Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.08.2003

 

 

 

Usnesení č. 786

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 18.08.2003.

 

 

 

Usnesení č. 787

Rada města rozhodla zadat pouze část veřejné zakázky, a to v rozsahu daném projektovou dokumentací pro změnu stavby před dokončením, kterou vypracovala firma DOMUS – Prachatice, spol. s r. o., Družstevní 92, 383 01 Prachatice a dále rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „ZTV pro výstavbu rodinných domů Vimperk, Purkártova ulice“ předložila firma MANE – Stavební a obchodní společnost, spol. s r. o., Okružní 7, České Budějovice.

 

 

 

Usnesení č. 788

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Úprava zpevněných ploch – Pivovarská ul., Vimperk“ předložila firma SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495, České Budějovice.

 

 

 

Usnesení č. 789

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka „ZTV pro výstavbu rodinných domů Vimperk, Purkártova ulice“, mezi Městem Vimperk a firmou MANE – Stavební a obchodní společnost, spol. s r. o., Okružní 7, 370 01 České Budějovice, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 790

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Úprava zpevněných ploch – Pivovarská ulice, Vimperk“ mezi Městem Vimperk a firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 791

Rada města souhlasí se záborem chodníku před budovou č. p. 562 v Kaplířově ul. ve Vimperku za účelem stavby lešení v období od 25.08. do 30.09.2003.

 

 

 

Usnesení č. 792

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce a budoucí nájemní smlouvě na byt mezi Městem Vimperk a p. Pavlem Hraníčkem, trvale bytem Hlohová čp. 29, Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 793

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 v ulici Karla Weise čp. 398 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 9. 2003  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 794

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku, o velikosti 2+0, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 9. 2003  za podmínky, že nájemnice uzavře dohodu o přistoupení k závazku, který činí 81.479,- Kč (dlužné nájemné ve výši 37.006,- Kč, poplatek z prodlení ve výši 43.930,- Kč, úrok z prodlení ve výši 543,- Kč) a uhradí dlužnou částku před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 795

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 30 v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 9. 2003  za podmínky, že nájemnice uzavře dohodu o přistoupení k závazku, který činí 103.552,- Kč (dlužné nájemné ve výši 47.427,- Kč, poplatek z prodlení ve výši 56.038,- Kč, úrok z prodlení ve výši 87,- Kč) a uhradí dlužnou částku před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 796

Rada  města  souhlasí, v souladu s § 719 občanského zákoníku, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 v Mírové ulici čp. 407 ve Vimperku mezi nájemcem a podnájemnicí pí. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s platností od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 797

Rada města souhlasí s rekonstrukcí bytového jádra v bytě č. 6 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku na vlastní náklady žadatele – nájemce. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 798

Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k nebytovým prostorů v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 45,45 m2  k 31. 8. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 799

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 45,45 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši  384,17 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 192,08 Kč za 1 m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů. 

 

 

 

Usnesení č. 800

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č. p. 140 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 14,46 m2 (garáž) za účelem garážování. Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 Kč m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 801

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění reklamy dle předloženého návrhu s firmou JIHOSPOL, a. s., Písecká 893, Strakonice. Poplatek za umístění reklamy činí 200,- Kč/m2/měsíc. Smlouva se uzavírá s platností od 1. 9. 2003 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 

 

 

 

Oprava tiskové chyby v usnesení č. 773 ze dne 11.08.2003: správné znění je „… parcely parc. č. 788 v k. ú. Vimperk …“ (původně uvedeno parc. č. 877).