„Výtah“ ze zápisu ze schůze Rady města Vimperk ze dne  9.6.2003

 

Usnesení č. 526

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání Rady města Vimperk dne 02.06.2003.

 

Usnesení č. 527

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Vimperk, kanalizační sběrač ve Špidrově ulici“ mezi Městem Vimperk a firmou CHALUPA – RVES, a.s., Kpt. Jaroše 496, Vrchlabí, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 528

Rada města rozhodla využít nabídku č. 1 uchazeče VH–TRES, spol. s r.o., České Budějovice,  na výkon technického dozoru pro stavbu „Vimperk, kanalizační sběrač ve Špidrově ulici“.

 

Usnesení č. 529

Rada města nesouhlasí s investicí města Vimperk do zřízení kanalizační přípojky pro dům č. p. 26 v ulici Zlatá Stezka ve Vimperku s tím, že RM doporučuje, aby byly K. a I. Schreckingerovým finanční náklady kompenzovány zvýšením poskytovaného příspěvku

 

Usnesení č.  530

Rada města souhlasí s použitím části výtěžku ve výši 6 % z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2002 pro veřejně prospěšný účel

-          podpora sportovní činnosti v částce 200 000,- Kč

-          podpora kulturní činnosti v částce 100 000,- Kč

-          na pečovatelskou službu 50 000,- Kč

-          údržba veřejné zeleně 18 601,20 Kč

 

Usnesení č. 531

Rada města rozhodla uzavřít  smlouvu s firmou GARP HK o dodání 500 ks plánů města Vimperka  k propagačním účelům zdarma dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č.  532

Rada města bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 28.5.2003.

 

Usnesení č. 533

Rada města rozhodla předložit žádost ZUŠ Vimperk o příspěvek na ošacení dětské dechovky zastupitelstvu města. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout příspěvek ve výši 170 000,- Kč.

 

Usnesení č. 534

Rada města rozhodla poskytnout STK Praha – pobočka se sídlem Vimperk, finanční příspěvek na činnost ve výši 5 000,-- Kč.

 

Rada města rozhodla poskytnout ČHS Praha finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na zajištění letního interpretačního kurzu žesťů Vimperk, za předpokladu uskutečnění tří veřejných koncertů.

 

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek na zajištění projektu ISŠL Vimperk „Uměním ke smířením“ ve výši 5 000,- Kč.

 

Usnesení č. 535

Rada města rozhodla, na základě doporučení bytové komise, uzavřít nájemní smlouvu se slečnou Jiřinou Koškovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 6. 2003 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

Usnesení č. 536

Rada města rozhodla, na základě doporučení bytové komise, uzavřít nájemní smlouvu s pí Hanou Kahovcovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15. 6. 2003 do 31. 12. 2003 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy a za podmínky předání obytné místnosti do 30. 6. 2003.

 

Usnesení č. 537

Rada města nesouhlasí, na základě doporučení bytové komise, s výměnou bytu č. 5 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku, za  volný byt č. 1 ve Výškovicích čp. 17.

 

Usnesení č. 538

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č.11 mezi nájemci manž. Herbertem a Markétou Dupačovými a podnájemnicí paní Jitkou Bezpalcovou, a to na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 6. 2004. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

Usnesení č. 540

Rada města rozhodla vypůjčit nebytové prostory – věž a část dvougaráže o celkové výměře 148,53 m2 v objektu čp. 65 v Kaplířově ulici ve Vimperku Sboru dobrovolných hasičů Vimperk jako zázemí k jejich činnosti. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou se zpětnou platností od 1. 6. 2003 s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

Usnesení č. 541

Rada města navrhuje p. Zdeňku Fílovi, nájemci nebytového prostoru  v čp. 140 v Pivovarské ulici ve Vimperku (garáž), ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru dohodou, ke dni 30. 6. 2003.

 

Usnesení č. 542

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor v čp. 140 v ulici Pivovarská ve Vimperku o celkové výměře 28,56 m2. Nájemné bude stanoveno ve výši 295,52 Kč m2/rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.  

 

Usnesení č. 543

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění informační vývěsní skříňky na čp. 144 ve Vimperku s firmou NEMO reality, realitní kancelář, s.r.o., Kostelní náměstí čp. 17, Prachatice, a to na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, poplatek za umístění skříňky se stanovuje ve výši 200,-- Kč/m2/měsíc a to za podmínky souhlasného stanoviska odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

 

Usnesení č. 544

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti pí Loty Červené, bytem Hrabice 60, Vimperk, o umístění reklamní tabule na objektu čp. 3 v ul. 1. máje, Vimperk.

 

Usnesení č. 543

Rada města souhlasí s umístěním vodovodní, kanalizační a plynové přípojky na pozemku parc. č. 2629/1 v k. ú. Vimperk s podmínkou úhrady úplaty za uložení vodovodní, kanalizační a plynové  přípojky ve výši 390,- Kč před zahájením stavebního řízení.

                       

Usnesení č. 544

Rada města doporučuje prodej předmětné části parcely parc. č. 32 v k. ú. Pravětín.

 

Usnesení č. 545

Rada města nemá námitek proti zřízení sjezdu z místní komunikace na parc, č. 1861/2 v k.ú. Vimperk k navrhované stavbě rodinného domu na parcele č. 1861/4 v k.ú. Vimperk.

 

Usnesení č. 546

Rada města doporučuje nakládat s domem čp. 172 na st. parcele č. 262, s domem čp. 173 na st. parcele č. 263 a s částí parcely parc. č. 272 v k.ú. Vimperk.

 

Usnesení č. 547

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Trade FIDES, a.s., Dornych 57, Brno, středisko Částkova 97, Plzeň, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 548

Rada města bere na vědomí informaci o ústním jednání starostky města s Ing. Ivanou Stránskou.

 

Usnesení č. 549

Rada města rozhodla snížit roční nájemné z pronajatých nebytových prostor v čp. 74, ul. 1. máje, Vimperk, Společnosti pro poskytování psychosociální pomoci občanům, o částku 10 tis. Kč.

 

Usnesení č. 550

Rada města nesouhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2640/3 v k.ú. Vimperk z důvodu řešení železničního podjezdu i důvodu budoucích plánů města Vimperk.

 

Usnesení č. 551

Rada města souhlasí se záborem chodníku a části komunikace před budovou čp. 89 v Pivovarské ulici ve Vimperku pro umístění stavebního lešení v období od 14.06. do 30.06.2003.

 

Usnesení č. 552

Rada města doporučuje, na základě usnesení  zastupitelstvu města vytvořit z pracovní skupiny pro rozvoj města výbor pro rozvoj města.

 

Usnesení č. 553

Rada města na základě usnesení č. 522 ze dne 2.6.2003 a doporučení právního zástupce města  JUDr. Kajera ze dne 4.6.2003 čj. 781/895/03 v duchu usnesení RM č. 199 ze dne 3.3.2003 dodatečně schvaluje leasingové smluvy č. 463989 ze dne 01.04.2003 o nákupu osobního automobilu Škoda Fabie Classic Plus a č. 469357 ze dne 19.05.2003 a o nákupu Škoda Octavia Classic.

 

Usnesení č. 554

Rada města se domnívá, že zápis a závěr kontrolního výboru zastupitelstva města je v argumentech, v protokolární i dokumentační rovině nepodložený. Proto RM závěry ze zápisu KV, mimo formulační pochybení, odmítá a doporučuje ZM v těchto bodech zápis z jednání kontrolního výboru nepřijmout.