Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 06.10.2003

 

 

 

Usnesení č. 918

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 29.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 919

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 46-03-PS/018 s JČR, a. s. o zajištění připojení požadovaného příkonu pro městské koupaliště ve Vimperku v rámci stavby č. 26249 s názvem: Vimperk – kabelové vedení NN, MěÚ VP.

 

 

 

Usnesení č. 920

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mandátní, jejímž předmětem je výkon inženýrské činnosti pro realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací a opěrných zdí“ mezi Městem Vimperk a firmou Bohemia construction, spol. s r. o., Smidarská 814, Praha 9 – Klánovice dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 921

Rada města souhlasí s uložením vodovodní a kanalizační přípojky pro dům čp. 12 na náměstí Svobody ve Vimperku do pozemku parc. č. 160 v k. ú. Vimperk a pověřuje starostku města podpisem dohody o zřízení této stavby.

 

 

 

Usnesení č. 922

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout části pozemků parc. č. 1509, PK 1855 a PK 670/1 v k. ú. Vimperk za účelem umístění velkoplošné reklamy firmě WIP Reklama spol. s r. o., Školní 3, České Budějovice.

 

 

 

Usnesení č. 923

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parcely parc. č. 779/4 o výměře 18 m2 v obci a k. ú. Vimperk. Jedná se o parcelu pod plechovou garáží. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2004. Nájemné bude ve výši 5,-Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 924

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku vedeného u  Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 337 o výměře 435 m2 za účelem zahrádkaření .

 

 

 

Usnesení č. 925

Rada města rozhodla pronajmout části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 1757 o výměře části  12079 m2  za účelem sklizně sena. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 926

Rada města souhlasí s přístupem pana Vlastimila Škopka, bytem Boubínská 141, Vimperk,  na pozemek parc. č.  442/1 z pozemku KN parc. č. 451 nejkratším směrem přes pozemek parc. č. 450. Případné škody vzniklé na pozemku Města v souvislosti s užíváním pro vpředu zmíněný účel odstraní p. Vlastimil Škopek na svůj náklad  a nebezpečí.

 

 

 

Usnesení č. 927

Rada města rozhodla odložit bod č. 6 e) z jednání a pozvat žadatele k osobnímu projednání žádosti na zasedání RM dne 13.10.2003.

 

 

 

Usnesení č. 928

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se vzdělávacím institutem POLIS – JUDr. Oldřichem Skarkou na zabezpeční přípravy (rekvalifikace) v nástupním osmitýdenním kurzu zaměřeném na získání osvědčení pro výkon služby nového strážníka Městské policie Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 929

Rada města rozhodla vyplatit finanční odměnu zastupujícímu řediteli MěKS Vimperk dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků MěkS Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 930

Rada města souhlasí s umístěním zastávek na lince č. 431681 Klatovy – Sušice – Kašperské Hory – Vimperk – Prachatice – České Budějovice dle předloženého návrhu.