Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 8.9.2003
Usnesení č. 830

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 831

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s JČE, a.s., České Budějovice o připojení požadovaného příkonu v rámci stavby č. 26178 s názvem: Pravětín-kabel NN, MěÚ VP, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 832

Rada města  souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 23 v ulici Karla Weise čp. 394 ve Vimperku a to na dobu  určitou s platností od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 833

Rada města  souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 2 v ulici Nádražní  čp. 274 ve Vimperku a to na dobu  určitou s platností od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 834

Rada města trvá na výpovědi nájmu nebytových prostor v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku dle usnesení rady města č. 478 ze dne 18. 6. 2001. 

 

 

 

Usnesení č. 835

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 140 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 28,56 m2 (garáž) za účelem garážování. Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.   

 

 

 

Usnesení č. 836

Rada města rozhodla nenakládat s pozemkem zapsaným u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeném jako parc. č. 438/1.

 

 

 

Usnesení č. 837

Rada města rozhodla nakládat s částí pozemku parc. č. 2071/2 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 838

Rada města rozhodla pronajmout část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 566/1 o výměře části 221 m2  za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 839

Rada města rozhodla nakládat s částí parcely KN č. 87/1 a kolnou na ní postavenou v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 840

Rada města rozhodla Výzvou k záchraně českého tisku se nezabývat.

 

 

 

Usnesení č. 841

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Institutem pro místní správu Praha o zajištění vzdělávací akce pro pracovníka MěÚ Vimperk Ladislava Švehlu dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 842

Rada města souhlasí s absolvováním rekvalifikačního kursu „Knihovna – informační centrum obce“ pí Pavlouskovou Danielou v termínu od 01.10.2003 do 31.05.2004. Kurs bude hrazen ze získaných příjmů MěK.

Rada města rozhodla o navýšení počtu jednoho pracovníka – knihovnice /knihovník/ v Městské knihovně Vimperk s platností od 01.04.2005.

Rada města pověřuje tajemníka sepsáním dohody o zvýšení kvalifikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, podle § 143 vyhl.č. 65/1965 Sb. ZP.

 

 

 

Usnesení č. 843

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o účelovém úvěru č. 2175/02/5054 s ČSOB, a.s., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 844

Rada města souhlasí se záborem chodníku před budovou čp. 16 na Náměstí Svobody ve

Vimperku za účelem stavby lešení v období od 08.09. do 15.09. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 845

Rada města bere na vědomí zápis z pracovního zasedání bytové komise ze dne 03.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 846

Rada města souhlasí s uzavřením Kostelní ulice ve Vimperku v období od 08.09. do 12.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 847

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce elektrické energie s JČE, a.s., pro odběratele MOZDOK – stav, s.r.o., Masákova Lhota čp. 21, Zdíkov, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 848

Rada města bere na vědomí ústní informaci o činnosti správní rady Nemocnice Vimperk, o.p.s., a o ukončení čtyř mandátních míst ve správní radě a tří místa dozorčí radě.

 

 

 

R7/ Pozvánka na výstavu historické hasičské techniky

– dne 13.09.2003, od  9,00 do  16,00 hod.