Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.9.2003

 

 

 

Usnesení č. 900

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 901

Rada města rozhodla vyzvat firmy MP Brokers spol. s r.o. a ITEAD, a.s., aby předložili nabídku pojistných podmínek pro Město Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 902

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek vítězům soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2003 – Náměstí svobody, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 903

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 10/2003 s Prachatickým muzeem o provedení záchranného archeologického výzkumu v lokalitě /stavbě/ Vimperk – náměstí /kanalizace/ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 904

Rada města souhlasí s provedením překopu místní komunikace na pozemku parc. č. 299 v k.ú. Lipka za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu a pověřuje starostku podpisem příslušné dohody o zřízení stavby.

 

 

 

Usnesení č. 905

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 4 000,-- Kč z kapitoly pokladní správa /dotace a příspěvky/ Ski klubu Šumava na zajištění cen pro vítěze podzimních běžeckých krosů v areálu Vodníku. Rada města požaduje doložení vyúčtování příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 906

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi Ing. Janem Čermákem, bytem Luční čp. 499/7, Vimperk a p. Petrem Javůrkem, trvale bytem Žitná 38, Praha 2.

 

 

 

Usnesení č. 907

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k obytné místnosti č. 9 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku, , na dobu určitou do 31. 12. 2003.  Rada města  upozorňuje žadatele, na nutnost pravidelného dodržování splátkového kalendáře a pravidelné úhrady měsíčního nájemného. Dojde-li k porušení těchto podmínek, nebude s nájemníkem nájemní vztah k obytné místnosti obnoven.

 

 

 

Usnesení č. 908

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s prodloužením  podnájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 171 v U Lázní ulici ve Vimperku mezi nájemkyní a podnájemnicí do 15. 1. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 909

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s prodloužením  podnájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 358 v Klostermannově ulici ve Vimperku mezi nájemcem a podnájemcem do 28. 2. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 910

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout sklepní prostory v čp. 358 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 7,10 m2 pí Heleně Sovové, trvale bytem tamtéž,  za účelem zřízení skladu. Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 Kč za 1m2/rok, které bude každoročně zvyšováno o průměrnou míru inflace stavebních prací. 

 

 

 

Usnesení č. 911

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v čp. 140 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 14,46 m2, za účelem garážování. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 10. 2003 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 m2 za 1m2/rok. Nájemné bude zvyšováno každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací.

 

 

 

Usnesení č. 912

Rada města rozhodla postoupit žádost Městských služeb Vimperk, s.r.o., k projednání zastupitelstvu města s tím, že poskytnutí půjčky Městským službám Vimperk, s.r.o., doporučuje.

 

 

 

 

Usnesení č. 913

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Akademií veřejné správy, o.p.s., Praha, o zajištění vzdělávací akce pro pracovnici Městského úřadu Vimperk pí Alenu Havelkovou, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 914

Rada města rozhodla vyplatit čtvrtletní odměny vedoucím odborů:  Renatě Svobodové, Mgr. Evě Lopušanové, Mgr. Vladimíru Chumovi, Ing. Janě Králové, Ing. Václavu Kokšteinovi, Ing. Michalu Jančemu, Aleně Havelkové, PhDr. Miloši Benešovi, Ing. Josefu Kotálovi, Janě Vokurkové, Ing. Vladimíru Rakovi, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 915

Rada města rozhodla předložit žádost pí Marešové o zvýšení příspěvku za zřízení kanalizační přípojky na Náměstí Svobody Vimperk k projednání zastupitelstvu města, s tím, že  žádosti doporučuje vyhovět.

 

 

 

Usnesení č. 916

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 o nájmu nebytových prostor mezi Městem Vimperk a VUSS České Budějovice dle přeloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 917

Rada města rozhodla o vyplacení čtvrtletní odměny tajemníkovi MÚ dle předloženého návrhu.