Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2003

 

Usnesení č. 618

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.06.2003.

 

Usnesení č. 619

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy  k bytu č. 10 ve Sklářské ulici čp. 129 ve Vimperku mezi nájemnicí pí Marií Horejšovou a podnájemnicí Milenou Zíkovou, a to na dobu určitou do 30.06.2004. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města..

 

Usnesení č. 620

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy  k bytu č. 11 v Krátké ulici čp. 207 ve Vimperku mezi nájemnicí pí Růženou Raškovou a podnájemcem p. Drahomírem Bartošíkem, a to na dobu určitou do 28.02.2004. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.

 

Usnesení č. 621

Rada města rozhodla zabývat se žádostí Dagmar Braunové o rozšíření sortimentu v pronajatých nebytových prostorech v čp. 376 v Klostermannově ul., Vimperk, po uhrazení dlužné částky na nájemném.

 

Usnesení č. 622

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí Ing. Ivana Bublíka, Patočkova 39, Praha 6, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy do uhrazení dlužného nájemného z nebytových prostor, které má pronajaté od Města Vimperk.

 

Usnesení č. 623

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory v budově bývalé vrátnice nemocnice v přízemí o výměře cca 55 m2 a v I. patře o výměře cca 66 m2 za účelem přestavby nebytových prostor na 2 bytové jednotky o velikosti 2+1.

 

Usnesení č. 624

Rada města souhlasí s umístěním kanalizační přípojky pro dům čp. 18 na Náměstí Svobody ve Vimperku  na pozemku parc. č. 160 v k. ú. Vimperk s podmínkou úhrady úplaty za uložení kanalizační přípojky ve výši 270,- Kč před zahájením stavebního řízení.

 

Usnesení č. 625

Rada města souhlasí s umístěním kanalizační přípojky pro dům čp. 17 na Náměstí Svobody  ve Vimperku na pozemku parc. č. 160 v k. ú. Vimperk s podmínkou úhrady úplaty za uložení kanalizační přípojky ve výši 270,- Kč před zahájením stavebního řízení.

 

Usnesení č. 626

Rada města souhlasí s umístěním kanalizační a vodovodní přípojky pro dům čp. 44 na Náměstí Svobody  ve Vimperku na pozemku parc. č. 160 v k. ú. Vimperk s podmínkou úhrady úplaty za uložení kanalizační přípojky ve výši 400,- Kč před zahájením stavebního řízení.

 

Usnesení č. 627

Rada města nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 979/1 v k.ú. Vimperk pro zřízení prodejního stánku, ani nedoporučuje její prodej.

 

Usnesení č. 628

Rada města rozhodla o vypsání veřejné výzvy na obsazení místa pracovníka kultury na odboru školství, kultrury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk.

 

Usnesení č. 629

Rada města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10. a 17. 06.2003 a ukládá tajemníkovi MěÚ Vimperk odstranit nedostatky uvedené v zápise.

Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: tajemník MěÚ

 

Usnesení č. 630

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o převodu účastnictví hlavní telefonní stanice mezi Městem Vimperk a Václavem Květoněm, Pravětín čp. 12.

 

Usnesení č. 631

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí pomoci z programu SAPARD č. 983/409/2002–03CB „Regererace parkových úprav městského parku ve Vimperku“ dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 632

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí pomoci z programu SAPARD č. 982/408/2002–03CB „Rekonstukce mostu – ul. Purkártova, Vimperk“  dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 633

Rada města bere na vědomí zprávu k personálnímu obsazení živnostenského odboru MěÚ Vimperk zpracovanou vedoucím živnostenského odboru Mgr. Vladimírem Chumem a trvá na svém usnesení č. 406 ze dne 28.04.2003. Dále rada města pověřuje vedoucího živnostenského odboru předložením konkrétního návrhu  na personální obsazení odboru od 1.8.2003. Návrh bude předložen tajemníkovi MěÚ do 17.07.2003.

 

Usnesení č. 634

Rada města rozhodla realizovat veřejnou zakázku „Zimní stadion ve Vimperku – nátěr ocelové konstrukce haly“ jako investiční akci v roce 2004 se zahájením realizace od 1. dubna 2004 a pověřuje odbor investic a údržby přípravou zajištění akce.

 

Usnesení č. 635

Rada města rozhodla realizovat zpevněnou plochu u zimního stadionu dle PD od  firmy A1, spol. s r.o., České Budějovice a souhlasí s navýšením původního rozpočtu o částku 134.400,- Kč včetně DPH a dále pověřuje odbor investic a údržby vystavit objednávku na předmětnou veřejnou zakázku firmě HOCHTIEF VSB, a.s., České Budějovice.