Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.6.2003

 

Usnesení č. 578

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání Rady města Vimperk dne 16.06.2003.

 

Usnesení č. 579

Rada města revokuje usnesení č. 464 z 11.06.2001.

 

Usnesení č. 580

Rada města pověřuje odbor investic a údržby zadáním zpracování projektové dokumentace na řešení příjezdové komunikace k čp. 345 s tím, že akce bude plně financovaná z rozpočtu Města Vimperk

 

Usnesení č. 581

Rada města souhlasí s umístěním zahrádky před čajovnou na Náměstí Svobody čp. 44 ve Vimperku.

 

Usnesení č. 582

Rada města souhlasí se záborem chodníku a části komunikace před budovou čp. 5 v Rožmberské ulici ve Vimperku pro uložení plynové přípojky v období měsíce července 2003.

 

Usnesení č. 583

Rada města souhlasí se záborem chodníku a části komunikace před budovou čp. 34 v Pasovské ulici ve Vimperku pro uložení kanalizační přípojky v období měsíce července 2003.

 

Usnesení č. 584

Rada města souhlasí se záborem chodníku a části komunikace před budovou čp. 10 na Náměstí Svobody Vimperk pro uložení kanalizační přípojky v období na přelomu měsíce června a července 2003.

 

Usnesení č. 585

Rada města souhlasí se záborem komunikace v Pravětíně pro uložení kanalizační a vodovodní přípojky v období na přelomu června a července 2003.

 

Usnesení č. 586

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 ve Výškovicích  čp. 17, o velikosti 1+1, II. kat   . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 7. 2003 do 31. 12. 2003 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

Usnesení č. 587

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v Tovární ulici čp. 255 ve Vimperku, o velikosti 2+1, II. kat.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 7. 2003 do 31. 12. 2003 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

Usnesení č. 588

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise nevyhovět žádosti paní Jiřiny Škorpíkové, trvale bytem Karla Weise 398, Vimperk, o pronájem obytné místnosti č. 4 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna).

 

Usnesení č. 589

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise nevyhovět žádosti sl. Petry Matějkové, bytem Lenora 87, o pronájem obytné místnosti č. 4 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna).

 

Usnesení č. 590

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 4  v čp. 322 v Pivovarské ulici  ve Vimperku, Nájemní smlouva  bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1.7. do 31.12.2003. 

 

Usnesení č. 591

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů o velikosti 3+1, I. kat.(byt v majetku Města Vimperk), za byt, o velikosti 2+1, I. kat. (byt v soukromém vlastnictví).

 

Usnesení č. 592

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů, o velikosti 3+1, I. kat., za byt o velikosti 1+1, I. kat.

 

Usnesení č. 593

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 ve Výškovicích čp. 17 s , na dobu určitou s platností od 1. 8. 2003 do 31. 7. 2004, za podmínky složení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. 

 

Usnesení č. 594

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v Cejsicích čp. 14 , na dobu určitou s platností od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004, za podmínky složení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. 

 

Usnesení č. 595

Rada města  rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k obytné místnosti č. 2 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna) do   31.12.2003.

 

Usnesení č. 596

Rada města rozhodla pokračovat v soudním sporu ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu a uhrazení dlužné částky na nájemném s příslušenstvím. Dále rada města souhlasí s uhrazením dlužné částky na nájemném s příslušenstvím formou měsíčních splátek dle návrhu žadatelů, tj. 2.868,- Kč měsíčně.

 

Usnesení č. 597

Rada města rozhodla nebytové prostory v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 12 m2, z důvodu nevyhovujícího podnikatelského záměru  nepronajmout.

 

Usnesení č. 598

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v přízemí hlavní budovy nemocnice v čp. 158 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 30,15 m2 s MUDr. Ivanem Korandou, CSc., za účelem zřízení ordinace v oboru  neurologie. Bude se jednat o nájem opakovaný, 1 den za kalendářní měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 7. 2003. Nájemní smlouvu uzavře Nemocnice Vimperk, o.p.s.

 

Usnesení č. 599

Rada města souhlasí s ukončením nájmu k nebytovým prostorům v čp. 144 v ul. 1. máje, Vimperk, o celkové výměře 24,11 m2, dohodou, ke dni 15. 7. 2003.

 

Usnesení č. 600

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 24,11 m2 za účelem podnikatelské činnosti.  Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč 1m2/rok, nebytových prostor skladových 384,17 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na  nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

Usnesení č. 601

Rada města navrhuje, nájemnici nebytového prostoru v čp. 140 v Pivovarské ulici ve Vimperku (garáž), ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru dohodou, ke dni 31. 7. 2003.

 

Usnesení č. 602

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 140 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 14,46 m2 (garáž). Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 Kč m2/rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

Usnesení č. 603

Rada města souhlasí se zpětným uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku, za podmínky uhrazených veškerých nákladů soudního řízení spojených s podáním žaloby na vyklizení bytu do 31.3.2004.

 

Usnesení č. 604

Rada města nemá námitek proti zásahu požárně nebezpečného prostoru na část parcely parc. č. 511 k.ú. Vimperk v souvislosti se stavebním řízením pro garáž na pozemku manželů Jana a Dany Kunešových  parc.č.  st. 467/4 v k.ú. Vimperk.

 

Usnesení č.  605

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/UA/014/03 uzavřené s firmou STRABAG, a.s., Prachatice, na opravu místních komunikací včetně jejich nábřežních zdí, mostů a infrastruktury poškozených povodní a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku SOD.

 

Usnesení č. 606

Rada města odvolává, jako valná hromada podle zák. č. 513/1991 Sb. § 125, odst. 1, písm. f),  ve znění pozdějších předpisů, Stanislavu Chumanovou, bytem K Rokli čp. 495, Vimperk, k 30.06.2003 z funkce jednatelky společnosti Městské služby, s.r.o.

 

Usnesení č. 607

Rada města jmenuje, jako valná hromada podle zák. č. 513/1991 Sb. § 125, odst. 1, písm. f), ve znění pozdějších předpisů,  Ing. Jana Martana, bytem Zdíkov čp. 210, do funkce jednatele společnosti Městské služby, s.r.o., s platností od 01.07.2003.

 

Usnesení č. 608

Rada města rozhodla vyplatit čtvrtletní odměny vedoucím odborů, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 609

Rada města rozhodla vyplatit odměnu, řediteli MěKS Vimperk  dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplaceny z finančních prostředků MěKS Vimperk.

 

Usnesení č. 610

Rada města rozhodla vyplatit odměnu, řediteli ÚSP Domeček Hrabice dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků ÚSP Domeček Hrabice.

 

Usnesení č. 611

Rada města rozhodla vyplatit odměnu, řediteli STARZ Vimperk dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků STARZ Vimperk.

 

Usnesení č. 612

Rada města schvaluje Podpisový řád Městského úřadu Vimperk s platností od 01.07.2003.

 

Usnesení č. 613

Rada města schvaluje Pravidla pro vyřizování stížností a peticí města Vimperk s platností od 01.07.2003.

 

Usnesení č. 614

Rada města bere na vědomí obsazení místa pracovníka doručovatel zásilek – údržbář od 1.7.2003 a nařizuje tajemníkovi města zabezpečit ostatní nutné náležitosti spojené s nástupem pracovníka.

 

Usnesení č. 615

Rada města bere na vědomí podnět MUDr. Kristiny Kunclové a pověřuje odbor IÚ

přípravou realizace opravy povrchu komunikace ulice Pivovarská – za lékárnou

Medico.

 

Usnesení č. 616

Rada města pověřuje odbor investic a údržby, aby zajistil opravu současně zjištěného 

stavu opěrné zdi v ulici Pasovská u objektu  čp. 34 ve Vimperku.

 

Usnesení č. 617

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 01 ke smlouvě o využití programového

vybavení č. 000902 na výpočet dávek sociální péče s dodavatelem PORS software, a.s.,

dle předloženého návrhu.