Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.11.2003

 

 

 

Usnesení č. 1087

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1088

Rada města pověřuje starostku města, odbor školství, kultury a cestovního ruchu a kulturní komisi přípravou podkladů týkajících se dechového souboru ZUŠ Vimperk pro jednání Rady města do 31.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1089

Rada města souhlasí s převzetím péče o „Naučnou stezku Sudslavický okruh“ Městem Vimperk v rozsahu dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1090

Rada města bere na vědomí obsah zadání urbanistické studie „Vimperk – Za vrchem“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit její pořízení.

 

 

 

Usnesení č. 1091

Rada města rozhodla odložit návrh ceny vodného a stočného na rok 2004 do příštího zasedání rady města z důvodu doplnění předloženého materiálu 1. JVS, a. s.

 

 

 

Usnesení č. 1092

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě (smlouva č. N-09/2002 o pronájmu nebytových prostor ze dne 30.10.2002) s Českým Telecomem, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště Pražská 16, České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1093

Rada města souhlasí s umístěním zastávek na lince Vimperk, nemocnice – Vimperk, aut. nádraží – Bořanovice – Čkyně – Bošice – Budilov dle předloženého návrhu a s udělením licence na uvedenou linku bez dalších připomínek.

 

 

 

Usnesení č. 1094

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy se společností AUTO ŠEVČÍK c.z, spol. s r. o., Vinařického 961/II, Vodňany na části pozemků parc. č. 1822/9, 1830/105 a 555/3 vedených u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na LV č. 10001. Smlouva obsahuje podmínky obsažené v záměru č. 63/2003, na které firma AUTO ŠEVČÍK c.z, spol. s r. o.  přistoupila.

 

 

 

Usnesení č. 1095

Rada města se seznámila s podmínkami účasti Města Vimperk v Jihočeské nadaci pro cyklistické stezky a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se vstupem do této nadace, včetně úhrady vstupního poplatku ve výši 12 000,- Kč. Rada města dále  doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s  kandidaturou p. Zdeňka Ženíška a Mgr. Vojtěcha Huříka jako volebními kandidáty do správní a dozorčí rady nadace.

 

 

 

Usnesení č. 1096

Rada města odvolává k 30.11.2003 Jaroslava Pulkrábka z funkce ředitele MěKS Vimperk, kterou byl pověřen usnesením rady města č. 706 ze dne 21.07.2003 a ruší mu plat, který mu byl stanoven usnesením č. 707 ze dne 21.07.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1097

Rada města schvaluje pracovní a platové zařazení ředitele MěKS Vimperk, Mgr. Zdeňka Kantoříka, dle předloženého návrhu s platností od 01.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1098

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 400796 mezi Městem Vimperk a firmou Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1099

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí pomoci z programu SAPARD na opravu koryta Křesánovského potoka po povodních mezi Ministerstvem zemědělství České republiky, se sídlem Těšnov 17, Praha 1 a Městem Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1100

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1, zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Úprava výměníkové stanice „ROKLE“ na plynovou kotelnu 3 x 4 MW“ předložila firma KOTLE-MONT, a. s., Českomoravská 18, Praha 9.

 

 

 

Usnesení č. 1101

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1, zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Teplovodní rozvody a předávací stanice včetně regulace pro město Vimperk“ předložila firma KOTLE-MONT, a. s., Českomoravská 18, Praha 9.

 

 

 

Usnesení č. 1102

Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je projektová dokumentace „Projekt nápravy povodňových škod“ mezi Městem Vimperk a firmou Agroprojekt Brno, spol. s r. o., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1103

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory v čp. 442 v Mírové ulici ve Vimperku o celkové výměře 238,39 m2 Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko Vimperk, Horní Vltavice 1, za účelem zřízení klubovny a skladu materiálu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

 

 

 

Usnesení č. 1104

Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Střežení bývalých kasáren U Sloupu“ dle předloženého návrhu. Rada města jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Michal Janče, Ing. Vladimír Rak, Ing. Jan Martan, náhradník: Martina Chvostová.

 

 

 

Usnesení č. 1105

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Vimperk a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje o převzetí vyřazených lednic pro účely projektu „Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení na území Jihočeského kraje – pokračování“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1106

Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o právních službách s JUDr. Zbyňkem Kajerem k 30.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1107

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1920 v k.ú. Vimperk dle snímku katastrální mapy BIKE KLUBU, Pivovarská 68, Vimperk, za účelem vybudování a provozování bikrosového hřiště. Nájem bude uzavřen od 01.01.2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 100,- Kč/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1108

Rada města ukládá odboru hospodářskému a bytovému MěÚ Vimperk připravit do zasedání rady města dne 01.12.2003 záměr pronájmu budov v bývalých kasárnách U Sloupu ke zveřejnění.