Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.07.2003

 

 

Usnesení č. 713

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 21.07.2003.

 

 

Usnesení č. 714

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie ve Vimperku za 1. pololetí 2003.

 

 

Usnesení č. 715

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské správy domů, s. r. o., Vimperk za 1. pololetí 2003.

 

 

Usnesení č. 716

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace STARZ Vimperk za 1. pololetí 2003.

 

 

Usnesení č. 717

Rada města rozhodla o rekonstrukci sociálního zařízení zimního stadionu v návaznosti na provedení úprav výroby TUV a pověřuje odbor IÚ realizací rekonstrukce.

 

 

Usnesení č. 718

Rada města souhlasí s uložením plynovodní přípojky pro plynofikaci objektů č. p. 30, 56, 60 a 114 ve Vimperku, Pasovské ulici do místní komunikace p. č. 2634 a s uzavřením dohody o zřízení této stavby.

 

 

Usnesení č. 719

Rada města souhlasí se záborem chodníku a části komunikace před budovou č. p. 44 na náměstí Svobody ve Vimperku pro uložení kanalizační a vodovodní přípojky v období od 29.07. do 31.08.2003 a s uzavřením dohody o zřízení této stavby.

 

 

Usnesení č. 720

Rada města souhlasí s umístěním označení provozovny na objekt č. p. 379 ve Vimperku, Smetanově ulici dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 721

Rada města souhlasí se změnou nájemní smlouvy ze dne 28.03.2003, uzavřené mezi Městem Vimperk a p. Tomášem Dubským, bytem Smetanova 379, Vimperk, ve smyslu prodloužení provozní doby v pátek a v sobotu do 02:00 hod.

Rada města upozorňuje na nutnost dodržování veřejného pořádku, v případě stížností na rušení nočního klidu bude provozní doba opět zkrácena.

 

 

Usnesení č.  722

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro akci „Vimperk, kanalizace a vodovod, Husova čtvrť“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 723

Rada města schvaluje dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k akci „Hrabice, č. p. 24 – Roučka, KR, přípoj.“ se společností Český Telecom, a. s. dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 724

Rada města rozhodla nakládat s pozemkem parc. č. 459 v k. ú. Boubská.

 

 

Usnesení č. 725

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jak parc. č. 566/1 o výměře části 221 m2 za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

Usnesení č. 726

Rada města schvaluje organizační řád Městského úřadu Vimperk včetně příloh s platností od 01.08.2003 dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 727

Rada města souhlasí s využitím prostoru před garážemi u Volyňky pro akci Slavnosti piva v době konání od 01.08. do 03.08.2003.

 

 

Usnesení č. 728

Rada města souhlasí se spoluprácí při pořádání 39. ročníku Mogul Šumava Rallye dne 27.03.2004 ve Vimperku v rozsahu dle předložené žádosti.

 

 

Usnesení č. 729

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí Československého ústavu zahraničního, Karmelitská 25, Praha 1 o finanční příspěvek na realizaci Památníku T. G. Masaryka v Sant Petěrburgu.

 

 

Usnesení č. 730

Rada města  pověřuje místostarostu města jednáním s 1. JVS, a. s. a příslušnými odbory MěÚ Vimperk ohledně havarijního stavu kanalizace od domu č. p. 43, nám. Svobody, Vimperk. Na zasedání RM dne 04.08.03 předloží zprávu o řešení situace.