Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.11.2003

 

 

 

Usnesení č. 1039

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1040

Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 o obcích v platném znění ředitelem MěKS Vimperk Mgr. Zdeňka Kantoříka s platností od 01.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1041

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Rekonstrukce Zimního stadionu ve Vimperku – rekonstrukce systému ohřevu TUV“ mezi Městem Vimperk a firmou Miroslav Turek, K Rokli 497, Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1042

Rada města souhlasí s provedením uzavírky ulic Svornosti, Kostelní, Steinbrenerova a Náměstí Svobody dne 13.12.2003 v době od 06:00 do 16:00 hodin za účelem konání Vánočních trhů, které pořádá Město Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1043

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 532 (hřbitov) a parc. č. 463 (urnový háj) v k. ú. Vimperk dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1044

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku na dobu určitou do 31. 12. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1045

Rada města souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 5 na Náměstí Svobody čp. 45 ve Vimperku, za podmínky úhrady dluhu formou měsíčních splátek tak, aby byly náklady soudního řízení včetně poplatku z prodlení uhrazeny do 11 měsíců. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 20. 11. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 1046

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi Luční čp. 498, Vimperk a Mírová čp. 434, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1047

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v budově bývalé vrátnice nemocnice o celkové výměře 17 m2, Vimperk, za účelem zřízení kanceláře. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1m2/rok, nebytových prostor ostatních (sociální zařízení, chodby, atd.) ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.12.2003. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1048

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku ve třetím nadzemním podlaží o celkové výměře 39,5 m2 Občanskému sdružení MESADA, Nábřeží 1. máje 2259, Písek, za účelem zřízení kanceláře. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 443,27 Kč za 1 m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1049

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 1757 o výměře části 12079 m2 za účelem sklizně sena. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1050

Rada města nemá námitek proti provedení terénních úprav navržených nad konkávním obloukem Křesánovského potoka na parcele parc. č. 52/2 v k. ú. Vimperk projektem ing. Jiřího Ondřicha, Projektová činnost ve výstavbě, Vimperk v říjnu 2003. Rada města současně nesouhlasí s umístěním navržené opěrné zdi na korunu opěrné zdi stávající.

 

 

 

Usnesení č. 1051

Rada města nesouhlasí s požadavkem na směnu pozemku části parcely PK č. 895/6 – díl 1 v pův. k. ú. Boubská s Městem Vimperk a trvá na plnění smlouvy o smlouvě budoucí tak, jak byla tato dne 27. 1. 2001 uzavřena.

 

 

 

Usnesení č. 1052

Rada města schvaluje vyhlášení inventarizace majetku a závazků pro rok 2003 a jmenuje dle § 102 zák. č. 128/2000 Sb. členy hlavní inventarizační komise a členy dílčích inventarizačních komisí dle předloženého návrhu.