Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.10.2003

 

 

 

Usnesení č. 980

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 20.10.2003.

 

 

 

Usnesení č. 981

Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o řešení pilotního projektu“ č. 7/2003 mezi Městem Vimperk a společností EKO-KOM, a. s., jejímž jménem jednají Ing. Zbyněk Kozel, předseda představenstva, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 982

Rada města souhlasí v souladu s § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, podle § 66 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, s odpisem pohledávek pro jejich nedobytnost.

 

 

 

Usnesení č. 983

Rada města bere na vědomí stav pohledávek Města Vimperk k 30.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 984

Rada města nesouhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi pí Ladislavou Mánkovou, trvale bytem Luční 498, Vimperk a p. Ladislavem Spurným, trvale bytem Mírová 434, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 985

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách,  za podmínky uhrazení dluhu, který vznikl neplacením nájemného z bytu č. 8 ve Smetanově ulici čp. 382 ve Vimperku do 18 měsíců a dohoda o splátkách  bude uzavřena nejpozději do 7. 11. 2003. Dojde-li k porušení byť jedné měsíční splátky nebo jestliže nebude uhrazen 1 měsíční nájem, bude okamžitě podána žaloba k přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 8 ve Smetanově ulici čp. 382 ve Vimperku, a to bez  možnosti odvolání.

 

 

 

Usnesení č. 986

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti, s tím, že nájemník uhradí dlužné nájemné, poplatek z prodlení a náklady soudního řízení dle splátkového kalendáře v měsíčních splátkách ve výši 3.350,- Kč za podmínky, že dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 30.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 987

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o rekonstrukci topení v bytě č.10 v Tovární ulici  čp. 255 ve Vimperku. (Nájemník užívá v současné době byt bez právního důvodu).

 

 

 

Usnesení č. 988

Rada města trvá na usnesení č. 758 ze dne 11.08.2003, kterým rozhodla trvat na vyklizení bytu č. 10 v Tovární ulici čp. 255 ve Vimperku dle rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne 20. 1. 2003, č. j. 6C 564/2001 – 57, který nabyl právní moci 25.02.2003.

 

 

 

Usnesení č. 989

Rada města rozhodla nakládat s částí pozemku parc. č. 498 v k. ú. Křesanov.

 

 

 

Usnesení č. 990

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 566/1 o výměře 195 m2 . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 991

Rada města souhlasí s ukončením pronájmu pozemku část parc. č. 438/1 a část parc.č. 439 o výměře 309 m2 v k.ú. Vimperk, dohodou k 31. 12. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 992

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku část parc. č. 438/1 a část parc.č. 439 o výměře 309 m2 v k.ú. Vimperk dle snímku katastrální mapy za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2004 s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

O přidělení pozemku požádaly Libuše Doupovcová, bytem Mírová 427, Vimperk a Dagmar Schmidová, bytem Sušická 160, Kašperské Hory.

 

 

 

Usnesení č. 993

Rada města souhlasí s přístupem na pozemky části parc.č. 404/1, 402/1 (díl 1) a 403/1   (díl 1) v k.ú. Výškovice u Vimperka pro firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 4, Praha 5, pracoviště České Budějovice, za účelem oprav a údržby limnigrafické stanice Sudslavice na řece Volyňce. Případné škody vzniklé na pozemku Města v souvislosti s užíváním pro výše zmíněný účel odstraní Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, a. s.,  na svůj náklad a nebezpečí. Vstup na pozemky v souvislosti  s opravami a údržbou bude i v dalších případech Městu předem oznamován.

 

 

 

Usnesení č. 994

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru o nakládání se souborem nemovitých a movitých věci za účelem výroby a dodávky tepla a TUV dle předloženého návrhu smlouvy o nájmu.

 

 

 

Usnesení č. 995

Rada města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.09.2003 a 13.10.2003 a předloží jej včetně vyjádření rady města na příštím zasedání zastupitelstva města.

 

 

 

Usnesení č. 996

Rada  města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkově výměře 143,02m2 s firmou KOH-I-NOOR HARDTMUTH TRADE a. s., Myslotínská 1429, Pelhřimov za účelem prodeje školních a kancelářských potřeb, papírenských výrobků a ostatního doplňkového sortimentu. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena na dobu neurčitou  s platností od 1. 11. 2003 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 997

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku, 3 + 1, I. kat.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 01.11.2003 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 998

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v ulici Čelakovského čp. 352 ve Vimperku, 2 + 1, I. kat.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 01.11.2003 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 999

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, 1 + 1, II. kat.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.11.2003 do 30.06.2004 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1000

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku, 1 + 1, I. kat.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.11.2003 do 31.03.2004. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky úhrady nákladů soudního řízení nájemníkem. Nájemník předá byt č. 5 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku nejpozději do 14.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1001

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 na Náměstí Svobody čp. 45 ve Vimperku, 2 + 1, II. kat.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 01.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1002

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 na Náměstí Svobody čp. 45 ve Vimperku, garsoniéra, II. kat.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15.11.2003 do 30.06.2004 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 1003

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením  podnájemní smlouvy k bytu č. 7 v čp. 404 v Čelakovského ulici ve Vimperku mezi nájemcem a podnájemcem, a to na dobu určitou s platností od 1. 11. 2003 do 31. 10. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.