Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2003

 

 

 

Usnesení č. 1126

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1127

Rada města souhlasí s realizací plynovodní a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 2629/1 a 2630 v k.ú. Vimperk pro rodinný dům v Pivovarské ulici ve Vimperku a pověřuje starostku města podpisem příslušné dohody o zřízení stavby.

 

 

 

Usnesení č. 1128

Rada města souhlasí se záborem a vzláštním užíváním části komunikace Zlatá Stezka ve Vimperku pro účely provedení opravy poškozených přilehlých opěrných zdí. Práce bude provádět na základě uzavřené smlouvy o dílo firma GEOSAN GROUP, s.r.o, Kolín.

 

 

 

Usnesení č. 1129

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s firmou ADU.CZ s.r.o., Ing . Simova Pacáková, Malenice 68, Strakonice, na provedení přezkoumání hospodaření Města Vimperk za rok 2003 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1130

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Farní charitě Vimperk na zajištění provozu pečovatelské služby v roce 2003 ve výši 20 000,-- Kč z kapitoly příspěvky a dotace.

 

 

 

Usnesení č. 1131

Rada města souhlasí, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění, podle § 66 zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění, s odpisem předložené pohledávky pro její nedobytnost.

 

 

 

Usnesení č. 1132

Rada města revokuje své usnesení č. 1077 ze dne 19. 11. 2003 na základě nezájmu žadatele o byt č. 12 v Mírové ulici čp. 410 ve Vimperku (směna bytů za volný byt).

 

 

 

Usnesení č. 1133

Rada města rozhodla o zajištění prohlídky bytu  č. 12 v Mírové ulici čp. 410 ve Vimperku s žadateli navrženými na prohlídku bytu č. 21  v čp. 399 ve Sklářské ulici ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 1134

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 ve Výškovicích  čp. 17 .  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 1. 2004 do 30.06.2004 za podmínky složení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů (pokud nebyla využita u původní nájemní smlouvy, bude záloha na nájemné převedena na nájemní smlouvu uzavřenou od 1. 1. 2004) před uzavřením nájemní smlouvy. Pokud nebude hrazen dluh v celkové výši 18 421,-- Kč z platebního rozkazu RO 316/2000 – 7 /poplatek z prodlení ve výši 16.578,- Kč, náklady soudního řízení 1.843,- Kč vzniklé neplacením nájemného z bytu v čp. 5 v Rožmberské ulici ve Vimperku), v pravidelných měsíčních splátkách ve výši min. 500,-- Kč nebude s nájemníkem obnovena nájemní smlouva s platností od 01.07.2004. První splátka bude uhrazena před uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 ve Výškovicích čp. 17 s platností od 1.1.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1135

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v Mírové ulici čp. 429 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 15.12.2003 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1136

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku ve třetím nadzemním podlaží o celkové výměře 39,5 m2 občanskému sdružení MESADA, Nábřeží 1. máje 2259, Písek, za účelem zřízení kanceláře. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou  s platností od 15. 12. 2003 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájemné   bude stanoveno u  nebytových prostor reprezentativních ve výši 443,27 Kč za 1 m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací.

 

 

 

Usnesení č. 1137

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout níže uvedené nebytové prostory v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti.

 

Jedná se o tyto nebytové prostory:

Přízemí administrativní budovy:

nebytový prostor   č. 9 o celkové výměře         32,60 m2,

                               č. 10 o celkové výměře       32,60 m2,

nebytový prostor o celkové výměře 10,20 m2 (vhodné jako kancelář),

nebytový prostor o celkové výměře 10,20 m2 (vhodné jako kancelář),

WC o celkové výměře 1,80 m2,

umývárna o celkové výměře 1,90 m2.

I.patro administrativní budovy(vhodné jako kanceláře):

nebytový prostor   č. 104/1 o celkové výměře  17,30 m2,

                               č. 104/2 o celkové výměře  34,50 m2,

                               č. 107 o celkové výměře     16,75 m2,

                               č. 109 o celkové výměře     18,35 m2,

                               č. 110 o celkové výměře     15,75 m2,

                               č. 111 o celkové výměře     18,30 m2,

Areál garáží a dílen:

nebytový prostor   č. 1 o celkové výměře         13,95 m2

                               č. 2 o celkové výměře         22,50 m2

                               č. 3 o celkové výměře         17,87 m2

 

Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1138

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v I. patře č. 103/1, 103/2,  103/3, v přízemí nebytový prostor č. 4 a nebytový prostor č. 11 o celkové výměře 67,30 m2 za účelem podnikatelské činnosti firmě Staněk Jan – STA-ZA, Boubínská čp. 223, Vimperk.   Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1139

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v  přízemí  č. 1 a nebytový prostor č. 2 o celkové výměře 27,49 m2 za účelem podnikatelské činnosti panu Vlastimilu Ryvolovi, Autoškola, Luční 498, Vimperk. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skaldových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1140

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 3 v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v  přízemí o celkové výměře 36,25 m2 za účelem podnikatelské činnosti firmě VIAN Diagnostika, s.r.o., Březinova 3/475, Praha 8.  Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skaldových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1141

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v I. patře č. 105, 106/1, 106/2 a č. 106/3 o celkové výměře 82,05 m2 za účelem podnikatelské činnosti firmě IZO-STAV Vimperk, s.r.o., K Rokli 58, Vimperk.   Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1142

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v I. patře č. 112, 113,  114, soubor garáží a dílen – č. 4 – 23 o  celkové výměře 707 m2 za účelem podnikatelské činnosti firmě Radim Kučera – Technické služby, Boubínská čp. 223, Vimperk.   Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skaldových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1143

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor č. 5 v administrativní budově v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v  přízemí  o celkové výměře 16,39 m2 za účelem podnikatelské činnosti firmě Ing. Jiří Stuchlý – PVD, Tovární čp. 287, Vimperk.   Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skaldových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1144

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 26291 – Bořanovice –rekonstrukce NN. Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a. s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí ve výši Kč 3.640,-. Náhrada bude zaplacena před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí. Stavba se bude nacházet na pozemcích parc.č. 666/1, 666/7 a 791 v k.ú. Bořanovice.

 

 

 

Usnesení č. 1145

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36 186 – Bořanovice – úprava sítě NN. Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a. s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčené nemovitosti ve výši Kč 400,-. Náhrada bude zaplacena před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí. Stavba se bude nacházet na pozemku  parc.č. 666/6 v k.ú. Bořanovice.

 

 

 

Usnesení č. 1146

Rada města rozhodla nakládat s pozemky parc. č. 37/2, 108, 110/2, 111/1, 111/2 v k.ú. Klášterec u Vimperka.

 

 

 

Usnesení č. 1147

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36180, Skláře – kabel NN, p. Koukal. Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a. s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši 1.530,- Kč. Náhrada bude zaplacena před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí.  Stavba se bude nacházet na pozemcích parc.č. 543, 551/1 v k.ú. Skláře u Vimperka.

 

 

 

Usnesení č. 1148

Rada města souhlasí s provedením zpevnění vjezdu k domu č.p. 2 na příslušné části pozemku parc.č. 767/1 v k.ú. Bořanovice 2, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1149

Rada města rozhodla uzavřít smlouvy o zajištění vzdělávací akce s Institutem pro místní správu Praha pro Štěpánku Havelkovou a Janu Czerwenkovou dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1150

Rada města souhlasí se zapůjčením zvukové aparatury pro vystoupení Živého betlému dne 21.12.2003 od 12,00 do 16,00 hod. v prostoru před radnicí a kostelem Mgr. Janě Burianové, Svornosti 42, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1151

Rada města souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na kompletní právní služby pro

potřeby Města Vimperk a jeho městského úřadu dle předloženého návrhu. Dále

souhlasí s předloženým seznamem advokátních kanceláří.

 

 

 

Usnesení č. 1152

Rada města jmenuje komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky na kompletní právní

služby pro potřeby města Vimperk a jeho městského úřadu ve složení: Ing. Jaroslav

Zámečník, Zdeněk Ženíšek, Mgr. Eva Lopušanová.

 

 

 

Usnesení č. 1153

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na bytový dům o 20 b.j. v Luční ulici ve Vimperku mezi DOMUS Prachatice, s.r.o., Dužstevní 92, Prachatice a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1154

Rada města souhlasí s použitím znaku města  Vimperk na letácích pro Cyklomaraton a lyžařský Skimaraton na rok  2004 pořádané Ski klubem Šumava a dále rozhodla převzít záštitu ve dvou startovních kategoriiích uvedených závodů dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1155

Rada města rozhodla uzavřít servisní smlouvu DK č. 395/2003 s firmou ALBACON – Dr. Jaroslav Barták na frankovací stroj Neopost 5400 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1156

Rada města rozhodla uzavřít dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby s Českou poštou, s.p., Praha 3, obvod Strakonice, Nádražní 81, Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Dále rada města  bere na vědomí podmínky pro používání výplatních strojů.

 

 

 

Usnesení č. 1157

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ke smlouvě č. 4328/2003 ze dne 04.11.2003 jejíž předmětem je veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací a opěrných zdí“ mezi Městem Vimperk a firmou GEOSAN GROUP, a.s., U Nemocnice 430, Kolín III, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1158

Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 04.12.2003 a pověřuje Ing. Zámečníka projednáním  problému uvedeném v bodě č. 4 /železniční most na silnici II/145 – podjezd/ na dopravní komisi Jč kraje.