Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.9.2003

 

 


Usnesení č. 849

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 08.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 850

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření s rozpočtovými prostředky za I. pololetí 2003 v ÚSP Domeček Hrabice.

 

 

 

Usnesení č. 851

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na ošetření dřevin na hřbitově ve Vimperku s firmou Park+  Ing. Václav Šmejkal, Štěpána Dvořáka 543, Milevsko 399 01, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 852

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města (pozemek  ev. č. p.:  1842/47, 2598, 923/1, 532 a 1765/1; všechny   k. ú. Vimperk) dle předloženého návrhu.

 Usnesení č. 853

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku parc. č. 2631/1 v k.ú. Vimperk ve vlastnictví města dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 854

Rada města souhlasí s provedením nového zpevněného příjezdu k domu čp. 32 v Pravětíně jako součást povrchu místní komunikace parc. č. 931/3 v k.ú. Pravětín.

 

 

 

Usnesení č. 855

Rada města souhlasí se záborem chodníku a části komunikace před budovou čp. 13 na Náměstí Svobody ve Vimperku pro uložení kanalizační přípojky v období měsíce září – říjen 2003.

 

 

 

Usnesení č. 856

Rada města souhlasí  se záborem chodníku a části komunikace před budovou čp. 60 v Pivovarské ulici ve Vimperku pro opravu fasády, okapů a dešťových svodů v období měsíce září – říjen 2003.

 

 

 

Usnesení č. 857

Rada města  rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 10/1A na ubytovně v areálu nemocnice Vimperk v Pivovarské ulici čp. 322, a to na dobu určitou s platností od 15. 9. 2003 do 31. 12. 2003 za podmínky pravidelného dodržování dohody o splátkách a pravidelné úhrady měsíčního nájemného.

 

 

 

Usnesení č. 858

Rada města  rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu  č. 4 v ulici Steinbrenerova čp. 49. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s platností od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2004 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 859

Rada města souhlasí s vyplacením přeplatku za teplo za rok 1999 a 2000 z bytu č. 1 v Pivovarské ulici čp. 317 ve Vimperku,  v celkové výši 5.383,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 860

Rada města schvaluje záměr pronajmout část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 566/1 o výměře 195 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 861

Rada města souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 99/1 k.ú. Klášterec po dobu opravy železničního mostu pro firmu CHLÁDEK & TINTĚRA, silnice a železnice, K Vápence 2677, Pardubice. Případné poškození komunikace bude odstraněno a cesta bude uvedena do původního stavu.

 

 

 

Usnesení č. 862

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36 087, Boubská – kabel NN, p. Prosr. Stavba se bude nacházet na pozemku parc. č. 941/1 v k.ú. Boubská.

 

 

 

 

Usnesení č. 863

Rada města rozhodla nakládat s parcelou pozemkového katastru parc. st. č. 23 o výměře 126 m2 a parc. č. 835 o výměře 237 m2, k.ú. Pravětín.

 

 

 

Usnesení č. 864

Rada města souhlasí s prodloužením doby kolaudace v nájemní smlouvě pro budoucí výstavbu rodinného domu v kú Veselka, jejím článku VI, bodu 3,  z 5ti na 8 let.

 

 

 

Usnesení č. 865

Rada města rozhodla nakládat s parcelou č. KN 1860/1 v k.ú. Vimperk s použitím rozdělení plochy na jednotlivé zahrádky podle varianty B návrhu odboru výstavby a územního plánování.

 

 

 

Usnesení č. 866

Rada města bere zpět výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 149 v k.ú. Vimperk, danou usnesením č. 684 z 16. 9. 2002.

 

 

 

Usnesení č. 867

Rada města bere na vědomí návrh pana Emila Jandy a paní Ludmily Jandové s tím, že předpokladem pro budoucí směnu je to, aby budoucí vlastník pozemku na Homolce byl před směnou vlastníkem pozemku v lokalitě Mírová ulice.

 

 

 

Usnesení č. 868

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zapsaných  u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, a to bytového domu čp. 368 v ulici Klostermannova s parcelou  KN st. č. 659 o výměře 440 m2. Bytový dům má 12 bytových jednotek a prodává se s právním závazkem dvanácti nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám za cenu v místě a čase obvyklou  Kč 944.800,--  včetně nákladů na ocenění. Tato cena je cenou minimální.

Rada města doporučuje prodat výše uvedené nemovitosti do podílového spoluvlastnictví  Stanislavu Mifkovi podíl  85/1000, Josefu Vlasákovi 71/1000, Jaroslavu Holubovi 83/1000, Anděle Plaché 66/1000, Karlu Hudečkovi 82/1000, Radce Rodové 72/1000, Vladimíru Jandovi 80/1000, Zdeňku Ženíškovi 115/1000, Karlu Součkovi 72/1000, Liboru Adamčíkovi 92/1000, Žofii Vlasákové 101/1000 a Milanu Jánskému 81/1000.

Kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy do 15 dnů od  seznámení s jejím obsahem.

 

 

 

Usnesení č. 869

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,-- Kč základní organizace Českého svazu chovatelů Vimperk. Příspěvek bude použit na uspořádání výstavy Šumava ve dnech 10. – 12. 10.2003. Rada města požaduje doložení čerpání poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 870

Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích členem redakční rady Vimperských novin p. Karla Beránka.

 

 

 

Usnesení č. 871

Rada města odvolává v souladu s § 102, odst. 2, písm. h), zák. č.128/2000 Sb. o obcích p. Jiřího Perníka z funkce člena povodňové komise z důvodu přestěhování mimo město Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 872

Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích p. Vladimíra Myslíka členem povodňové komise. 

 

 

 

Usnesení č. 873

Rada města odvolává v souladu s § 102, odst. 2, písm. h), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích pí Zdeňku Perníkovou z funkce členky kulturní komise.

 

 

 

Usnesení č. 874

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Institutem pro místní správu Praha o zajištění vzdělávací akce pro pracovnici MěÚ Vimperk Danielu Bostlovou dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 875

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Institutem pro místní správu Praha o zajištění vzdělávací akce pro pracovnici MěÚ Vimperk Mgr. Evu Lopušanovou dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 876

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu s mezi Městem Vimperk a firmou Lesostavby Třeboň, a.s., na částku 10 000,-- Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. Částka bude použita na financování kulturní akce „Historický víkend na vimperském zámku – městské slavnosti“.

 

 

 

Usnesení č. 877

Rada města souhlasí s vydáním dodatečného povolení vzláštního užívání místní komunikace parc. č. 1035/1 v k.ú. Vimperk v ul. Boubínská ve Vimperku 1. JVS, a.s., České Budějovice, které je vydáváno v souvislosti s provedenou likvidací havárie na místním vodovodním řadu.

 

 

 

Usnesení č. 878

Rada města revokuje usnesení č. 723 ze dne 28.07.2003.

 

 

 

Usnesení č. 879

Rada města požaduje ponechat volný pruh pozemku v koridoru vymezeném trasou

plynovodu vedoucím po pozemku parc. č. 681/2 v k.ú. Hrabice a hranicí pozemku č.

parc. č. 456/1 v k.ú. Hrabice  pro budoucí uložení veřejné kanalizace. Do tohoto

vymezeného koridoru nebude uloženo navrhované telekomunikační vedení.

 

 

 

Přílohy:            - návrh tajemníka

 

Usnesení č. 880

Rada města rozhodla, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. § 102, odst. 2, písm. g) o vypsání 

výběrového řízení na obsazení místa ředitele MěKS Vimperk. Zároveň jmenuje

výběrovou komisi k posouzení přihlášek došlých uchazečů ve složení: předseda komise:

Stanislava Chumanová, členové komise: Luboš Drenčeni, Jan Heřta, PhDr. Miloš

Beneš, Hana Šimková. 

 

 

 

Usnesení č. 881

Rada města bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise konané dne 03.09.2003 .