Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.09.2003

 

 

 

Usnesení č. 882

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání rady města dne 15.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 883

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s firmou GORDIC spol. s.r.o., Jihlava, na nákup software VÝKAZNICTVÍ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 884

Rada města vyjádřila souhlas se záměrem nového pojištění majetku Města Vimperk. Proto rada města rozhodla vypovědět pojistné smlouvy s Českou Pojišťovnou, a.s., k 31.12.2003. Na základě předložených nabídek rozhodla rada města pozvat na příští zasedání dne 29.09.2003 zástupce makléřských firem, které zprostředkovávají návrhy nových pojišťovacích smluv.

 

 

 

Usnesení č. 885

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na ošetření památných stromů s firmou Ing. Petr Pavlič, Bavorovská 155, Lhenice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 886

Rada města rozhodla poskytnout p. Luboši Šafránkovi, Svatá Máří 100, Vimperk, dlažební kostky cca 2m2 na opravu chodníku, který je ve vlastnictví města, před vstupem do domu čp. 562 v ul. Kaplířova, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 887

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s prodloužení podnájemní smouvy k bytu č. 13 v čp. 428 v Mírové ulici ve Vimperku a to na dobu určitou do 31.12.2003. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 888

Rada města revokuje své usnesení č. 761 ze dne 11.08.2003, z důvodu odstoupení p. Hraníčka od žádosti.

 

 

 

Usnesení č. 889

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36134, Hrabice – kabel NN . Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a. s.,  k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši podle platných cenových předpisů. Náhrada bude zaplacena před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí. Stavba se bude nacházet na pozemku parc. č. 670/2 v k.ú. Hrabice.

 

 

 

Usnesení č. 890

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36115, Vimperk – pilíř SP 100/KP, MěÚ. Stavba se bude nacházet na pozemku parc.č. 1402/1 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 891

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36153, Vimperk – kabel NN, MěÚ. Stavba se bude nacházet na pozemcích  parc.č. –267, -268,  272 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 892

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podnájmu nebytových prostor mezi Městem Vimperk a  pí Hanou Malíkovou, Purkártova čp. 509, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 893

Rada města souhlasí, aby MŠ Klostermannova čp. 365, Vimperk, uzavřela smlouvu s firmou Benjamín, Sokolovská 573, Uherské Hradiště, na nákup dětského nábytku pro dovybavení MŠ Klostermannova čp. 367 a Mírová čp. 442, Vimperk, formou splátek.

 

 

 

Usnesení č. 894

Rada města souhlasí se záborem místní komunikace Pivovarská z důvodu umístění plošiny pro opravu fasády a oplechování domu čp. 109. Zábor proběhne v období od 27.09. do 30.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 895

Rada města doporučuje odkoupení pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10002, tam označeného jako parc. č. 2241 o výměře 10189 m2 od Pozemkového fondu ČR.

 

 

 

Usnesení č. 896

Rada města bere na vědomí záměr směny části pozemku z důvodu rekonstrukce povrchů v Pivovarské ulici, části pozemku parc. č. 15 v k.ú. Vimperk ve vlastnictví pí Emílie Vávrové, Pivovarská čp. 66, Vimperk, za část pozemku parc. č. 2631/1 v k.ú. Vimperk ve vlastnictví Města Vimperk dle navržených podmínek a navrhuje záměr postoupit zastupitelstvu města s tím, že směnu částí uvedených pozemků při dodržení navržených podmínek doporučuje.

 

 

 

Usnesení č. 897

Rada města souhlasí s ukončením nájmu k nebytovým prostorům v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 143,02 m2 dohodou ke dni 31. 10. 2003 za podmínky uhrazení veškerých dluhů vzniklých na nebytovém prostoru.  Jestliže nebude dluh uhrazen do 31. 10. 2003, skončí nájem  k výše uvedeným nebytovým prostorům výpovědí, která počne běžet prvého dne měsíce následujícího, tj. od 1. 11. 2003. 

 

 

 

Usnesení č. 898

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 143,02m2 firmě KOH-I-NOOR HARDTMUTH TRADE a.s. , Myslotínská 1429, Pelhřimov za účelem prodeje školních a kancelářských potřeb, papírenských výrobků a ostatního doplňkového sortimentu. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.  

 

 

 

Usnesení č. 899

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr pronájmu a budoucího prodeje části pozemků parc. č. 1822/9 a 1830/105 vedených u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na LV č. 10001 zájemci, který nejlépe splní níže uvedené podmínky.

 

Podmínky pro prodej pozemku na parkovišti u křižovatky ulic Sušická a Nad Stadionem se stanoví takto:

 

-         Uchazeči, kteří se přihlásí na zveřejnění záměru, podají přihlášku v zalepené obálce, která bude předepsaným způsobem upravena a označena. Mimo tuto obálku, současně s doručením přihlášky, převedou na účet města zálohu ve výši 300 tisíc Kč. Záloha bude vrácena neúspěšným uchazečům na účet, který sdělí Městu v přihlášce, do 10 dnů od uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem.

-         Záloha bude sloužit k zajištění plnění podmínek výběrového řízení úspěšným uchazečem a bude zúčtována s kupní cenou před podpisem kupní smlouvy. Při neplnění kteréhokoliv termínu, uvedeného v požadavcích Města nebo smluvně dohodnutého, záloha propadne ve prospěch Města a nevrací se.

-         Úspěšný uchazeč je povinen navázat právní vztah s Městem do 15 dnů od výzvy k jeho uzavření. Předmětem smlouvy budou pozemky, o které se ucházel. Před uzavřením smlouvy nájemní předloží Městu projektovou dokumentaci pro územní řízení. Nájemné bude činit 2,-- Kč/m2/rok.

 

Uchazeči uvedou v přihlášce povinně

-         výši jimi nabízené kupní ceny za m2, přičemž minimální cena je 600,-Kč/m2,

-         přistoupení na závazek k:

o       úhradě nákladů na geodetické práce a ocenění spojené s přípravou území a prodejem,

o       zachování veřejně přístupného parkování vozidel (min. 9 stání),

o       zachování příjezdové komunikace a přístupu k zahrádkám u potoka,

o        zajištění stavebního povolení do 30. 6. 2004, zahájení stavby do 31. 7. 2004, kolaudace do  30. 6. 2005, souhlas se sankcí v případě nesplnění těchto termínů.

 

Uchazeči berou na vědomí, že současně platné právní předpisy neumožňují převod částí parcel KN 1822/9 a KN 1830/105 v k.ú. Vimperk, protože se jedná  o historický majetek církve. Uchazeči vyjádří v přihlášce souhlas s tím, že uspokojí zákonné nároky církve k jejímu majetku v rozsahu, ve kterém tyto pozemky pro svou výstavbu použijí.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat ze zájemců žádného uchazeče a odstoupit od záměru.