Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.06.2003

 

Usnesení č. 557

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání Rady města Vimperk dne 09.06.2003.

 

Usnesení č. 558

Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu jejímž předmětem je veřejná zakázka „Výkon technického dozoru“ na stavbu „Vimperk, kanalizační sběrač ve Špidrově ulici“ mezi Městem Vimperk a firmou VH – TRES, spol. s r.o., Husova 13, 370 05  České Budějovice, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 559

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zimní stadion ve Vimperku – nátěr ocelové konstrukce haly“ a s rozsahem vyzvaných uchazečů dle předloženého návrhu. Dále jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Michal Janče, Václav Vokatý /náhradník Josef Mistr, Alena Szabová/. Předpokládaný termín komise do 27.06.2003.

 

Usnesení č. 560

Rada města souhlasí se záměrem provizorního využívání plochy bývalé tržnice ve Vimperku jako placeného parkoviště s možností vyhrazení parkovacích míst pro zájemce z řad podnikatelů s blízkými provozovnami po uskutečnění archeologického průzkumu.

 

Usnesení č. 561

Rada města souhlasí s využitím prostoru Náměstí Svobody Vimperk pro pořádání Městské církevní slavnosti.

 

Usnesení č. 562

Rada města souhlasí se záborem chodníku před budovou čp. 87 v Pivovarské ulici ve Vimperku  pro umístění předzahrádky.

 

Usnesení č. 563

Rada města s umístěním zahrádky před cukrárnou na náměstí Svobody ve Vimperku.

 

Usnesení č. 564

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při svozu komunálního odpadu s Obcí Kubova Huť dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 565

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě „Smlouva o dílo – zřízení okrasné skalky v ul. 1. máje – Fišerka ve znění dle předloženého návrhu“.

 

Usnesení č. 566

Rada města souhlasí se zřízením absolventského místa na MěÚ Vimperk, odboru

životního prostředí od 1.8.2003.

 

Usnesení č. 567

Rada města  nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení z dlužného nájemného z bytu ve Smetanově ulici čp. 382 ve Vimperku a trvá na uhrazení dluhu v plné výši. Dále rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách, tak, aby byl dluh vzniklý neplacením nájemného uhrazen do 18 měsíců. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 30. 6. 2003.

 

Usnesení č.  568

Rada města  trvá na svém usnesení č. 866 ze dne 25. 11. 2002. Prominutí a sleva nájemného dle uvedeného usnesení se poskytuje do 30. 6. 2004.

 

Usnesení č.  569

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění reklamní tabule o velikosti 2x1 m na oplocení u domu čp. 255 v Tovární ulici ve Vimperku s firmou Vimperská masna, a.s., Špidrova ul. čp. 84, Vimperk a to na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, poplatek za umístění reklamy se stanovuje ve výši 200,--Kč/m2/měsíc.

 

Usnesení č. 570

Rada města schvaluje záměr prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako

- část parc. č. 770 o výměře 447 m2 - podle geometrického plánu ze dne 18. 6. 2002, číslo plánu 1411-143/2002 parcela parc. č. 770/6 o výměře 447 m2 za kupní cenu ve výši Kč 17.653. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy,

- část parc. č. 770 o výměře 403 m2 - podle geometrického plánu ze dne 18. 6. 2002, číslo plánu 1411-143/2002 parcela parc. č. 770/7 o výměře 403 m2, za kupní cenu ve výši Kč 16.893. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy,

- část parc. č. 770 o výměře 457 m2 - podle geometrického plánu ze dne 18. 6. 2002, číslo plánu 1411-143/2002 parcela parc. č. 770/12 o výměře 457 m2,     za kupní cenu ve výši Kč 18.593. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy,

- část parc. č. 770 o výměře 439 m2 - podle geometrického plánu ze dne 18. 6. 2002, číslo plánu 1411-143/2002 parcela parc. č. 770/13 o výměře 439 m2 za kupní cenu ve výši Kč 17.803. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy.

Podmínkou převodu nemovitostí je zřízení věcných břemen pro přístup ke kanalizačnímu řadu za účelem oprav a údržby na parcelách parc. č. 770/6, 770/7, 770/12, 770/13 v k. ú. Vimperk ve prospěch Města Vimperk. Věcná břemena budou zřízena bezplatně.

                                                                       

 

Usnesení č. 571

Rada města souhlasí s přístupem přes pozemek zapsaný v katastru nemovitostí na obec Vimperk, k.ú. Hrabice jako parc.č. 55, který je v majetku Města Vimperk Předpokladem pro souhlas je předchozí závazek k odstranění případných škod vzniklých výše uvedeným užíváním na vlastní náklad a nebezpečí

 

Usnesení č. 572

Rada města revokuje své usnesení č. 162 z 26. 2. 2003 z důvodu odstoupení žadatele od koupě  pozemku parc. č. 284/7 v k.ú. Veselka.

 

Usnesení č.  573

Rada města rozhodla nakládat s pozemkem parc. č. 284/7 zapsaným v katastru nemovitostí na obec Vimperk, k.ú. Veselka.

 

Usnesení č. 574

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě o zřízení stavby 26 249 Vimperk – kabelové vedení NN MěÚ VP.

 

Usnesení č. 575

Rada města rozhodla rozšířit smlouvu s dodavatelem PORS software, a.s., Chrudim, v rámci vytvoření jednotného počítačového systému zabezpečujícího agendu poskytování dávek sociální péče.

 

Usnesení č.  576

Rada města bere na vědomí ústní informaci starostky města o problémech s provozováním Městského koupaliště Vimperk.

 

Usnesení č. 577

Rada města souhlasí s uskutečněním prázdninové zdravotně osvětové akce mládeže ve Vimperku a okolí ve dnech 3. – 14.08.2003.

 

Oprava tiskové chyby:

-         usnesení č. 543 v bodě 10 ze zápisu RM dne 9.6.2003 se mění na usnesení č. 555

-         usnesení č. 544 v bodě 10 ze zápisu RM dne 9.6.2003 se mění na usnesení č. 556