Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2003

 

 

 

Usnesení č. 1004

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 27.10.003.

 

 

 

Usnesení č. 1005

Rada města rozhodla projednat žádost MěSD, s.r.o., Vimperk, spolu s výsledkem hospodaření MěSD, s.r.o., za rok 2003 v lednu 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1006

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Vimperk, silnice I/4 – přechod pro pěší“ mezi Městem Vimperk a firmou Lesostavby Třeboň, a.s., se sídlem v Jihlavě, Znojemská 64, Novohradská 226/11, Třeboň, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1007

Rada města schvaluje Plán zimní údržby pro rok 2003/2004 dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1008

Rada města souhlasí se záborem části místní komunikace u městské zvonice na Náměstí Svobody ve Vimperku za účelem stavby lešení a realizace úprav zvonice v období od 30.10 do 15.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1009

Rada města bere na vědomí dopis nájemníka z Luční čp. 499, Vimperk, kterým sděluje možnost způsobu úhrady dluhu vzniklý neplacením nájemného. (formou půjčky).

 

 

 

Usnesení č. 1010

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách za podmínky uhrazení dluhu, který vznikl neplacením nájemného z bytu č. 5 ve Sklářské ulici ve Vimperku do 18 měsíců a dohoda o splátkách  bude uzavřena nejpozději do 14. 11. 2003. Dojde-li k porušení byť jedné  měsíční splátky nebo jestliže nebude uhrazen 1 měsíční nájem, bude okamžitě podána žaloba k přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 5 ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku, a to bez  možnosti odvolání.

 

 

 

Usnesení č. 1011

Rada města souhlasí se zasklením lodžie v bytě č. 15 v Mírové ulici čp. 427 ve Vimperku, na vlastní náklady žadatele. Při případné demotáži bude fasáda uvedena do původního stavu.

 

 

 

Usnesení č. 1012

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku  ., k 31. 12. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 1013

Rada města revokuje své usnesení č. 951 ze zasedání dne 13. 10. 2003 týkající se pronájmu nebytových prostorů v Pivovarské ulici v čp. 140 – garáže na základě odmítnutí žadatele.

 

 

 

Usnesení č. 1014

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor v čp. 140 v ulici Pivovarská ve Vimperku o celkové výměře 28,56 m2. Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 Kč m2/rok. Nájemné bude zvyšováno každý rok o průměrnou míru inflace stavebních prací. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 1015

Rada  města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu ke sklepním prostorům v čp. 358 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 7,10 m2,  za účelem zřízení skladu. Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 Kč za 1m2/rok, které bude každoročně zvyšováno o průměrnou míru inflace stavebních prací.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 15. 11. 2003 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 1016

Rada města schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s.r.o. se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1017

Rada města ruší své usnesení č. 994 ze dne 27.10.2003 z důvodu duplicity viz. usnesení č. 959 ze dne 13.10.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1018

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na umístění reklamního zařízení s firmou WIP Reklama spol. s.r.o., se sídlem Školní 3, České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1019

Rada města na základě vyjádření odborů Městského úřadu a  nájemní smlouvy mezi Městem Vimperk a firmou MOZDOK – stav, s.r.o., uzavřené dne 18. 3. 2002, jejího bodu III/3, souhlasí se stavbou oplocení na části pozemků parc. č. 872/4, 872/5, část 874 v PK 874 a PK 872/5 v k. ú. Křesanov.

Město si vyhrazuje právo nařídit odstranění plotu před ukončením nájemního vztahu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.

 

 

 

Usnesení č. 1020

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako parc.č. 429/3 o výměře 33 m2 a parc.č. 430, z něj část o výměře 417 m2, tedy celkem 450 m2 za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2004 a s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,-Kč/m2/rok. Nájemce nebude požadovat zajištění přístupu na pozemek.

 

 

 

Usnesení č. 1021

Rada města souhlasí s uložením vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 2131/1 v k.ú. Vimperk s podmínkou úhrady úplaty za uložení vodovodní přípojky ve výši Kč 670,- před vydáním stavebního povolení.

 

 

Usnesení č. 1022

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc.č. 337 o výměře 435 m2 za účelem individuálního zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena po vyřešení právních vztahů s právním nástupcem po zemřelé předchozí nájemnici na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,-Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1023

Rada města souhlasí s instalací informační tabule dodané firmou RAFFAEL art. na pozemku parc. č. 923/1 v k.ú. Vimperk /v prostoru u vstupu do parku z ulice Kaplířova/.

 

 

 

Usnesení č. 1024

Rada města rozhodla vyplatit odměny ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Vimperk, dle předloženého návrhu a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol a školských zařízení.

 

 

 

Usnesení č. 1025

Rada města bere na vědomí vyúčtování poskytnutého příspěvku Svazu diabetiků, územní organizaci Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1026

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ TGM Vimperk a rozhodla pozvat ředitelku Mgr. Dagmar Rűckerovou na jednání rady města dne 19.11.2003 s tím, že rada města  požaduje předložit písemně kalkulaci nákladů na jednotlivé akce.

 

 

 

Usnesení č. 1027

Rada města bere na vědomí jmenování výběrovou komisi k posouzení výběrového řízení na místo úředníka – pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství /registr vozidel, zkušební komisař/ ve složení: předsedkyně Jana Vokurková, členové p. Miloslav Lang, Zdeněk Ženíšek.

 

 

 

Usnesení č. 1028

Rada města jmenuje inventurní komisi ve složení Zdeňka Navrátilová – předsedkyně, Hana Šimková, Kateřina Kantoříková – členové, k provedení mimořádné inventury prodejního zboží na Městském informačním středisku. Inventura proběhne ve dnech 05. – 10. 11. 2003 se stavem k 05. 11. 2003 a inventurní zápis včetně inventurních seznamů předloží komise tajemníkovi MěÚ do 15.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1029

Rada města potvrzuje p. Václava Vokatého, bytem Palackého čp. 371, Vimperk, ve funkci ředitele příspěvkové organizace Sportovní, tělovýchovná a rekreační zařízení Města Vimperk (STARZ Vimperk) se sídlem Vimperk, 1. máje čp. 321, PSČ 385 01 a schvaluje text jmenování dle předloženého návrhu. K potvrzení výše jmenovaného do funkce dochází z titulu zjištěných nedostatků při zřízení příspěvkové organizace STARZ Vimperk – 4/2002.

 

 

 

Usnesení č. 1030

Rada města bere na vědomí dopis starosty obce Kubova Huť a pověřuje starostku města odpovědí.

 

 

 

Usnesení č. 1031

Rada města rozhodla předložit žádost Nemocnice Vimperk, o.p.s., zastupitelstvu města s tím, že doporučuje schválit návrh smlouvy o půjčce.

 

 

 

Usnesení č. 1032

Rada města se seznámila se zápisy výběrové komise na místo ředitele MěKS Vimperk, která doporučila dva uchazeče. Rada města rozhodla pozvat na příští zasedání dne 10.11.2003 oba uchazeče k osobnímu jednání.

 

 

 

Usnesení č. 1033

Rada města souhlasí se zapůjčením ozvučovací aparatury oblastnímu sdružení ODS Prachatice na konání kontaktní kampaně s občany dne 04.11.2003 dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1034

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 12/2003 na provedení záchranné archeologického výzkumu na lokalitě Vimperk, ulice Na Baště /plynofikace/ mezi Městem Vimperk a Prachatickým muzeem Prachatice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1035

Rada města schvaluje směrnici pro provedení inventarizace majetku a o nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1036

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „Rekonstrukce komunikací a opěrných zdí“ mezi Městem Vimperk a firmou Geosan group, a.s., Kolín, dle předloženého návrhu s připomínkami právního zástupce města JUDr. Kajera a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1037

Rada města projednala propočet nájemého pro podnikatele v bývalých kasárnách Sloup /nejdéle na 2 roky/ a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení dle předloženého návhu.

 

 

 

Usnesení č. 1038

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele stavby tepelného hospodářství ve složení Ing. Kokštein, Ing. Janče, Ing. Zámečník, Ing. Pilský, Ing. Kotál.