Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.11.2003

 

 

 

Usnesení č. 1053

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1054

Rada města rozhodla o zařazení finanční částky na zajištění potřebných investičních akcí do rozpočtu roku 2004 ve výši 200 tis. Kč /kapitola výdajů 3113-6121-3311 ZŠ T.G.M. - investice/ a doporučuje základní škole zpracovat projekt na nutnou investici elektroinstalace v budově 1. máje čp. 268.

 

 

 

Usnesení č. 1055

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2003 podle předloženého návrhu

- rozpočtová opatření ve výdajích ve výši 126 107 Kč (rozpočtová opatření č. 32 – 36)

 

 

 

Usnesení č. 1056

Rada Města Vimperk v souladu s §102 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, stanovuje pravomoc Ing. Josefu Kotálovi, vedoucímu odboru ŽP, MěÚ Vimperk, podepisovat plné moci, zmocňující Radima Kučeru – Technické služby, Boubínská 223, 385 01 Vimperk, k tomu, aby uzavíral s právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, se sídlem ve správním obvodu Města Vimperk, kteří produkují odpad podobný komunálnímu, smlouvy a jejich doplňky o využití systému zavedeného Městem Vimperk pro nakládání s komunálním odpadem.

 

 

 

Usnesení č. 1057

Rada města souhlasí s uzavíráním smluv mezi Městem Vimperk a právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání na likvidaci komunálního odpadu vznikajícího jejich činností ve znění dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1058

Rada města souhlasí s uzavíráním doplňků smluv č. 1 ke smlouvám o svozu a likvidaci komunálního odpadu uzavřených mezi Městem Vimperk a právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání na likvidaci komunálního odpadu vznikajícího jejich činností dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1059

Rada města rozhodla uzavřít dohodu mezi Jč krajem – Krajským úřadem České Budějovice a Městem Vimperk o společné účasti na veletrhu Regiontour v Brně 08.01. – 11.01.2004 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Zároveň  rada  města  souhlasí  s  uhrazením  částky  uvedené na přiložené dohodě, tj. 13 300,-- Kč z rozpočtu odboru školství, kultury a cestovního ruchu v lednu 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1060

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 500,-- Kč oddílu stolního tenisu při TJ Šumavan Vimperk na uspořádání 2. ročníku „O zlatou vánočku“, který se uskuteční dne 20.12.2003 v tělocvičně ZŠ Smetanova, Vimperk. Dále rada města požaduje doložení vyúčtování příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 1061

Rada  města  rozhodla  nezabývat se žádostí o směnu bytu Pasovská čp. 150/1, Vimperk a Pasovská  čp. 150/10, Vimperk, do doby uhrazení dlužného nájemného ze strany obou nájemců z výše uvedených bytů.

 

 

 

Usnesení č. 1062

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti o přerušení soudního řízení ve věci k přivolení k výpovědi z bytu č. 26  Luční čp. 499, Vimperk, a dále souhlasí s výší navrhovaných splátek. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 31.12.2003. Nebude-li nájemníkem dodržována dohoda o splátkách nebo řádná úhrada měsíčního nájemného bude soudní řízení obnoveno.

 

 

 

Usnsesení č. 1063

Rada  města  rozhodla  nezabývat se žádostí o souhlas k podnájmu bytu, do doby uhrazení dlužného nájemného z bytu č. 14 v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 1064

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o pronájem bytu č. 9 v Krátké ulici čp. 207 ve Vimperku, protože obsahově ze žádosti vyplývá, že se jedná o společný nájem bytu.

 

 

 

Usnesení č. 1065

Rada města rozhodla prozatím obytnou místnost č. 7 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku neobsadit.

 

 

 

Usnesení č. 1066

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 34,66 m2 za účelem zřízení kadeřnictví. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 591,01 Kč za 1 m2/rok a nebytových prostor ostatních ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok. Podmínkou  uzavření nájemné smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 1067

Rada města souhlasí se zásahem do obecního pozemku parc. č. 1336 v k.ú. Vimperk – Husova ulice pro uložení vodovodní přípojky v délce 1 m pro s podmínkou úhrady úplaty za uložení vodovodní přípojky ve výši Kč 30,- před vydáním stavebního povolení.

 

 

 

Usnesení č. 1068

Rada města souhlasí s ukončením pronájmu pozemku část parc. č. 566/1 o výměře 212 m2 v k.ú. Vimperk dohodou k 31. 12. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 1069

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku část parc. č. 566/1 o výměře 212 m2 v k.ú Vimperk dle snímku katastrální mapy za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2004 s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1070

Rada města souhlasí s převedením předkupního práva na pozemky  parc. č. 356/1, 356/10, 356/12 a 815/2 v k. ú. Výškovice.

 

 

 

Usnesení č. 1071

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 779/4 o výměře 18 m2 .Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude ve výši 5 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1072

Rada města rozhodla, že město nemá zájem o převod pozemku parc. č. KN 142 v k.ú. Huťský Dvůr.

 

 

 

Usnesení č.1073

Rada města rozhodla nakládat s pozemkem parc. č. st. 719/2 a obytným domem č.p. 350 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1074

Rada města souhlasí se zakoupením 1 ks digitálního fotoaparátu v hodnotě cca 22 500,-- Kč pro potřeby MěKS Vimperk. Částka bude uhrazena z rozpočtu Mě KS Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1075

Rada města se seznámila se stížností Marie Fišperové, Kostelní čp. 100, Vimperk, a pověřuje odbor výstavby a územního plánování jejím vyřízením.

 

 

 

Usnesení č. 1076

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 12. 2003 do 30. 6. 2004  za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1077

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 v Mírové ulici čp. 410 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 12. 2003. Nájemník předá byt č. 21 ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku nejpozději do 30. 11. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 1078

Rada města bere na vědomí zápis bytové komise ze dne 14.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1079

Rada města souhlasí s uzavřením komunikace mezi domy čp. 149 a čp. 150 v ul. Pasovská, Vimperk, v souladu se sdělením k ohlášení drobné stavby čj. OVÚP 330-4571/1659/01 HE ze dne 10.08.2001.

 

 

 

Usnesení č. 1080

Rada města odvolává na základě § 102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. Jaroslava Pulkrábka z funkce člena kulturní komise na vlastní žádost k 30.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1081

Rada města souhlasí s uzavřením Mateřské školy, Klostermannova čp. 365, Vimperk, /oba objekty/ v době vánočních prázdnin, tj. od 22.12.2003 do 02.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1082

Rada města souhlasí s uzavřením Mateřské školy, 1. máje, čp. 180, Vimperk v době vánočních prázdnin, tj. od 22.12.2003 do 02.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1083

Rada Města Vimperk schvaluje zpracovanou dokumentaci, kterou předložili Městské služby Vimperk, s.r.o., - k žádosti na ERU Praha o udělení licence č.31 na výrobu tepelné energie a č.32  na rozvod tepelné energie,  ve smyslu zákona 458/2000 Sb.  s tímto obsahem:

Žádost o licenci  na výrobu a na rozvod tepelné energie

Ekonomické podklady žadatele

Nájemní smlouva

Charakteristika společnosti včetně příloh

Znečišťování ovzduší – kotelna Centrální a kotelna Sklářská

Seznam odběratelů tepelné energie

Organizační řád

Mapa s vyznačením rozvodů

Kupní smlouva o dodávce tepelných energií – vzor

 

 

 

Usnesení č. 1084

Rada města souhlasí s provedením překopu místní komunikace na Náměstí svobody ve

Vimperku za účelem realizace kanalizační přípojky pro dům čp. 108 na Náměstí

Svobody, Vimperk, od 01.11. do 10.11. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 1085

Rada města rozhodla trvat na vyklizení bytu č. 10 v Tovární ulici, Vimperk, a doporučuje nájemníkovi, aby si podal žádost o obytnou místnost na ubytovně v čp. 322 v Pivovarské ulici, Vimperk, nejpozději do 30.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1086

Rada města souhlasí s tím, aby ČSÚ poskytl k využití, vyplněný formulář „Census veřejných vodovodů a kanalizací VaK 2002“, Ministerstvu zemědělství a vodoprávním úřadům v souvislosti se zpracováním Vybraných údajů majetkové a provozní evidence.