Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.12.2003

 

 

 

Usnesení č. 1164

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1165

Rada města bere na vědomí zápis ze šestého zasedání Dozorčí rady Městské správy domů, s.r.o., ze dne 04.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1166

Rada města rozhodla jako valná hromada na návrh Dozorčí rady MěSD, s.r.o., Vimperk o navýšení mandátní odměny za spravovanou jednotku /bytovou i nebytovou/ dle uzavřené mandátní smlouvy čl. V. ve výši 105,-- Kč včetně DPH s platností od 01.01.2004 do 31.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1167

Rada města jako valná hromada souhlasí s tím, aby správu objektu  Boubínská čp. 223, Vimperk, společně s areálem garáží a dílen zajišťovala MěSD, s.r.o., Vimperk s platností od 01.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1168

Rada města souhlasí s navýšením příspěvku na odkanalizování domu čp. 44 na Náměstí Svobody ve Vimperku /Domov mládeže/ na celkovou částku 40 000,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1169

Rada města bere na vědomí stav čerpání příspěvků poskytovaných v rámci Programu na odkanalizování Náměstí Svobody a pro uspokojení žadatelů, kteří zajistili v souladu s vyhlášeným programem v termínu do 31.12.2003 odkanalizování své nemovitosti do veřejné kanalizace a uládá odboru investic a údržby zabezpečit podání žádostí všech žadatelů do 31.12.2003 a výplatu všech příspěvků z rozpočtu 2003.

 

 

 

Usnesení č. 1170

Rada města rozhodla udělit společnosti VH-TRES, spol. s.r.o., Husova 13, České Budějovice, plnou moc k tomu, aby zastupovala a jednala jménem Města Vimperk ve všech správních řízeních vedených ve věci stavebního povolení vodního díla „Rekonstrukce úpravny vody Brloh – I. etapa – rozšíření kalových lagun“ před vodoprávním orgánem, stavebním úřadem a ostatními správními orgány a pověřuje starostku města podpisem plné moci.

 

 

 

Usnesení č. 1171

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11/2/2003/IDC o předání dat a údajů z archivu ÚHUL Brandýs nad Labem dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1172

Rada města bere na vědomí informaci týkající se finančních nákladů na sečení a úklid zelených ploch.

 

 

 

Usnesení č. 1173

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi  bytem Česká 679, Prachatice, bytem Mírová čp. 432, Vimperk a bytem Luční čp. 498, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1174

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 10/1A na ubytovně v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (areál bývalé nemocnice Vimperk) , a to na dobu určitou s platností od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004. Pokud nebude pravidelně dodržována dohoda o splátkách a úhrada měsíčního nájemného, nebude s nájemníkem nájemní vztah k obytné místnosti obnoven.

 

 

 

Usnesení č. 1175

Rada města  rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu  č. 1 v ulici Krátká čp.  207 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 1. 2004  (do 31. 12. 2004) za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů. (Pokud nebyla záloha na nájemné využita k úhradě dluhu na nájemném u původní nájemní smlouvy, bude záloha na nájemné převedena na nájemní smlouvu uzavřenou od 1. 1. 2004).

 

 

 

Usnesení č. 1176

Rada města rozhodla  vypůjčit nebytové prostory v čp. 442 v Mírové ulici ve Vimperku o celkové výměře 238,39 m2 Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko Vimperk, Horní Vltavice 1, za účelem zřízení klubovny a skladu materiálu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou se zpětnou platností od 1. 12. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 1177

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 34,66 m2., za účelem zřízení kadeřnictví. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových 591, 01 Kč za 1m2/rok a nebytových prostor ostatních ve výši 295,52 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 1. 2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 1178

Odbor hospodářský a bytový podává návrh na zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v čp. 3 v ulici 1 máje ve Vimperku o celkové výměře 34, 80 m2, vzhledem k tomu, že současnému nájemci, končí nájemní vztah k uvedeným nebytovým prostorům k 31. 12. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 1179

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 39,39 m2 za účelem podnikatelské činnosti.  Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1180

Rada města nadále trvá na tom, aby nájemnice předložila k žádosti o proplacení investovaných nákladů písemný souhlas pronajímatele se stavebními úpravami v nebytových prostorech v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 1181

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 410 ve Vimperku, 1+1, I. kat., ,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s platností od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004  za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1182

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 27 v Luční ulici čp. 500 ve Vimperku, 2+0, I. kat., ,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s platností od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1183

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36114, Skláře – kabel NN,   . Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a. s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši Kč 610,-. Náhrada bude zaplacena před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí.  Stavba se bude nacházet na pozemku parc.č. 551/1 v k.ú. Skláře u Vimperka.

 

 

 

Usnesení č. 1184

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36060, Vimperk, Zlatá Stezka – kabel NN. Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a. s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši Kč 9.980,-. Náhrada bude zaplacena před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí.  Stavba se bude nacházet na pozemcích parc.č. 1652, 1648/2, 1533, 1543, 1539, 1538 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1185

Rada města rozhodla nenakládat s pozemkem parc. č. 904/117 v k.ú. Pravětín.

 

 

 

Usnesení č. 1186

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na částí pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako parc. č. 438/1 a parc.č. 439 o celkové výměře 309 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Oprava tiskové chyby:

V usnesení č. 815 z 1. 9. 2003 se ruší datum ukončení nájmu 31.12. 2003 a nahrazuje datem 31. 12. 2004.

V usnesení č. 1146 z 08.12.2003 se ruší „37/2“ a na konec číselné řady se zařazuje „parc. st. č. 37/2“

 

 

 

Usnesení č. 1187

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., Praha o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 242/1 (937/0/2 PK), 242/1 (257/0/1 PK), 242/1 (259/0/1 GP), 242/1 (266/0/2 GP), 724 (724 GP), 268 (275 PK), 274, 931/1, 931/3 (931/1/2 PK), 937/1 (937/0/3 PK), 939, vše v k. ú. Pravětín dle návrhu předloženého dne 9. 12. 2003. Smlouva je uzavírána na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, schválené usnesením zastupitelstva města č. 720 z 6. 11. 2001.

 

 

 

Usnesení č. 1188

Rada města souhlasí s ukončením „smlouvy o umístění reklamy“ /směrové šipky na oplocení objektu čp. 125 a na podchodu pod Sušickou ul./, , dohodou k 31.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1189

Rada města souhlasí s umístěním označení provozovny na objekt čp. 367 ve Vimperku, v ul. Klostermannova dle předloženého návrhu tj. Papírnictví – Drogerie, a KOH – I – NOOR nad vchodové dveře.

 

 

 

Usnesení č. 1190

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění reklamy na čp. 367 /dle návrhu/ s firmou KOH – I – NOOR, sídlem Myslotínská 1429, Pelhřimov dle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, cena za umístění reklamy je stanovena ve výši 200,-- Kč/m2/měsíc.

 

 

 

Usnesení č. 1191

Rada města revokuje své usnesení č. 1018 ze dne 03.11.2003 z důvodu, že nedošlo k podepsání smlouvy ze strany WIP Reklama spol. s.ro., České Budějovice.

 

 

 

Usnesení č.1192

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout části pozemků parc. č. 1509, PK 1855  a PK 670/1 v k.ú. Vimperk, za účelem umístění velkoplošné reklamy firmě WIP Reklama spol. s.r.o., Školní 3, České Budějovice. Nájemné je stanoveno v minimální výši 100,-- Kč/m2/měsíc.

 

 

 

Usnesení č. 1193

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o provedení auditu účetnictví projektu „Zbudování expozice Zlaté stezky, jako součást Městského informačního střediska“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1194

Rada města bere na vědomí výsledek inspekční kontroly na Mateřské škole Vimperk, 1. máje 180.

 

 

 

Usnesení č. 1195

Rada města rozhodla vyplatit finanční odměny dle předloženého návrhu pro ředitelky mateřských škol a ředitele základních škol, jejichž zřizovatelem je Město Vimperk a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol a školských zařízení ve výplatě za měsíc prosinec.

 

 

 

Usnesení č. 1196

Rada města schvaluje od 01.01.2004 dle předloženého návrhu novou výši osobního příplatku pro ředitelky mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Vimperk a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

 

 

 

Usnesení č. 1197

Rada města schvaluje s účinností od 01.01.2004 platové třídy a platové stupně ředitelům škol a školských zařízení dle předloženého návrhu a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

 

 

 

Usnesení č. 1198

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí práv k užívání software s firmou ALIS, spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1199

Rada města rozhodla poskytnout příspěvky /z kapitoly pokladní správa – kulturní komise/ dle návrhu kulturní komise takto:

-            Svazu tělesně postižených ve Vimperku  na  zájezd  členů  svazu do termálních lázní ve výši 4 000,-- Kč na úhradu nákladů dopravy

-            Sboru dobrovolných hasičů ve Výškovicích na zhotovení masek pro masopustní průvod ve výši 2 000,-- Kč

-            Mgr. Janě  Burianové  na  „Živý  betlém“, který  se uskuteční dne 21.12.2003  ve výši 2 000,-- Kč.

Příspěvky budou kulturní komisi vyúčtovány do 01.03.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1200

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Mgr. Zdeňka Kantoříka a Martinu Krinedlovou členy kulturní komise Rady města Vimperk s platností od 01.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1201

Rada města rozhodla odvolat Martina Grožaje z funkce člena dopravní komise rady města na vlastní žádost ke dni 31.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1202

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Václava Kalouse členem dopravní komise Rady města Vimperk s platností s 01.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1203

Rada města jmenuje komisi pro oceňování a vyřazování nepotřebného materiálu MěÚ Vimperk ve složení: Zdeněk Ženíšek – předseda, Milada Hucková, Josef Mistr.

 

 

 

Usnesení č. 1204

Rada města jmenuje Zdeňka Ženíška jako osobu určenou k seznamování se s utajovanými skutečnostmi v rozsahu „vyhrazené“ pro oblast působnosti v rozsahu pro výkon funkce – tajemník Městského úřadu Vimperk. Toto určení má platnost do 29.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1205

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Institutem pro místní správu Praha, jejíž předmětem je zajištění ověření zvláštní odborné způsobilosti pro Evu Nikodemovou dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1206

Rada města schvaluje pracovní a platové zařazení vedoucích odborů Mgr. Evy Lopušanové, Ing. Michala Jančeho, Ing. Vladimíra Raka, Mgr. Vladimíra Chuma, Renaty Svobodové, Ing. Jany Králové, Aleny Havelkové, Milady Šmídové, Jany Vokurkové, Ing. Václava Kokšteina, PhDr. Miloše Beneše, Ing. Josefa Kotála a Zdeňka Desata dle předloženého návrhu s platností od 01.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1207

Rada města schvaluje pracovní a platové zařazení ředitele MěKS Vimperk Mgr. Zdeňka Kantoříka, dle předloženého návrhu s platností od 01.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1208

Rada města schvaluje pracovní a platové zařazení ředitele ÚSP Domeček Hrabice, Mgr. Jiřího Toušla, dle předloženého návrhu s platností od 01.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1209

Rada města schvaluje pracovní a platové zařazení ředitele STARZ Vimperk, Václava Vokatého, dle předloženého návrhu s platností od 01.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1210

Rada města rozhodla vyplatit čtvrtletní odměny Renatě Svobodové, Mgr. Evě Lopušanové, Mgr. Vladimíru Chumovi, Ing. Janě Králové, Ing. Václavu Kokšteinovi, Ing. Michalu Jančemu, Aleně Havelkové, PhDr. Miloši Benešovi, Ing. Josefu Kotálovi, Janě Vokurkové, Ing. Vladimíru Rakovi, Miladě Šmídové, Zdeňku Desatovi, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1211

Rada města rozhodla vyplatit odměnu Jaroslavu Pulkrábkovi dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků MěKS Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1212

Rada města rozhodla vyplatit odměnu Mgr. Jiřímu Toušlovi dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků ÚSP Domeček Hrabice.

 

 

 

Usnesení č. 1213

Rada města rozhodla vyplatit odměnu Václavu Vokatému dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků STARZ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1214

Rada města rozhodla využít podrobnější nabídky firmy ITEAD, a.s., České Budějovice a pověřuje Ing. Královou ke konečnému předložení návrhu pojistné smlouvy s Pojišťovnou ČS, a.s.

 

 

 

Usnesení č. 1215

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1 000,-- Kč Českému svazu bojovníků za svobodu na jejich činnosti. Rada města požaduje doložení vyúčtování příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 1216

Rada města schválila přidělení příspěvků na činnost sportovních klubů a oddílů dle návrhu sportovní komise /zápis schůze č. 6 ze  dne 15.12.2003/.

 

 

 

Usnesení č. 1217

Rada města rozhodla o navýšení pracovního úvazku pracovnice pí Punčochářové – domovnictví budova TKB na 0,6 pracovního úvazuku týdně s platností od 01.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1218

Rada města schvaluje pracovní a platové zařazení tajemníka MěÚ Vimperk Zdeňka Ženíška dle předloženého návrhu s platností od 01.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1219

Rada města rozhodla vyplatit čtvrtletní odměnu tajemníkovi MěÚ Vimperk Zdeňku Ženíškovi dle předloženého návrhu.