Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.07.2003

 

Usnesení č. 636

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.06.2003

 

Usnesení č. 637

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s JČE, a.s., o uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 46-03-BS/0219 a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 638

Rada města rozhodla uzavřením smlouvu o prodeji programu FISO, programu GRAFY a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE Brno, v.o.s., podle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 639

Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o sjednání technických pravidel a obchodních podmínek pro termínované vklady s individuální úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s., podle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 640

Rada města souhlasí s úhradou faktur vystavených Městskou správou domů, s.r.o., na vyúčtování služeb za rok 2002 v neobsazených nebytových prostorech v částce 261 329,-- Kč a v neobsazených bytech v částce 26 218,-- Kč z provozních nákladů na správu bytového a nebytového fondu z účtu spravovaného Městskou správou domů, s.r.o., za Město. 

 

Usnesení č. 641

Rada města  souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 28 ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku, za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o splátkách nejpozději do 31. 7. 2003 a to tak, aby byl poplatek z prodlení a náklady soudního řízení v celkové výši 23.380,- Kč uhrazen do 11 měsíců.

 

Usnesení č. 642

Rada města  nesouhlasí s úhradou dluhu, vzniklého neplacením nájemného z bytu č. 12 v čp. 499 v Luční ulici ve Vimperku formou navrhovaných měsíčních splátek

 

Usnesení č. 643

Rada města trvá na vyklizení bytu č. 9 ve Sklářské ulici čp. 129 ve Vimperku dle rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne 4. 2. 2003, které nabylo právní moci 27. 3. 1003, č.j. 2C 7/2003-13. Dále rada města doporučuje zastupitelstvu  města vyhovět žádosti  nájemníka ve smyslu  úhrady dluhu  s příslušenstvím,  vzniklého neplacením nájemného z bytu č. 9 ve Sklářské ulici čp. 129 ve Vimperku  a nákladů soudního řízení   formou měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč.

 

Usnesení č. 644

Rada města souhlasí s rekonstrukcí bytového jádra v bytě č. 28 v Luční ulici čp. 500 ve Vimperku , a to na vlastní náklady žadatele. Likvidace vybouraného materiálu bude provedena  v souladu s platnou vyhláškou Města Vimperk o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání uvedených stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.

 

Usnesení č. 645

Rada města bere na vědomí zápis z pracovního zasedání bytové komise ze dne 1. 7. 2003.

 

Usnesení č. 646

Rada města souhlasí s ukončením nájmu k nebytovému prostoru v čp. 181 v Pražské ulici ve Vimperku (garáž), dohodou ke dni 31. 7. 2003.

 

Usnesení č. 647

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 181 v Pražské ulici ve Vimperku za účelem garážování. Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 Kč m2/rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.  

 

Usnesení č. 648

Rada města schvaluje záměr prodeje nemovitostí zapsaných  u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených  jako část parc. č. 1479 o výměře 24 m2,  část parc. č. 1481 o výměře 624 m2,  část parc. č. 1474/1 o výměře 161 m2,  

- podle geometrického plánu ze dne 11. 5. 2003, číslo plánu 1458-48/2003 parcela č. 1479 o výměře 24 m2,  parc. č. 1481/1 o výměře 624 m2,  parc. č. 1474/1 o výměře 161 m2,

za kupní cenu ve výši Kč 14.560,-. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy. Kupující uhradí městu před podpisem kupní smlouvy též náklady spojené s oddělením prodávaného pozemku a s jeho oceněním ve výši Kč 4374,- a Kč 500,-.

 

Usnesení č. 649

Rada města schvaluje záměr prodeje části nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Výškovice, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené  jako  parc. č. 805 podle geometrického plánu ze dne 16. 5.  2003, číslo plánu 136-104/2003, kde je prodávaná část vyznačena jako parc. č. 805/1 díl „b“ o výměře 10 m2 a díl „c“ o výměře 57 m2 za kupní cenu ve výši Kč 1.880,-. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy. Kupující uhradí městu před podpisem kupní smlouvy též náklady spojené s oddělením prodávaného pozemku a s jeho oceněním ve výši Kč 4536,- a Kč 500,-.

 

Usnesení č. 650

Rada města schvaluje záměr prodeje části nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené  jako  parc. č. 770/1 podle geometrického plánu ze dne 13. 5.  2003, číslo plánu 1476-193/2003, kde je prodávaná část vyznačena jako parc. č. 770/1 díl „a“ o výměře 87 m2 za kupní cenu ve výši Kč 3.130,-. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy. Kupující uhradí městu před podpisem kupní smlouvy též náklady spojené s oddělením prodávaného pozemku a s jeho oceněním ve výši Kč 3.150,- a Kč 500,-.

 

Usnesení č. 651

Rada města rozhodla nakládat s pozemkem parc. č. 890/45 k.ú. Boubská a souhlasí s jeho rozdělením na dvě parcely podle návrhu vedoucího odboru VÚP.

 

Usnesení č. 652

Rada města pověřuje odbor IÚ přípravou projektové dokumentace řešení přístupu k parcelám vzniklým rozdělením parcely  KN č. 890/45 v k.ú. Boubská.

 

Usnesení č. 653

Rada města rozhodla o ukončení pronájmu parcely č. 890/45 k.ú. Boubská k 1. 10. 2003.

 

Usnesení č. 654

Rada města rozhodla nenakládat s pozemkem parc.č. 670/6 v k.ú. Vimperk. Zároveň pověřuje místostarostu k jednání s Jihotransem, a.s., Č.B. o přístupu města na tento pozemek.

 

Usnesení č. 655

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 5/2003 s Prachatickým muzeem, Neumannova 13, Prachatice, na provedení záchranného archeologického výzkumu v lokalitě Špidrova ulice ve Vimperku a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 656

Rada města souhlasí s provedením výkopových prací na pozemku parc. č. 939 v k.ú. Pravětín pro úpravy plynovodní přípojky /vsazení uzávěru plynu/ v období měsíce července 2003.

 

Usnesení č. 657

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě „Elektrické rozvody TS NN  - kasárna Vimperk“ s JČE, a.s., České Budějovice dle předloženého návrhu, vyjma čl. IV. Zároveň tímto rada města pověřuje místostarostu města dořešit čl. IV.

 

Usnesení č. 658

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku Stifterovu železničnímu spolku ve výši 20 000,-- Kč na uspořádání 110 oslav železniční tratě Vimperk – Strakonice. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly pokladní správa - příspěvky a dotace.

 

Usnesení č. 659

Rada města souhlasí se zřízením zástavního práva na pozemek parc. č. 435/5 v k.ú. Hrabice.

 

Usnesení č. 660

Rada města, jako valná hromada,  schvaluje rozšíření náplně Městských služeb, s.r.o., o tyto činnosti:

-         podnikání v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

( v objektech  kasáren U Sloupu)  

      -    provozování  čerpacích stanic s palivy a mazivy

      -    ubytovací služby

      -    vodoinstalatérství, topenářství

 

Usnesení č. 661

Rada města, jako valná hromada, vydává Městským službám, s.r.o., souhlas k podání žádosti u ERÚ Jihlava na:

-         udělení licence č. 31 zákona č. 458/2000 Sb. na výrobu tepelné energie

-         udělení licence č. 32 zákona č. 458/2000 Sb. na rozvod tepelné energie.