Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.07.2003

 

Usnesení č. 662

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 07.07.2003.

 

Usnesení č. 663

Rada města schvaluje následující úpravu provozu v ulici Pivovarská („Suez“), Vimperk: ve směru od Malého náměstí (U Jelena) osadit dopravní značku B 28 „Zákaz zastavení“, ve směru příjezdu od gymnázia osadit dopravní značku B 29 „Zákaz stání“.

 

Usnesení č. 664

Rada města schvaluje nutnou investici ve výši do 45 000,-- Kč na rekonstrukci koupelny v bytě pí Moniky Markové v čp. 255 v ul. Nádražní, Vimperk, dle návrhu MěSD, s. r. o.

 

Usnesení č.  665

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č.46-03-BS/0195 s JČE, a.s.,České Budějovice, na akci „Vimperk – kabel NN,MěÚ“ dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 666

Rada města souhlasí se záborem chodníku a části komunikace před budovou čp. 22 na Náměstí Svobody ve Vimperku pro uložení kanalizační přípojky v období měsíce července 2003.

 

Usnesení č. 667

Rada města rozhodla využít nabídky firmy Zdeněk Kutil, Vimperk a dále rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejímž předmětem je veřejná zakázka „Oprava opěrné zdi na levém břehu řeky Volyňky na pozemku parc. č. 123 v k.ú. Vimperk v ř. km 36,205“ mezi Městem Vimperk a firmou Zdeněk Kutil, Rűckerova čp. 343, Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 668

Rada města souhlasí s umístěním poštovní schránky na pozemku parc.č. 668/1, k.ú. Hrabice, a to vedle desky určené pro informace občanům.

 

Usnesení č.  669

Rada města doporučuje nakládat s částí pozemku parc. č. 318, přiléhajícího k parc. č. 50, vše v k.ú. Lipka. Hranice oddělované části parcely bude vedena cca 1 m od vnější hrany krajnice návesní komunikace.

                                                                                                           

 

Usnesení č. 670

Rada města doporučuje převod trafostanice na parcele parc.č. 1194/2, k.ú. Vimperk na JČE, a. s. České Budějovice. JČE ponese náklady s převodem spojené.

 

Usnesení č. 671

Rada města doporučuje prodej parcely parc.č. 1194/2 o výměře 33 m2, v k.ú. Vimperk za cenu v místě a čase obvyklou.

 

Usnesení č. 672

Rada města nesouhlasí se změnou ceny za pronájem pozemku určeného pro zřízení zahrádky parc. č. 1842/81 v k.ú. Vimperk

 

Usnesení č. 673

Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.10.2002 na veřejnou zakázku „Zřízení cyklotras a lyžařských tras v okolí Vimperka“, a to k bodu 3 uvedené smlouvy, s firmou Doznač, v. o. s., České Budějovice. Termíny a forma plnění, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 674

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantových prostředků z grantu Nemovité kulturní památky (vnější omítky přízemní části městské zvonice ve Vimperku) s Jihočeským krajem, České Budějovice, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 675

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantových prostředků z grantu Nemovité kulturní památky (úpravy sklepa domu na Náměstí Svobody čp. 8, Vimperk) s Jihočeským krajem, České Budějovice, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 676

Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je investiční záměr dle vyhlášky č. 40/2001 Sb. MF ČR, na akci „Rekonstrukce budov Základní školy T.G.Masaryka ve Vimperku“ mezi Městem Vimperk a firmou IZO-STAV Vimperk, spol. s r. o., K Rokli čp. 58, Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 677

Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice s tím, že Město Vimperk přednostně finančně podporuje Svaz tělesně postižených ve Vimperku.

 

Usnesení č. 678

Rada města rozhodla neuzavřít smlouvu o dílo s firmou VIDEO-FOTO-KUNC na zhotovení stolních a nástěnných kalendářů „Jižní Čechy 2004“.

 

Usnesení č. 679

Rada města bere na vědomí zápis z prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedené v MŠ Vimperk, 1. máje čp. 180. Dále rada města doporučuje ředitelce MŠ, pí Ireně Vítovcové, zjištěné nedostatky, kromě výměny koberce, odstranit do 31.10.2003. Výměna koberce bude provedena v následujícím kalendářním roce dle možností rozpočtu na r. 2004.

 

Usnesení č. 680

Rada města schvaluje změnu pracovního a platového zařazení vedoucího odboru živnostenského, Mgr. Vladimíra Chuma, s platností od 01.08.2003 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 681

Rada města bere na vědomí návrh Mgr. Vladimíra Chuma, vedoucího odboru živnostenského,  na personální obsazení živnostenského odboru dle předloženého návrhu, bodu 2.

 

Usnesení č. 682

Rada města jmenuje výběrovou komisi pro posouzení nabídek uchazečů na obsazení místa pracovníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve složení: PhDr. Miloš Beneš, Luboš Drenčeni, Jan Plánek. Dále rada města pověřuje tajemníka Městského úřadu Vimperk uzavřením pracovní smlouvy s vybraným uchazečem.

 

Usnesení č. 683

Rada města bere na vědomí informaci o stavu přípravy uzavření partnerství s městem Freyung a časovém harmonogramu dalšího postupu.

 

Usnesení č. 684

Rada města, jako valná hromada Městských služeb Vimperk, s. r. o., souhlasí s rozšířením předmětu podnikání Městských služeb Vimperk, s. r. o. o tyto činnosti:

-         distribuce plynu,

-         výroba tepelné energie,

-         rozvod tepelné energie.