Vycházkový okruh Vimperkem

Vycházkový okruh Vimperkem, mapa

Značeno červenou barvou a erbem


Zastavení 1

Trasa začíná na Náměstí Svobody v domě čp. 8 se vzácně dochovaným gotickým sklepem a s původním schodištěm.

Původně středověké náměstí ulicového typu leží na skalní ostrožně na příkrém svahu. Svou současnou podobu získalo po požáru v roce 1904.

Zastavení 2

V horní části náměstí stojí čtvercová kašna, která pochází z 18. stol. Z 19. stol. je socha sv. Floriána, umístěná ve středu kašny.

Zastavení 3

Kolem domů č.p. 24 a 27 jsou zbytky městských hradeb. Celý systém městského opevnění z pozdního středověku je na českém území unikátní. Ze středověkých hradeb vystupuje 6 bašt, které byly jeho součástí.

Zastavení 4

V horní části náměstí byla do hradeb proražena branka, která je nástupem na druhý vycházkový okruh.

Zastavení 5

Pokračujete dál do vycházkové zóny za městem ulicí Zahradní na vyhlídku. Odtud budete mít krásný pohled na panorama Vimperka s dominantou zámku. Cesta pod vámi je bývalá hlavní cesta na Zdíkov a Kvildu. Lesík za zámkem a v okolí potůčku sloužil dříve jako obora zámeckých pánů.

Zastavení 6

Značení Vás dovede k městské nemocnici, dříve špitálu z 18. století, až ke křížové cestě.

Její součástí je dřevěný kříž, který stojí na místě, o kterém se říká, že je energeticky velmi silné.

Zastavení 7

Pokračujte po cestě k samostatně stojící předsunuté dělostřelecké baště Haselburg, která Vás přivede zpět k zámku.

Zastavení 8

První nádvoří tvoří tzv. Dolní zámek, který byl původně předhradím Horního zámku, dnes druhého nádvoří. Mezi jeho nejstarší části patří např. i přízemí gotické Vlčkovy věže ze 13. století.

Zastavení 9, 10

Jako hrad byl v 15. století přestavěn Kaplíři ze Sulevic, Rožmberkové ho později přemě- nili na renezanční zámek. Dnešní podobu mu vtiskly schwarzen- berské přestavby vyvolané požárem v roce 1857.

Zastavení 11

Po pěšině kolem informační tabule a arboreta místní lesnické školy se dostanete k nejstaršímu původně farnímu kostelu sv. Bartoloměje s cen- nými nástěnými malbami a náhrobky. Barokní kaple 14. pomocníků z roku 1708 stojí v těsné blízkosti kostela.

Zastavení 12

Po zámeckých schodech sejdete do horní části historického centra města. Tady dochází k propojení se zlatou stezkou.

Zastavení 13

K zámku se můžete vrátit pěšinou, která Vás sem přivedla nebo oklikou kolem městského hřbitova s kaplí a hrobem zakladatele Boubínského pralesa Josefa Johna. Na cestě k zámku, vedoucí kolem věže zámeckých arkád, nelze přehlédnout Černou zámeckou bránu, jedinou dochovanou z původně 4 městských bran. Dříve byla obydlená místním obuvníkem, dnes slouží k příležitostným výstavám.

Zastavení 14

Po zámeckých schodech sejdete do horní části historického centra města. Tady dochá- zí k propojení se zlatou stezkou.

Zastavení 15

Odtud je možné vidět nárožní jednopatrový dům čp. 61 - Dům U Jelena - původně gotický, později renesančně přestavěný.

Zastavení 16

Uličkou Na Baště se dostáváte do bezprostřední blízkosti náměstí, kde v ulici Inocencova stojí dva srubové domy datované do konce 18. století. Sem Vás také přivede druhý vycházkový okruh.

Zastavení 17

Kolem Steinbrenerova domu - dříve označovaného jako Dům U Slona, se ocitáte ve spodní části náměstí před hranolovou městskou věží - zvonicí.

Zastavení 18

Barokní výzdobu zvonice zničil požár v roce 1881 a úpravou v roce 1909 byly odstraněny i zbytky barokních maleb v průčelí.

Zastavení 19

Hned vedle zvonice stojí farní kostel Navštívení Panny Marie. Pochází patrně z roku 1365.

Další informace: