Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 04.08.2003

 

 

Usnesení č. 731

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.07.2003 s tím, že u usnesení č. 730 prodlužuje termín do 11.08.2003.

 

 

Usnesení č. 732

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městských lesů Vimperk, s. r. o. za 1. pololetí 2003.

 

 

Usnesení č. 733

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městského kulturního střediska Vimperk za 1. pololetí 2003. Rada města souhlasí se zhotovením sprchového koutu pro zaměstnance MěKS z rozpočtu Města Vimperk dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 734

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti organizace KVINT Vimperk, spol. s r. o. za 1. pololetí 2003.

 

 

Usnesení č. 735

Rada města rozhodla uzavřít dohodu č. 13/2003 s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích o provedení záchranného archeologického výzkumu v prostoru bývalé tržnice ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

Usnesení č. 736

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav sklepa v pravém traktu domu č. p. 8 na náměstí Svobody ve Vimperku se stavební firmou STAZA, Boubínská 223, Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

Usnesení č. 737

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Areál ZŠ Smetanova, Vimperk – úprava zpevněných ploch“ mezi Městem Vimperk a firmou JOSTRA cz, spol. s r. o., Stachy 382, 384 73 Stachy dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 738

Rada města rozhodla odložit žádost J. Sochy a H. Kramla – Obnova motokrosového areálu „Vimperská rokle“, doplnit ji o stanovisko odboru ŽP a pozvat žadatele na jednání rady města. 

 

 

Usnesení č.  739

Rada města souhlasí po rozpravě s navýšením počtu zaměstnanců na finančním odboru MěÚ Vimperk o jednoho zaměstnance od 01.09.2003.

 

 

Usnesení č. 740

Rada města bere na vědomí stav pohledávek Města Vimperk k 30.06.2003.

 

 

Usnesení č. 741

Rada města souhlasí v souladu s § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, podle § 66 zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění a podle § 88 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění s odpisem pohledávek za rok 1996 ve výši 6.475,43 Kč a za rok 1997 ve výši 7.700,- Kč pro jejich nedobytnost. 

 

 

Usnesení č. 742

Rada města souhlasí se zapůjčením hudební aparatury Obecnímu úřadu Ktiš na soutěž hasičů konanou dne 06.09.2003.

 

 

Usnesení č. 743

Rada města souhlasí s uspořádáním kvalifikačního kola Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 2004 dne 24.04.2004.

 

 

Usnesení č. 744

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku „Úprava zpevněných ploch – Pivovarská ulice, Vimperk“ a s rozsahem vyzvaných uchazečů dle předloženého návrhu a jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení ve složení: Ing. Michal Janče, Ing. Josef Kotál, Ing. Jaroslav Zámečník, náhradník: Alena Szabová.

 

 

Usnesení č. 745

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí věcného daru Městské policii Vimperk s firmou TV-CZ, spol. s r. o., Špidrova 91, Vimperk předloženého návrhu.