Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2003

 

 

 

Usnesení č. 963

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.10.2003.

 

 

 

Usnesení č. 964

Rada města bere na vědomí žádost Farní charity Vimperk o změnu smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Rada města pověřuje starostku města přípravou dodatku smlouvy v součinnosti s právním zástupcem města JUDr. Kajerem.

 

 

 

Usnesení č. 965

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení akce „STL plynovod Vimperk – Na Baště“ s firmou REKON INSTA, s. r. o., Nádražní 77, Prachatice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 966

Rada města rozhodla o navýšení jednoho pracovníka na odboru dopravy a silničního hospodářství od 01.12.2003 na základě předloženého zdůvodnění - zajištění zastupitelnosti na odboru a rozšíření úředních hodin pro veřejnost. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ vypsáním výběrového řízení na obsazení tohoto místa.

 

 

 

Usnesení č. 967

Rada města rozhodla odložit projednávání bodu -  přehled personálního obsazení MěÚ Vimperk s výhledem do roku 2006 – na příští zasedání RM.

 

 

 

Usnesení č. 968

Rada města zřizuje ve smyslu § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. výchovnou komisi jako svůj iniciativní a poradní orgán a jmenuje výchovnou komisi v tomto složení:předsedkyně – PhDr. Libuše Hudečková, místopředsedkyně – Hana Modlitbová, člen – Roman Fendrich, tajemnice – Dana Seberová.

 

 

 

Usnesení č. 969

Rada města pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Vimperk, pí Alenu Havelkovou, přípravou a projednáním nového obsazení komise pro sociálně právní ochranu dětí do 31.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 970

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí občanského sdružení AIDA o poskytnutí finančního příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 971

Rada města schvaluje směrnici „Zásady používání obecního bytu“ dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 972

Rada města bere na vědomí informaci o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu ve Vimperku k 30.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 973

Rada města rozhodla odložit záležitost týkající se výměny bytu mezi L. Mánkovou a R. Spurným a rozhodla pozvat manž. Mánkovi na příští zasedání.

 

 

 

Usnesení č. 974

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 6 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku se na dobu určitou s platností od 01.10.2003 do 31.12.2003. Pokud nedojde k úhradě dluhu na úroku z prodlení k 31.12.2003, nebude nájemní smlouva k výše uvedené obytné místnosti se obnovena.

 

 

 

Usnesení č. 975

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku. Nájem skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 

 

 

Usnesení č. 976

Rada města souhlasí s umístěním vodoměrné šachty a části vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1983/2 v obci a k. ú. Vimperk, s podmínkou úhrady úplaty za uložení vodovodní přípojky ve výši 160,- Kč před vydáním rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby.

 

 

 

Usnesení č. 977

Rada města bere na vědomí vyúčtování poskytnutého příspěvku ČSCH ZO Vimperk na uspořádání výstavy Šumava 2003, konané ve dnech 10. – 12.10.2003.

 

 

 

Usnesení č. 978

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi Městem Vimperk a firmou J. Oravecz, Volyně, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 979

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s  § 38 odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku v obchodní veřejné soutěži k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikací a opěrných zdí“ předložila firma GEOSAN GROUP, a.s., Kolín.