Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.5.2003

 

Usnesení č. 489

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města ze dne 19.5.2003.

 

Usnesení č. 490

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí práva na použití software PUKNi ver. 5.x a LHK SSL 4 ver. 1.3 včetně uživatelské podpory se společností Foresta SG, a. s., Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 491

Rada města bere na vědomí havarijní stav rozvodů NN a ZI v budově II. MŠ, Klostermannova 365, Vimperk a pověřuje odbor IÚ zajištěním přípravy realizace akce a jejím zařazením do rozpočtu na příští rok.

 

Usnesení č. 492

Rada města bere na vědomí závěry znaleckého posudku stavu elektroinstalace v budově ZŠ TGM čp. 167 ve Vimperku a pověřuje odbor IÚ zadáním zpracování projektové dokumentace na řešení celkové rekonstrukce elektroinstalace v této budově.

 

Usnesení č. 493

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 70.000,- Kč na zajištění filmového festivalu NaturVision 2003.

 

Usnesení č. 494

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „O poskytování prací a služeb“ se společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerstnera 21/3, České Budějovice, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 495

Rada města bere na vědomí zápis z pracovního zasedání bytové komise ze dne 14.5.2003.

 

Usnesení č. 496

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 18 v Mírové ul. čp. 428 ve Vimperku

 

Usnesení č. 497

Rada města schvaluje na základě svého usnesení č. 437 ze dne 12.5.2003 dodatky č. 1 k nájemním smlouvám dle předloženého návrhu,

 

Usnesení č. 498

Na základě žádosti p. Jiřího Vojvodíka rada města konstatuje, že bude bytový dům čp. 39 v Hraničářské ulici ve Vimperku předán spoluvlastníkům výše uvedeného objektu ke dni, kdy nastanou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí (den podání kupní smlouvy na KÚ).

 

Usnesení č. 499

Rada města trvá na svém usnesení č. 232 ze dne 17.3.2003.

 

Usnesení č. 500

Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor v Pivovarské ul. čp. 140 ve Vimperku

 

Usnesení č. 501

Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor v ul. 1. Máje čp. 144 ve Vimperku

 

Usnesení č. 502

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v přízemí hlavní budovy Nemocnice Vimperk o. p. s., v Pivovarské ul. čp. 158 ve Vimperku o celkové výměře 30,15 m2 MUDr. Ivanu Korandovi, CSc., za účelem zřízení ordinace v oboru neurologie.

 

Usnesení č. 503

Rada města nedoporučuje prodej části pozemku parc. č. 1830/1 v k. ú. Vimperk pro obchodní činnost p. Petra Sladovníka

 

Usnesení č. 504

Rada města nemá námitek proti zásahu požárně nebezpečného prostoru na část parcely parc. č. 322/1 v k. ú. Vimperk v souvislosti s výstavbou garáže na pozemku manželů Havlíčkových parc. č. 322/2 v k. ú. Vimperk.

 

Usnesení č. 505

Rada města schvaluje smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou „Vimperk – kanalizace a vodovod – Husova čtvrť“, a to

-          na parc. č. 1359/1, č. 1359/2 v k. ú. Vimperk na parc. č. 1343/2 v k.ú. Vimperk,

-          na parc. č. 1357/2 v k. ú. Vimperk Výše uvedená věcná břemena budou zřízena bezplatně, Město Vimperk je v nich stranou oprávněnou.

 

Usnesení č. 506

Rada města nemá námitek k záboru chodníku před čp. 13, Náměstí Svobody, Vimperk za účelem opravy fasády čp. 13. Bližší podmínky stanoví odbor dopravy a silničního hospodářství.

 

Usnesení č. 507

Rada města souhlasí s realizací akce „Vimperk, Rückerova – rekonstrukce sítě NN“ a s uzavřením Dohody o zřízení stavby dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 508

Rada města nesouhlasí s dostavbou staveb pro zahrádkářskou činnost na pozemku parc. č. 438/1 v k. ú. Vimperk.

 

Usnesení č. 509

Rada města pověřuje místostarostu města Ing. Jaroslava Zámečníka k provedení nezbytných kroků k řešení majetkoprávních vztahů mezi Městem Vimperk a TJ Šumavan Vimperk v souvislosti s rekonstrukcí Zimního stadionu ve Vimperku – II. etapou.

 

Usnesení č.  510

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě č. 076/98 – Servisní a materiálová smlouva uzavřená mezi MIN-servisem, s.r.o., České Budějovice a Městským úřadem Vimperk.

 

Usnesení č. 511

Rada města souhlasí s účastí Města Vimperk na zajištění Dnů Evropského dědictví v roli lokálního garanta a pověřuje Jana Plánka koordinací.

 

Usnesení č. 512

Rada města na základě nových zjištěných skutečností revokuje usnesení č. 486 ze dne 19.5. 2003.

 

Usnesení č. 513

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o převodu účastnictví hlavní telefonní stanice mezi Městem Vimperk, Českým Telecomem, a.s. a p. Janem Mistrem, Výškovice čp. 24 dle předloženého návrhu.