Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2004

 

 

Usnesení č. 10

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 11

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů , že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Střežení objektů bývalých kasáren V. Opatrného U Sloupu“ předložila firma PERSEID, spol. s.r.o., Hradební 176, Prachatice.

 

 

 

Usnesení č. 12

Rada města souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce MŠ Vimperk – Klostermannova čp. 365“ v navrženém členění a dle cenové nabídky předložené sdružením Projektcentrum Vimperk, Špidrova 87, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 13

Rada města rozhodla povolit bezplatné využívání parkoviště na pozemku parc. č. 164/1 v k.ú. Vimperk před prodejnou v bývalém pivovaru /čp. 27/ v Pivovarské ulici žadateli Sbor badatelů Bible ve Vimperku, Klostermannova 367, Vimperk, v době úterý a čtvrtek od 18,00 do 21,00 hod. a v neděli od 15,00 do 18,00 hod.

 

 

 

Usnesení č. 14

Rada města souhlasí s povolením vyhrazeného parkování v rozsahu jednoho parkovacího místa před domem čp. 433 v Mírové ulici ve Vimperku pro potřeby parkování osobního vozidla, držiteli průkazu ZTP. Náklady na označení hradí žadatel.

 

 

 

Usnesení č. 15

Rada města souhlasí s povolením vyhrazeného parkování v rozsahu jednoho parkovacího místa v ulici Kostelní ve Vimperku pro potřeby parkování osobního vozidla, Vimperk, držiteli průkazu ZTP. Náklady na označení hradí žadatel.

 

 

 

Usnesení č. 16

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 ve Výškovicích čp. 17. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok s platností od 1.1.2004 do 31.12. 2004 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů pře uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 17

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 ve Steinbrenerově ulici čp. 4 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s platností od 1. 1. 2004 do 31.12.2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu.

 

 

 

Usnesení č. 18

Rada města  rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k obytné místnosti č. 2 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna), trvale bytem Mírová 434, Vimperk do  31.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 19

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k obytné místnosti č. 6 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna) do 31.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 20

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k  obytné místnosti č. 9 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku , na dobu určitou do 30.6. 2004.Dluh na nájmu bude uhrazen nejpozději do 29. 2. 2004. Dále rada města  upozorňuje na pravidelnou  úhradu  měsíčního  nájemného.  Dojde-li  k  porušení těchto podmínek, nebude s nájemníkem nájemní vztah k obytné místnosti obnoven.

 

 

 

Usnesení č. 21

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku mezi nájemnicí a podnájemníky, a to na dobu určitou do 31. 12. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 22

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici Krátká čp. 207 ve Vimperku mezi nájemnicí a podnájemníkem,  a to na dobu určitou do 31. 12. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 23

Rada města souhlasí s tím, aby vypůjčitelé, trvale bytem Kaplířova čp. 63, Vimperk, užívali předmět výpůjčky – bytovou jednotku č. 2 – garsoniéru, IV. kat. v Kaplířově ulici čp. 63 ve Vimperku o celkové výměře 24,19 m2 do 30. 6. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 24

Rada města souhlasí s prodloužením kolaudace  na vybudování bytové jednotky z nebytového prostoru v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku do 30. 9. 2004 a promíjí smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč za každý den prodlení, která byla ujednanána čl. III/1 smlouvy ze dne 6. 9. 2002 uzavřené mezi Městem Vimperk a p. Filipem Černým, bytem Čechova 111, Příbram VIII.

 

 

 

Usnesení č. 25

Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav v bytě č. 10 v čp. 368 v Klostermannově ulici ve Vimperku ve Vimperku dle předloženého návrhu na vlastní náklady nájemce. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 26

Rada města nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy  k bytu č. 2  K Rokli čp.494 Vimperk a trvá na rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích  č. j. 7 Co 1179/2003 ze dne 31. 10. 2003, který nabyl právní moci 10. 12. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 27

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 171 v ulici U Lázní ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,30 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 28

Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav v nebytových prostorách v čp. 399 ve Sklářské ulici ve Vimperku dle předloženého návrhu na vlastní náklady žadatele, firmy Hobbytech, s.r.o., motorové nářadí, Šumavské Hoštice. Rada města upozorňuje na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP Městského úřadu Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 29

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v I. patře č. 103/1, 103/2,  103/3, v přízemí nebytový prostor č. 4 a nebytový prostor č. 11 o celkové výměře 67,30 m2 za účelem zřízení kanceláří a skladů firmě Staněk Jan – STA-ZA, Boubínská čp. 223, Vimperk. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.01.2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 30

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytový prostorům v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v  přízemí  č. 1 a nebytový prostor č. 2 o celkové výměře 27,49 m2 za účelem zřízení učebny a kanceláře   panu Vlastimilu Ryvolovi, Autoškola, Luční 498, Vimperk. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skaldových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.01.2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 31

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru č. 5 v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v  přízemí  o celkové výměře 16,39 m2 za účelem zřízení kanceláře firmě Ing. Jiří Stuchlý – PVD, Tovární čp. 287, Vimperk.   Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.01.2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 32

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k  nebytovým prostorům č. 3 v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v  přízemí o celkové výměře 36,25 m2 za účelem zřízení skladu firmě VIAN Diagnostika, s.r.o., Březinova 3/475, Praha 8.  Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.01.2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 33

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým  prostorům v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v I. patře č. 105, 106/1, 106/2 a č. 106/3 o celkové výměře 82,05 m2 za účelem zřízení kanceláří firmě IZO-STAV Vimperk, s.r.o., K Rokli 58, Vimperk. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.01.2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 34

Rada města rozhodla nájemní smlouvu k nebytovým  prostorům v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v I. patře č. 112, 113,  114, soubor garáží a dílen – č. 4 – 23 o  celkové výměře 707 m2 za účelem zřízení kanceláří, skladů, dílen a garáží firmě Radim Kučera – Technické služby, Boubínská čp. 223, Vimperk. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.01.2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 35

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku o celkové výměře 12 m2 za účelem zřízení kanceláře. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 36

Rada města souhlasí s ukončením nájmu k nebytovým prostorům v čp. 144 v ul. 1. máje ve Vimperku, dohodou a to ke dni předání nebytových prostorů nájemcem. Rada města k žádosti o proplacení investovaných nákladů požaduje předložit písemný souhlas pronajímatele se stavebními úpravami v uvedených nebytových prostorech.

 

 

 

Usnesení č. 37

Rada města rozhodla o rozdělení nebytových prostor v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 248,65 m2 na dva samostatné nebytové prostory z rozpočtu města – účtu spravovaného MěSD, s.r.o.

 

 

 

Usnesení č. 38

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 371/1 o výměře 253 m2. Pozemek bude užíván pro  zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 39

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku zapsaného u  Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Pravětín, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parcela PK st. č. 23  o výměře 126 m2 a parcela PK č. 835 o výměře 237 m2, pro uložení palivového dřeva za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou soudním znalcem ve výši 1.820,- Kč,.   Kupní cena a dále náklady na  jeho ocenění ve výši 500,- Kč budou uhrazeny Městu Vimperk před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení  s obsahem kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 40

Rada města rozhodla odpovědět Jihočeskému kraji – Krajskému úřadu tak, že prodeji pozemku, který zahrnuje části parcel PK č. 1079 díl 1 a PK č. 1080 v k.ú. Vimperk oddělenými geometrickým plánem č. 1498-417/2003 zpracovaným Geodetickou kanceláří Prachatice, nebrání veřejný zájem. Město Vimperk však doporučuje odprodej výše uvedených parcel poté, až  nabyde právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby autosalonu.

 

 

 

Usnesení č. 41

Rada města nemá námitek proti stavbě AUTOSALON  Auto Ševčík Vimperk na pozemcích parc.č. 1822/9 a parc.č. 1830/105, vč. přípojek na parc. č. 555/3 parc. č. 1830/1 a parc. č. 1822/1 vše v k. ú. Vimperk, za předpokladu, že bude zachován a upraven přístup v šířce min. 2,5 m k zahrádkám v jihozápadní části zájmového území.

 

 

 

Usnesení č. 42

Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc.č. 155/1 a 155/2 v k.ú. Arnoštka pro pastvu dobytka. O pronájem se ucházejí Stanislav Moravec, Vlkonice 129, Vacov a František Steinbrenner, bytem Arnoštka č. 5, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2004  s výpovědní lhůtou  tří měsíců. Nájemné bude ve výši nejméně 0,10 Kč/m2/rok. Nájemce nesmí obhospodařováním pozemku podstatně změnit současný stav přírodního prostředí. V případě nedodržení tohoto požadavku bude nájemce odpovídat za vzniklou škodu.

 

 

 

Usnesení č. 43

Rada města schvaluje záměr zveřejnění pronájmu nemovitostí v obci a k.ú. Vimperk dle příloh ve prospěch nájemce Městské služby Vimperk, s.r.o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 260 15 391 na dobu 2 roky počínaje ode dne 01.02.2004 za nájemné ve výši /dle usnesení RM č. 1220 ze dne 29.12.2003/. Přílohou usnesení je výpis z katastru nemovitostí a seznam budov a staveb. Nemovitosti se pronajímají včetně veškerých součástí a příslušenství.

 

 

 

Usnesení č. 44

Rada města schvaluje záměr zveřejnění pronájmu nemovitostí v obci a k.ú. Vimperk dle příloh ve prospěch nájemce Městské lesy Vimperk, s.r.o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: na dobu 2 roky počínaje ode dne 01.02.2004 za nájemné ve výši /dle usnesení RM č. 1220 ze dne 29.12.2003/. Přílohou usnesení je výpis z katastru nemovitostí a seznam budov a staveb. Nemovitosti se pronajímají včetně veškerých součástí a příslušenství.

 

 

 

Usnesení č. 45

Rada města souhlasí s uzavřením Městské knihovny Vimperk v době jarních prázdnin od 16.02.2004 do 20.02.2004 z důvodu čerpání řádné dovolené.