Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.08.2003

 

 

Usnesení č. 774

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.08.2003.

 

 

Usnesení č. 775

Rada města schvaluje zmocnění udělené společnosti SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., se sídlem Slezská 7, Praha 2, za účelem získávání veškerých podkladů pro zpracování územní energetické koncepce města Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 776

Rada města souhlasí s uhrazením členského příspěvku Města Vimperk za rok 2003 v organizaci Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy v částce 3,- Kč/obyvatel. Rada města pověřuje starostku města a paní Hanu Šimkovou, referentku odboru ŠK, zastupováním města Vimperk při jednáních s organizací Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy.

 

 

Usnesení č. 777

Rada města bere na vědomí zápis z pracovního zasedání bytové komise ze dne 07.08.2003.

 

 

Usnesení č. 778

Rada města postupuje problematiku odprodeje panelových domů z vlastnictví města Vimperk k projednání výboru pro rozvoj města, žádá o podání stanoviska radě města do 31.12.2003 a vyzývá k širší diskusi k této problematice politické kluby zastupitelstva města.

 

 

Usnesení č. 779

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti nájemnice ve smyslu úhrady dluhu s příslušenstvím, vzniklého neplacením nájemného z bytu č. 10 v Pasovské ulici č. p. 151 ve Vimperku, úroku z prodlení, nákladů soudního řízení a dluhu v souvislosti s přistoupením k závazku,  formou měsíčních splátek ve výši 100,- Kč.

 

 

Usnesení č. 780

Rada města revokuje své usnesení č. 588 ze dne 12.08.2002 z důvodu nesouhlasného stanoviska ze strany pronajímatele, Prahy 10, k výměně bytu.   

 

 

Usnesení č. 781

Rada města nesouhlasí s prominutím zbývající částky na poplatku z prodlení v celkové výši 16.001,-Kč z dlužného nájemného z bytu č. 21 v Luční ulici čp. 498 ve Vimperku a trvá na svém usnesení č. 125 ze dne 17.02.2003 v plném znění.

 

 

Usnesení č. 782

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje České Budějovice o bezplatném přenechání 4 ks požárních přileb typu HEROS-ROSENBAUER dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 783

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.01.1995 mezi Městem Vimperk a Městskými lesy Vimperk, s. r. o., a to k bodu č. 5 „Povinnosti nájemce“ dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 784

Rada města rozhodla zadat zpracování studie provozu a financování tepelného systému města Vimperk firmě TRIGAD, spol. s r. o., Ondříčkova 42, 130 00 Praha 3 a pověřuje odbor investic a údržby vystavením objednávky dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 785

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi Městem Vimperk jako majitelem nemovitosti a firmou RADIO INFO, s. r. o., Brigádníků 267/3013, 100 00 Praha 10 jako nájemcem k užívání nebytových prostor pro umístění vysílací technologie pro televizní program Prima dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.