Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.01.2004

 

 

Usnesení č. 1

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.12.2003. a 29.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 2

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 566/1 o výměře 212 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 3

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 1920 dle snímku z katastrální mapy s BIKE KLUBEM, Pivovarská 68, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 100 Kč/rok.

 

 

 

Usnesení č. 4

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36126, Hrabice – kabel NN,   . Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a. s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši 530,- Kč. Náhrada bude zaplacena před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí. Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. č. 670/2 k.ú. Hrabice, parc. č. 1861/2, 1861/4, 1861/6, k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 5

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku zapsaného u  Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parcela KN č. 252/1 – z ní 38 m2 a KN č. 2629/1 – z ní 88 m2 za účelem připojení tohoto pozemku k parcele KN č. 252/8, tedy celkem podle geometrického plánu č. 1470-130/2003 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v listopadu 2003 126 m2 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou soudním znalcem ve výši 10.580,- Kč  vlastníku parcely KN č. 252/8. Kupní cena a dále náklady na zaměření pozemku a jeho ocenění ve výši 4.874,- Kč budou uhrazeny Městu Vimperk před podpisem kupní smlouvy, a to do 20 dnů od seznámení  s obsahem kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 6

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě W 1403 o dílo na dodání a instalaci kabelových rozvodů strukturované kabeláže v čp. 5 mezi firmou Tribase Networks, s.r.o., Slunečná 1162, Prachatice a Městem Vimperk dle předloženého nvárhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 7

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 24001 na veřejnou zakázku „Úprava rozvodů Centrálního zásobování teplem města Vimperk“ mezi se společností KOTLE-MONT a.s. Českomoravská 18, Praha 9 dle předloženého návrhu a připomínky právního zástupce města JUDr. Kajera a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 8

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 24002 na veřejnou zakázku „Přestavba VS Rokle na centrální kotelnu 12 MW s kondenzací spalin“ mezi se společností KOTLE-MONT a.s. Českomoravská 18, Praha 9 dle předloženého návrhu a připomínky právního zástupce města JUDr. Kajera a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 9

Rada města souhlasí s projednáním nabídky převzetí vodovodu a ČOV v osadě Lipka od Státních lesů a pověřuje místostarostu města k jednání.