Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.09.2003
Usnesení č. 802

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.08.2003.

 

 

 

Usnesení č. 803

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení kanalizační přípojky pro dům č. p. 21 na náměstí Svobody ve Vimperku s firmou REKON INSTA spol. s r. o., Nádražní 77, Prachatice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 804

Rada města souhlasí se záborem chodníku před budovou č. p. 10 na náměstí Svobody ve Vimperku za účelem stavby lešení v období od 26.08. do 09.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 805

Rada města na základě vyjádření odboru IÚ rozhodla žádosti o finanční příspěvek na opravu domu čp. 60,Pivovarská ul.Vimperk nevyhovět.

 

 

 

Usnesení č. 806

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 v ulici U Lázní č. p. 171 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s platností od 01.09.2003 do 31.08.2004 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 807

Rada města souhlasí s rekonstrukcí bytového jádra v bytě č. 6 v ulici Mírová, č. p. 426 ve Vimperku na vlastní náklady žadatele. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 808

Rada města trvá na usnesení č. 758 ze dne 11.08.2003.

 

 

 

Usnesení č. 809

Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o pronájmu pozemku části parcely KN č. 2631 o výměře 6 m2 v k. ú. Vimperk, kterou Město Vimperk uzavřelo s p. Petrem Pahoreckým, bytem Buk č. 37, v souladu s ustanovením článku II. smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 810

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 170N03/32 dle návrhu PF ČR, předloženého Městu Vimperk dne 14.08.2003.

 

 

 

Usnesení č. 811

Rada města schvaluje záměr prodeje části nemovitosti zapsané u Katastrální úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Pravětín na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako parc. č. 32, dle geom. plánu č. 102-234/2001 díl „c“ o výměře 16 m2 a díl „i“ o výměře 6 m2. Díl „c“ je součástí nově vzniklé parcely st. č. 108 a díl „i“ je součástí nově vzniklé parcely st. č. 107, obě v k. ú. Pravětín.

Výše uvedené pozemky se doporučují prodat Farní Charitě Vimperk, IČ 41881133, Pravětín č. 23, Vimperk za kupní cenu ve výši Kč 2.380,-. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy. Kupující uhradí městu před podpisem kupní smlouvy též náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku ve výši Kč 500,- a dodá prodávajícímu geometrický plán č. 102-234/2001 vyhotovený firmou Gefos České Budějovice ve čtyřech vyhotoveních.

 

 

 

Usnesení č. 812

Rada města souhlasí s návrhem dosavadního nájemce části parcely č. 779/4 o výměře 18 m2 v obci a k. ú. Vimperk, ukončit nájemní vztah k 31.12.2003. Pokud bude mít zájem nový nabyvatel plechové garáže užívat tento pozemek města po 01.01.2004, požádá město do 31.10.2003 o uzavření nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 813

Rada města souhlasí s nájmem části pozemku tvořeného parcelami KN č. 904/110, 904/111, 904/112 v k. ú. Pravětín za cenu 364,- Kč/rok. Dále rada města souhlasí s úhradou nákladů na vyhotovení geometrického plánu a ocenění za předpokladu, že bude zmíněná část pozemku nabídnuta městu k odkoupení do 30.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 814

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parcela ve zjednodušené evidenci PK č. 788 díl 1 o výměře 24 m2 za účelem výstavby prodejny potravin LIDL. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemce bude zavázán stanovením termínu k získání stavebního povolení, zahájení stavby a její kolaudace. Nájemné je 5,- Kč/m2 za 1 rok.

 

 

 

Usnesení č. 815

Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu mezi Městem Vimperk jako pronajímatelem a nájemcem k části pozemku parc. č. 149 v k. ú. Vimperk, lokalita U Volyňky, pro individuální zahrádkaření podle nájemní smlouvy z 15.03.1996 dohodou. Nájem skončí 31.12.2003. Pozemek bude předán vyklizený a v řádném stavu.

 

 

 

Usnesení č. 816

Rada města rozhodla uzavřít dohodu mezi Městem Vimperk a Oblastní radou odborového svazu pracovníků školství dle předloženého návrhu a pověřuje PhDr. Miloše Beneše, vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 817

Rada města rozhodla uzavřít smlouvy o reklamě na filmový festival NaturVision 2003 ve Vimperku s firmou mart média a. s. a s Jihočeskými Deníky Bohemia a návrh mediálního partnerství s deníkem Listy Prachaticka dle předloženého návrhu. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru školství, kultury a cestovního ruchu z prostředků vyčleněných na festival NaturVision 2003.

 

 

 

Usnesení č. 818

Rada města bere na vědomí jmenování výběrové komise pro posouzení přihlášek do výběrového řízení na pozici strážník městské policie ve složení: předsedkyně komise – S. Chumanová, členové komise – Z. Desat, Mgr. E. Lopušanová.

 

 

 

Usnesení č. 819

Rada města schvaluje předložený návrh smlouvy o zajištění vzdělávací akce pro Mgr. Evu Lopušanovou.

 

 

 

Usnesení č. 820

Rada města schvaluje předložený návrh smlouvy o zajištění vzdělávací akce pro Ing. Marii Hejlkovou.

 

 

 

Usnesení č. 821

Rada města schvaluje předložený návrh smlouvy o zajištění vzdělávací akce pro pí Danielu Bostlovou.

 

 

 

Usnesení č. 822

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o darování finančních prostředků mezi Městem Vimperk a firmou ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s. r. o. dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 823

Rada města se podrobně seznámila s podnikatelským záměrem „Obnova motokrosového areálu Vimperská rokle“, sdělila žadatelům stanovisko odboru životního prostředí a odboru výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk a doporučila žadatelům informovat o záměru veřejnost.

 

 

 

Usnesení č. 824

Rada města rozhodla odložit poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně postižených, místní organizace Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 825

Rada města schválila ceník pro Zimní stadion ve Vimperku na sezónu 2003/2004 dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 826

Rada města souhlasí se záborem části místní komunikace před budovou č. p. 186 v ulici 1. máje ve Vimperku k uložení stavebního materiálu v období měsíců září – listopad 2003.

 

 

 

Usnesení č. 827

Rada města souhlasí s provedením výkopových prací na pozemku p. č. 836/3 a 836/1 v k. ú. Vimperk pro umístění stavby STL plynovodu pro areál skláren ve Sklářské ulici ve Vimperku v období měsíců říjen – prosinec 2003. Podmínky provádění výkopových prací budou upřesněny ve stavebním řízení. Věcné břemeno vyřídí odbor hospodářský a bytový.

 

 

 

Usnesení č. 828

Rada města souhlasí s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ TGM Vimperk na nákup třítroubové pece dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 829

Rada města souhlasí s textem obchodní veřejné soutěže na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací a opěrných zdí“ dle předloženého návrhu a jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Michal Janče, Ing. Luboš Táborský, Ing. Jaroslav Zámečník, náhradnice Alena Szabová, dále jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Michal Janče, Ing. Luboš Táborský, Ing. Jaroslav Zámečník, Mgr. Karel Střeleček, Mgr. Pavel Dvořák, náhradníci: Ing. Josef Kotál, Zdeněk Ženíšek, Josef Mistr.