Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.10.2003

 

 

Usnesení č. 931

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.10.2003.

 

 

 

Usnesení č. 932

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. 46-03-BS/0299 o připojení odběratele k distribuční soustavě podle § 5, vyhlášky č. 297/2001 Sb. o budoucím závazku zajistit připojení nového požadovaného příkonu pro odběrné místo: Vimperk, Luční, pozemek parc. č. 1842/59 mezi Městem Vimperk a provozovatelem distribuční soustavy Jihočeské energetika, a.s., Lannova 16, České Budějovice, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 933

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 46-03-PS/0190 s JČE, a.s., o zvýšení stávajícího rezervovaného příkonu pro budovu čp. 174 ve Hřbitovní ulici ve Vimperku a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 934

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 7/2003 mezi Městem Vimperk a Ing. Arch. Jarmilou Očenáškovou, Jiráskova 270, Starý Plzenec na zpracování projektové dokumentace parkových úprav v úrovni ke stavebnímu povolení dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 935

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání DR MěSD, s.r.o., ze dne 25.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 936

Rada města schvaluje plánované opravy panelových domů dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 937

Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise konané dne 02.10.2003 a k bodu  č.

1, 2 a 6 zápisu přijala usnesení.

 

 

 

Usnesení č. 938

Rada města pověřuje místostarostu vyvolat jednání s příslušnými odbory Krajského

úřadu  Jihočeského kraje se záměrem rekonstrukce křižovatky Fišerka kruhovým

objezdem.

 

 

 

Usnesení č. 939

Rada města pověřuje odbor investic a údržby vyvoláním potřebných jednání s záměrem rozšíření stávajícího mostku přes Volyňku /u bývalé výdejny plynu/.

 

 

 

Usnesení č. 940

Rada města  rozhodla odvolat Hanu Pánovou z funkce člena dopravní komise Rady

města Vimperk na vlastní žádost ke dni 31.10.2003.

 

 

 

Usnesení č. 941

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,

v platném znění Janu Vokurkovou členem dopravní komise Rady města Vimperk

s platností od 01.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 942

Rada města bere zápis ze zasedání bytové komise ze dne 1. 10. 2003 na vědomí.

 

 

 

Usnesení č. 943
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku, 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s platností od 15. 10. 2003 do 14. 10. 2004  za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 944

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí o souhlas k podnájmu bytu č. 7 do uhrazení dluhů, které vznikly na bytě č. 7 v Čelakovského ulici čp. 404 ve Vimperku.   

 

 

 

Usnesení č. 945

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 8 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku  , a to na dobu určitou s platností od 15. 10. 2003 do 14.10.2004. Obytnou místnost č. 7, kterou v současné době  užívá, předá nájemník nejpozději do 31. 10. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 946

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s prodloužením  podnájemní smlouvy k bytu č. 11 v čp. 397 v ulici Karla Weise ve Vimperku mezi nájemci do 15. 9. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 947

Rada města rozhodla pokračovat v soudním řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 9 v Pasovské ulici čp. 150 ve Vimperku  a souhlasí s úhradou dluhu (dlužného nájemného s příslušenstvím a nákladů soudního řízení) formou měsíčních splátek ve výši 3.000,- Kč.  

 

 

 

Usnesení č. 948

Rada města souhlasí s tím, aby,nájemník trvale bytem Luční 500, Vimperk,  uzavřel dohodu o splátkách nejpozději však do 31. 10. 2003 a uhradil dlužné nájemné z bytu č. 20 v Luční ulici čp. 500 s příslušenstvím do 18 měsíců. Při porušení splátkového kalendáře popř. nezaplacení 1 měsíčního nájemného bude podána žaloba na vyklizení z bytu.

 

 

 

Usnesení č. 949

Rada města rozhodla pokračovat s nájemníkem, trvale bytem Luční 500, Vimperk, v soudním řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu a uhrazení nákladů soudního řízení ve výši 14.780,- Kč. Pokud však dojde k uhrazení celé dlužné částky na  nákladech soudního řízení před soudním jednáním, dojde ze strany Města k úplnému zpětvzetí žaloby.  /Ke dni 13.10.2003 byla dlužná částka na náklady soudního řízení uhrazena./

 

 

 

Usnesení č. 950

Rada města bere na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 248,65 m2. Nájemní vztah k nebytovým prostorům tedy skončí k 31. 12. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 951

Rada města rozhodla  pronajmout nebytové prostory v čp. 140 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 28,56 (garáž), za účelem garážování. Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 za 1m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 15. 10. 2003 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k nebytovým prostorům.

 

 

 

Usnesení č. 952

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v budově bývalé vrátnice nemocnice o celkové výměře 17 m2 pí Haně Sovové, , za účelem zřízení kanceláře. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1m2/rok, nebytových prostor ostatních (sociální zařízení, chodby, atd.) ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. 

 

 

 

Usnesení č. 953

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory  v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku o celkové výměře 12 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč za 1 m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 384,17 Kč za 1 m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení zálohy za nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 954

Rada města Rada města souhlasí s přístupem  Pozemkového fondu České republiky, územního pracoviště Prachatice,  na pozemek parc.č.  937 v k.ú. Křesanov, část obce Cejsice za účelem odstranění staveb na st. parc. č. 23/1 a st. parc. č. 21/1. Případné škody vzniklé na pozemku Města v souvislosti s užíváním pro vpředu zmíněný účel odstraní Pozemkový fond České republiky na svůj náklad a nebezpečí.

 

 

 

Usnesení č. 955

Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o zřízení stavby 36160, Vimperk – přeložka kabelu, MěÚ. Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. č. 1842/5 a 1842/28, k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 956

Rada města uděluje výjimku , v zaplacení hrobového místa č. A/717 na prodloužené období do roku 2023 ve výši 1 200,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 957

Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1. zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, poskytnout v době oficiální předvolební kampaně bezplatně městské plakátovací plochy pro samoobslužný výlep volebních plakátů kandidátů pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky.

 

 

 

Usnesení č. 958

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na mzdové prostředky a odvody mezi Základní školou T.G.M. Vimperk, 1. máje 268, okr. Prachatice a Městem Vimperk a pověruje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 959

Rada města schvaluje záměr zveřejnění nemovitostí v obci a k.ú. Vimperk dle příloh ve prospěch nájemce Městské služby Vimperk, s.r.o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 260 15 391 na dobu 25 let počínaje ode dne 1.1.2004 za nájemné ve výši odpisů. Přílohou usnesení je výpis z katastru nemovitostí a seznam budov a staveb. Nemovitosti se pronajímají včetně veškerých součástí a příslušenství.

 

 

 

Usnesení č. 960

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje domu čp. 172 se stavební parcelou č. 262 a domu čp. 173 se stavební parcelou č. 263 v k.ú. Vimperk. Přilehlý pozemek je možno pronajmout budoucímu vlastníku nemovitosti na dobu neurčitou.

 

 

 

Usnesení č. 961

Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejíž předmětem je příprava a organizační zajištění veřejné zakázky „ Úprava výměníkové stanice „Rokle“ na plynovou kondenzační kotelnu 3 x 4 MW“ dle zákona č. 199/1994 Sb. mezi Městem Vimperk a firmou STORMEN, spol. s r.o., Praha, dle předloženého návrhu a s navrženými úpravami JUDr. Zbyňka Kajera.

 

 

 

Usnesení č. 962

Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejíž předmětem je příprava a organizační zajištění veřejné zakázky „ Teplovodní rozvody a předávací stanice včetně regulace pro město Vimperk“ dle zákona č. 199/1994 Sb. mezi Městem Vimperk a firmou STORMEN, spol. s r.o., Praha, dle předloženého návrhu a s navrženými úpravami JUDr. Zbyňka Kajera.