Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.07.2003

 

Usnesení č. 686

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.07.2003.

 

Usnesení č. 687

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Vimperk za I. pololetí roku 2003.

 

Usnesení č. 688

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Jiřím Samkem – stavební služby , Vimperk, na provedení rozšíření šaten v objektu I. ZŠ TGM Vimperk, ul. 1. máje čp. 268, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 689

Rada města souhlasí se změnou užívání místní komunikace v období od 22.07.2003 do 30.11.2003 za podmínek:

-          veškeré závady a škody způsobené v průběhu stavby budou odstraněny a komunikace uvedena do původního stavu

-          před zahájením stavby a po skončení stavby budou sepsány protokoly o předání a převzetí místní komunikace zástupcem odboru investic a údržby.

 

Usnesení č. 690

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku „ZTV pro výstavbu rodinných domů Vimperk, Purkártova ulice“ a s rozsahem vyzvaných uchazečů dle předloženého návrhu a jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Michal Janče, Alena Szabová, /náhradníci: Josef Mistr/.

 

Usnesení č. 691

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 25 v Mírové ulici čp. 435 ve Vimperku, garsoniéry, I. kat.,. 423. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 8. 2003  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

Usnesení č. 692

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku, o velikosti 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 8. 2003 do 31. 12. 2003 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

Usnesení č. 693

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku, o velikosti 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 8. 2003 do 31. 12. 2003 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

Usnesení č. 694

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici Karla Weise čp. 394 ve Vimperku, o velikosti 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 8. 2003  za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o přistoupení k závazku, který činí 50.658,- Kč (dlužné nájemné ve výši 11.793,- Kč, poplatek z prodlení činí 38.494,- Kč, úrok z prodlení činí 371,- Kč) a uhradí dlužnou částku před uzavřením nájemní smlouvy k bytu a za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

Usnesení č. 695

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parcela ve zjednodušené evidenci č. 717/1 díl 1 o výměře 66 m2 a č. 717/1 díl 4 o výměře 570 m2  za účelem výstavby prodejny potravin Lidl. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemce bude zavázán stanovením termínu k získání stavebního povolení, zahájení stavby a její kolaudace. Nájemné je 5,- Kč/m2  za 1 rok.

 

Usnesení č. 696

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10002, tam označený jako parc. č.  1830/106  o výměře 516 m2. 

 

Usnesení č. 697

Rada města doporučuje odkoupení pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu  v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10002, tam označeného jako parc. č.  1830/106  o výměře 516 m2 od Pozemkového fondu ČR. 

 

Usnesení č. 698

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na pozemky zapsané u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Boubská, na listu vlastnictví č. 10002, tam označené jako parc. č.  890/54 a parc.č. 890/48.

 

Usnesení č. 699

Rada města doporučuje odkoupení pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu  v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Boubská, na listu vlastnictví č. 10002, tam označených jako parc. č.  890/54 o výměře 165 m2 a parc.č. 890/48 o výměře 55 m2 od Pozemkového fondu ČR. 

 

Usnesení č. 700

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřenou na pronájem části pozemku parc. č. 430 v k.ú. Vimperk pro období od 1. 1. 1997. Nájem bude ukončen dohodou s nájemkyní k 31. 12. 2003.

 

Usnesení č. 701

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako parc. č. 429/3 o výměře 33 m2 a parc. č. 430, z něj část o výměře 417 m2, tedy celkem 450 m2 za účelem zahrádkaření .Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2004 a s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,-Kč/m2/rok. Nájemce nebude požadovat zajištění přístupu na pozemek.

 

Usnesení č. 702

Rada města rozhodla nakládat s pozemky parc. č. 1822/9 a 1830/105 v k.ú. Vimperk.

 

Usnesení č. 703

Rada města rozhodla ponechat stávající stav vstupu a vjezdu do areálu Zimního stadionu Vimperk.

 

Usnesení č. 704

Rada města bere na vědomí koncept organizačního řádu a ukládá tajemníkovi městského úřadu do 27.07.2003 provést jeho doplnění na základě vznesených připomínek.

 

Usnesení č. 705

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městského informačního střediska Vimperk za období leden – červen 2003.

 

Usnesení č. 706

Rada města pověřuje s okamžitou platností Jaroslava Pulkrábka vedením Městského kulturního střediska Vimperk. Platnost usnesení bude do doby jmenování nového ředitele MěKS na základě výběrového řízení.

 

Usnesení č. 707

Rada města stanovuje plat Jaroslavu Pulkrábkovi, pověřenému vedoucímu MěKS Vimperk dle předloženého návrhu s okamžitou platností

 

Usnesení č. 708

Rada měta rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Městským kulturním střediskem Vimperk na kompletní zajištění dvoudenního kulturního programu městských slavností pod názvem „Historický víkend na vimperském zámku“ dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 709

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o provedení auditu na projekt „Cyklotrasy a lyžařské stopy v okolí Vimperka“ s firmou NETTO, s.r.o., Praha 3, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 710

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vypracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Řetenice s firmou Plzeňský lesprojekt, a.s., Plzeň, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 711

Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky před restaurací Hospoda na Náměstí Svobody ve Vimperku.

 

Usnesení č. 712

Rada města souhlasí s povolením výjimky k zásahu požárně nebezpečného prostoru do

místních komunikací na pozemcích parc. č. 331, 1771/12, 317 a 353/3 v k.ú. Vimperk a

souhlasí s umístěním přípojky kanalizace, přípojky vody a přípojky plynu na výše

uvedených pozemcích města Vimperk  v souvislosti s výstavbou autodílny

na stavební parcele parc. č. 352 v k.ú.

Vimperk.