Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.12.2003

 

 

 

Usnesení č. 1110

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24.11.2003 a ze dne 25.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1111

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na dodání a instalaci kabelových rozvodů strukturované kabeláže v čp. 5 mezi firmou Tribase Networks, s. r. o., Slunečná 1162, 383 01 Prachatice a Městem Vimperk dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1112

Rada města souhlasí s uzavřením Městské knihovny Vimperk v době od 22.12.2003 do 04.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1113

Rada města souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 2 v ul. Karla Weise čp. 393 ve Vimperku, za podmínky řádného placení nájemného a úhrady dluhu formou měsíčních splátek, a to tak, aby byly náklady soudního řízení včetně poplatku z prodlení v celkové výši 14.520,- Kč uhrazeny do 11 měsíců. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 15.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1114

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 ve Steinbrenerově ulici čp. 49 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.01.2004 do 30.06.2004 za podmínky složení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 1115

Rada města souhlasí s ukončením nájmu k nebytovým prostorům v čp. 58 v Pivovarské ulici ve Vimperku  o celkové výměře 75,80 m2 dohodou, ke dni 31. 12. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 1116

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 58 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 75,80 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 591,01 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 295,52 Kč za 1m2/rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 1117

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku o celkové výměře 12 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč za 1 m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 384,17 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Informace

Město Vimperk zveřejnilo v době od 06.11.2003 do 24.11.2003 záměr č. 67 pronajmout nebytový prostor (garáž) v čp. 140 v ulici Pivovarská ve Vimperku o celkové výměře 28,56 m2. V zákonem stanovené lhůtě se nepřihlásil žádný zájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1118

Rada města souhlasí s ukončením pronájmu pozemku parc. č. 371/1 v k. ú. Vimperk o výměře 253 m2, dohodou k 31.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1119

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 371/1 v k. ú. Vimperk o výměře 253 m2 dle snímku katastrální mapy, za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.01.2004 s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1120

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvy o budoucí darovací smlouvě stavby budoucího rozšíření tělesa silnice III/14519 provedeného v rámci stavby „Chodník „Homolka“ – k. ú. Boubská“ na pozemcích parc. č. 946/1 a parcely PK 893/2.

 

 

 

Usnesení č. 1121

Rada města souhlasí s předčasným splacením úvěru poskytnutého podle Smlouvy o úvěru č. 06 ze dne 30.09.2002 k datu 30.01.2004. Rada města dále souhlasí se zřízením zástavního práva na nemovitosti  náměstí Svobody čp. 14, Vimperk, a to na pozemek parc. č. 142 – zastavěná plocha a nádroří o výměře 664 m2 s domem čp. 14, Vimperk I, ve druhém pořadí ve prospěch Živnostenské banky, a.s., Praha. Návrh na výmaz zástaního práva k uvedeným nemovitostem ve prospěch Města Vimperk bude podán neprodleně po úhradě celé částky jistiny úvěru včetně příslušenství.

 

 

 

Usnesení č. 1122

Rada města se seznámila s podklady zpracovanými 1. JVS, a.s., týkající se stanovení cen vodného a stočného na hospodářský rok 2004 a rozhodla předložit návrh cen k projednání zastupitelstvu města.

 

 

 

Usnesení č. 1123

Rada města bere na vědomí zápis z 5. schůze sportovní komise ze dne 24.11.2003. Rada města souhlasí s přidělením příspěvku dle rozhodnutí sportovní komise podle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1124

Rada města revokuje své usnesení č. 1072 ze dne 19.11.2003, týkající se vyjádření k převodu pozemku parc. č. KN 142 v k.ú. Huťský Dvůr.

 

 

 

Usnesení č. 1125

Rada města rozhodla předložit žádost PF ČR o vyjádření k pozemku parc. č. KN 142 v k.ú. Huťský Dvůr k projednání zastupitelstvu města s tím, že převod nedoporučuje.