Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.08.2003

 

 

Usnesení č. 746

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 04.08.2003.

 

 

Usnesení č. 747

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je veřejná zakázka „Oprava sociálního zařízení Zimního stadionu ve Vimperku“ mezi Městem Vimperk a firmou Jiří Samek, SNP 466, Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 748

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci díla „Doplnění vodovodu ze stávajícího řadu Vimperk – Boubská – prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky“ v Družstevní ulici ve Vimperku se stavební firmou KVINT Vlachovo Březí, spol. s r.o., dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 749

Rada města souhlasí se záborem chodníku před budovou čp. 14 na Náměstí Svobody ve Vimperku za účelem stavby lešení v období od 12.08. do 30.08.2003.

 

 

Usnesení č. 750

Rada města souhlasí s využitím komunikací pro uskutečnění 39. mogul Šumava rallye 2004, která se uskuteční ve dnech 25. – 27. 3. 2004 za podmínky, že žadatel požádá v dostatečném časovém předstihu u odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání místních komunikací, po kterých bude vedena trasa závodu.

 

 

Usnesení č. 751

Rada města rozhodla odložit žádost Farní charity Vimperk na 4. čtvrtletí 2003 z finančních důvodů.

 

 

Usnesení č. 752

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 1757 o výměře části  12079 m2  za účelem sklizně sena. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

Usnesení č. 753

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách umístění stavby na pozemku Správy železniční dopravní cesty, s.r.o., a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci akce Vimperk, Husova čtvrť – kanalizace a vodovod.

 

 

Usnesení č. 754

Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 1534 o výměře části 803 m2  za účelem zahrádkaření v rozdělení podle geometrického plánu Geodetické kanceláře Prachatice č. 1459-50/2003  na

- parc. č. 1534/2 o výměře 275  m2, za cenu v místě a čase obvyklou – Kč 9.900,-,

- parc. č. 1534/3 o výměře 247  m2, za cenu v místě a čase obvyklou – Kč 8.890,-

parc. č. 1534/4 o výměře 281  m2, za cenu v místě a čase obvyklou – Kč 10.116,-. Podmínkou převodu nemovitosti je současné zřízení věcného břemene vedení a přístupu k vodovodnímu potrubí za účelem jeho oprav a údržby ve prospěch Města Vimperk.

Kupní ceny a náklady zaměření a ocenění uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. Dále hradí kupující náklady vkladu do katastru nemovitostí.

Pozemek se nachází v záplavovém území řeky Volyňky a jeho vlastník bude muset respektovat příslušné právní předpisy týkající se užívání takových pozemků.

 

 

Usnesení č. 755

Rada města bere na vědomí informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu ve Vimperku k 30. 6. 2003.

 

 

Usnesení č. 756

Rada města souhlasí v souladu s § 719 OZ  s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 5 v ulici SNP čp. 461, Vimperk, dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou  1 rok s platností od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

Usnesení č. 757

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného, které vzniklo na bytě č. 10 v Čelakovského ulici  čp. 403 ve Vimperku.

 

 

Usnesení č. 758

Rada města trvá na vyklizení bytu č. 10 v Tovární ulici čp. 255 ve Vimperku dle rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne 20. 1. 2003 , č. j. 6C 564/2001 –57, který nabyl právní moci  25. 2. 2003. Dále rada města souhlasí s tím, aby dlužník uhradil dlužné nájemné, poplatek z prodlení a náklady soudního řízení  formou měsíčních splátek a to tak, aby byl dluh uhrazen do 18 měsíců.

 

 

Usnesení č. 759

Rada města trvá na výpovědi nájmu obytné místnosti č. 6 v Pivovarské ulici čp. 322  ve Vimperku a vyklizení uvedené obytné místnosti nejpozději do 30.09.2003. Dále rada města souhlasí s tím, aby nájemnice uzavřela dohodu o splátkách a to tak, aby byl dluh na nájemném a poplatku z prodlení uhrazen do 18 měsíců. 

 

 

Usnesení č. 760

Rada města rozhodla nevydat souhlas s provedením stavebních úprav v bytě č. 10 v Tovární ulici čp. 255 ve Vimperku .

 

 

Usnesení č. 761

Rada města rozhodla vypůjčit nebytové prostory v budově bývalé vrátnice nemocnice  o výměře cca 66 m2 v 1. patře Pavlu Hraníčkovi, bytem Hlohová 29, Žďár Nad Sázavou za účelem přestavby na bytovou jednotku o velikosti 2+1. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 1.9.2003 do 31.8.2004 (termín pro kolaudaci). Smlouva o výpůjčce bude obsahovat ustanovení, že po ukončení vzájemného započtení investice žadatele oproti nájemnému ve výši 1 596,-- Kč/měsíc, bude stanoveno nájemné ve výši v místě a čase obvyklé.

 

 

Usnesení č. 762

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 181 v Pražské ulici ve Vimperku (garáž) o celkové výměře 14,98 m2 pí Kamile Pavláskové za účelem garážování. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15. 8. 2003  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 Kč m2/rok.

 

 

Usnesení č. 763

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp.171 v ulici U Lázní ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,30 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši  295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemné se zvyšuje každoročně o průměrnou míru inflace stavebních prací. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

Usnesení č. 764

Rada města nesouhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovým prostorům v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku .

 

 

Usnesení č. 765

Rada města bere na vědomí výpověď nájemce, z nebytových prostor v čp. 63 v Kaplířově ulici ve Vimperku /sklepní prostory/ o celkové výměře 57,33 m2 k 31. 8. 2002.

 

 

Usnesení č. 766

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy,– nájemcem nebytových prostor v čp. 63 v Kaplířově ulici ve Vimperku o celkové výměře 82,86 m2 (provozování rychlého občerstvení) a podnájemcem, na dobu určitou do 31. 5. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

Usnesení č. 767

Rada města stanovuje nový osobní příplatek ředitelce ZŠ TGM Vimperk s účinností od 1.9.2003 dle předloženého návrhu a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

 

 

Usnesení č. 768

Rada města souhlasí s umístěním sídel právnických osob založených, popřípadě zřízených městem Vimperk v objektech, které jsou ve vlastnictví Města Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 769

Rada města souhlasí se záborem chodníku před budovou čp. 5 a čp. 6 v ulici Steinbrenerova ve Vimperku za účelem stavby lešení v období od 18.08. do 30.09.2003.

 

 

Usnesení č. 770

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Prachatice ve výši 10 000,-- Kč na úhradu montáže komunikačního zařízení na základně Vimperk. Toto zařízení bude sloužit k přímému spojení s okresním dispečinkem v případě nepřítomnosti posádky ZZS.

 

 

Usnesení č. 771

Rada města žádá orgán státní správy lesů z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku dle § 22 zák. č. 289/95 Sb. o lesích, vyhlášení zákazu vstupu do lesů v majetku Města Vimperk mimo turistické trasy a komunikace. Dále vyzývá firmu Městské lesy, s.r.o., k omezení své  činnosti v lesích. Důvodem žádosti je zamezení vzniku požáru. Zároveň rada města ukládá Městské policii Vimperk a Městským lesům Vimperk, s.r.o., zvýšený počet kontrol dodržování tohoto nařízení.

 

 

Usnesení č. 772

Rada města pověřuje místostarostu k jednání na VUSS České Budějovice a k podpisu smlouvy o pronájmu místností v objektu kasáren U Sloupu pro potřeby Městských služeb, s.r.o., Vimperk.

 

 

Usnesení č. 773

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pronájem parcely parc. č. 877 v k.ú. Vimperk o výměře 24 m2 firmě LIDL ČR k výstavbě prodejny potravin ve Vimperku.