Zápis z třetího zasedání zastupitelstva města, konaného dne 7.4.2003 od 15,00 hod. v sále

MěKS Vimperk

 

 

 

Přítomni:        Mgr. Dagmar Rűckerová, Tomáš Gabauer, Mgr. Jiří Toušl, Mgr. Vojtěch Huřík, Stanislav Hlava, Stanislava Chumanová, Jan Heřta,  Pavel Dvořák, Zdeněk Ženíšek, Luboš Drenčeni, Ing. Jaroslav Zámečník, František Řehoř, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Karel Střeleček, Ing. Vlasta Novotná, Jarmila Landová, Tomáš Jiřička

 

Hosté:            Tereza Huříková

 

 

Program:

f)        f)        Zahájení,  volba  volební a návrhové komise

g)      g)      Poděkování sl. Tereze Huříkové za reprezentaci města

h)      h)      Kontrola usnesení, vyjádření k činnosti rady města

i)        i)        Připomínky k jednacímu řádu zastupitelstva města

j)        j)        Majetkoprávní záležitosti

a/ Prodej bytového domu čp. 39 v Hraničářské ulici se stavební parcelou

b/ Žádost P. Třísky o prodej pozemku v k. ú. Pravětín

c/ Žádost manž. Schwambergerových o prodej pozemku v k .ú. Vimperk

d/ Žádost obchodní společnosti BMS, s.r.o., Busines Management Software o prodej pozemku v k. ú. Vimperk

e/ Žádost manž. Koubových o prodej části pozemků v k.ú. Vimperk

f/ Návrh na bezúplatný převod pozemků od státu

                               g/ Žádost PF ČR o vyjádření k pozemkům

 

k)      k)      Návrh na poskytnutní příspěvků v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2003

l)        l)        Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků dle návrhu kulturní komise

m)    m)    Návrh rozpočtu Sociálního fociálního fondu pro rok 2003

n)      n)      Různé

o)      o)       

p)      p)      Diskuse

q)      q)      Návrh na usnesení

r)       r)       Závěr

 

 

Bod č. 1

Zahájení, volba volební a návrhové komise

 

Návrh starostky města na úpravu programu:

f)        f)        přehodit projednání bodu č. 3 a č. 4

g)      g)      k majetkoprávním záležitostem doplnit bod h) – pozemky v ul. K Rokli

 

Hlasování o navrženém programu jako celku: 15 pro (nepřítomni p. Gabauer a Mgr. Rűckerová). Program byl po úpravách  schválen.

 

Ověřovateli byli určeni: Jarmila Landová, Zdeněk Ženíšek

 

Volební a návrhová komise: Tomáš Jiřička, Luboš Drenčeni, Mgr. Jiří Toušl

Hlasování: 15 pro.

 

 

Bod č. 2

Poděkování sl. Tereze Huříkové za reprezentaci města

 

Na návrh sportovní komise proběhlo poděkování sl. Tereze Huříkové za reprezentaci města. Úvodní slovo provedl Mgr. Pavel Dvořák.

Následovalo poděkování p. Václavu Sladovníkovi, bývalému tajemníkovi MěÚ Vimperk za jeho vykonanou práci.

 

 

Bod č. 3

Připomínky k jednacímu řádu zastupitelstva města

 

Přílohy:            - jednací řád zastupitelstva města

 

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě jednacího řádu Zastupitelstva města Vimperk, schváleného usnesením Zastupitelstva města Vimperk č. 552 ze dne 16.1.2001, § 2, čl. 4, doplnění pravidelného programu zasedání zastupitelstva o bod: „Zastupitelstvo města Vimperk projednalo činnost Rady města Vimperk za období mezi zasedáními zastupitelstva.“                                                                                                                      

Tento bod se zařazuje na program schůzí Zastupitelstva města Vimperk za bod: Kontrola usnesení zastupitelstva města.

 

Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat. (nepřítomna Mgr. Rűckerová)

Zodpovídá: kancelář starostky

 

 

Bod č. 4

Kontrola usnesení, vyjádření k činnosti rady města

 

Přílohy:            - zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 24.2.2003

 

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 24.2.2003.

 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat. (nepřítomna Mgr. Rűckerová)

Zodpovídá: kancelář starostky

 

 

Návrh Mgr. Toušla:

Zastupitelstvo města navrhuje, aby ve výběrové komisi pro výběr vedoucího úřadu byli přítomni Mgr. Toušl, Stanislav Hlava, Ing.  Novotná.

 

Hlasování: 8 pro, 2 proti, 6 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.

 

 

 

Bod č. 5

Majetkoprávní záležitosti

 

f)       f)       Prodej bytového domu čp. 39 v Hraničářské ulici se stavební parcelou

 

Přílohy:            - : kopie zveřejněného záměru, kopie žádosti p. A. Vojvodíka, p. Pohludka, p. J. Vojvodíka, pí Čadilové a p. Vrajíka, p. Hudce, p. Večerníka, manž. Divišových                

 

 

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji domu čp. 39 v Hraničářské ulici se stavební parcelou parc. č. 1148 v k. ú. Vimperk o výměře 336 m2. Uvedené nemovitosti budou prodány do podílového spoluvlastnictví

g)      g)      panu Antonínu Vojvodíkovi, bytem Čelakovského 400, Vimperk, 107/1000                nemovitostí za kupní cenu ve výši 111.111,- Kč, přičemž kupující kupní cenu zaplatí před podpisem kupní smlouvy

h)      h)      panu Jiřímu Vojvodíkovi, bytem Čelakovského 400, Vimperk, 55/1000                nemovitostí za kupní cenu ve výši 141.111,- Kč, přičemž kupující kupní cenu zaplatí před podpisem kupní smlouvy.

 

Hlasování:  16 pro, 0 proti,  0 se zdržel. Návrh byl přijat. (nepřítomna Mgr. Rűckerová)

Zodpovídá: odbor HB

 

 

 

i)        i)        Žádost P. Třísky o prodej pozemku v k.ú. Pravětín

 

Přílohy:            - kopie zveřejněného záměru, snímek z mapy 

 

 

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města rozhodlo ponechat pozemek parc. č. 904/117 v k. ú. Pravětín v majetku Města Vimperk.

 

Hlasování:  16 pro,  0 proti,  0 se zdržel. Návrh byl přijat. (nepřítomna Mgr. Rűckerová)

Zodpovídá: odbor HB

 

 

 

j)        j)        Žádost manž. Schwambergerových o prodej pozemku v k.ú. Vimperk

 

Přílohy:            - kopie zveřejněného záměru, snímek z mapy 

 

 

 

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji parcely parc. č. 1328/1 o výměře 31 m2  v k. ú. Vimperk manželům Františku a Ivaně Schwambergerovým, bytem Boubínská 556, Vimperk, za kupní cenu ve výši 3.630,- Kč, přičemž kupující kupní cenu zaplatí před podpisem kupní smlouvy. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku před podpisem kupní smlouvy.

 

Hlasování: 16 pro,  0 proti,  0 se zdržel. Návrh byl přijat. (nepřítomna Mgr. Rűckerová)

Zodpovídá: odbor HB

 

 

 

 

k)     k)     Žádost obchodní společnosti BMS, s.r.o., Busines Management Software o prodej pozemku v k.ú. Vimperk

 

 Příloha:           - kopie zveřejněného záměru, kopie geom. plánu 

 

 

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji parcely parc. č. 1326/1 o výměře 155 m2  v k. ú. Vimperk obchodní firmě BMS, s.r.o. Business Management Software – Software pro obchod  a řízení, se sídlem Vimperk, Špidrova 48, za kupní cenu ve výši 26.200,- Kč, přičemž kupující kupní cenu zaplatí před podpisem kupní smlouvy. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je uhrazení nákladů spojených s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku před podpisem kupní smlouvy.

 

Hlasování: 16 pro,  0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat. (nepřítomna Mgr. Rűckerová)

Zodpovídá: odbor HB

 

 

 

e) Žádost manž. Koubových o prodej části pozemků v k.ú. Vimperk

 

Přílohy:            - kopie kat. mapy s vyznačením  předmětných částí  pozemků, kopie žádosti

s vyjádřením odborů VÚP a IÚ,  příloha žádosti (situace s vyznačením požadovaných částí pozemků) 

 

 

Var. 1:

Zastupitelstvo města doporučuje prodej částí pozemků parc. č. 1884/2, 1886/2 a 1842/59 v k. ú Vimperk.

 

Nehlasovalo se.

 

 

 

 

 

Var. 2:

Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města rozhodlo ponechat pozemky parc. č. 1884/2, 1886/2 a 1842/59 v k. ú Vimperk v majetku Města Vimperk.

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Návrh byl přijat. (nepřítomna Mgr. Rűckerová)

Zodpovídá: odbor HB

 

 

Návrh Ing. Petráška:

Zastupitelstvo města doporučuje odprodat pozemek parc. č. 1884/2 v k.ú. Vimperk a pozemky parc. č. 1886/2 a 1842/59 v k.ú. Vimperk  ponechat v majetku Města Vimperk.

Hlasování: 2 pro, 10 proti, 4 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. (nepřítomna Mgr. Rűckerová)

 

 

 

f)       f)       Návrh na bezplatný převod pozemků od státu

 

Přílohy:            - k. ú. Hrabice – kopie kat. mapy s vyznačením lokalit,  4 kopie geom. plánů (zmenšeniny), k. ú. Skláře – kopie kat. mapy s vyznačením lokalit, 2 kopie geom. plánů (zmenšeniny), k. ú. Vimperk – kopie kat. mapy s vyznačením lokality, kopie geom. plánu

 

Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města rozhodlo požádat Pozemkový fond ČR podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb. o bezúplatný převod pozemků parc. č. 323/3 o výměře 13541 m2, parc. č. 323/5 o výměře 3895 m2, parc. č. 325 o výměře 86 m2, parc. č. 381 o výměře 338 m2, parc. č. 386/2 o výměře 662 m2, parc. č. 387/1 o výměře 61 m2, parc. č. 387/3 o výměře 4820 m2, parc. č. 439 o výměře 701 m2, parc. č. 441 o výměře 3672 m2, parc. č. 455 o výměře 554 m2, parc. č. 474/4 o výměře 345 m2, dle geom. plánu č. 83-156/2001 parc. č. 65/9 o výměře 2194 m2, dle geom. plánu 84-162/2001 parc. č. 474/1 o výměře 7547 m2, dle geom. plánu č. 85-162/2001 parc. č. 376/4 o výměře 43774 m2, parc. č. 386/4 o výměře 710 m2, parc. č. 323/8 o výměře 29013 m2, dle geom. plánu č. 93-162/2001 parc. č. 453/1 o výměře 43060 m2, vše v k. ú. Hrabice,  pozemků dle geom. plánu č. 22-180/2000 parc. č. 21/5 o výměře 1378 m2, parc. č. 21/6 o výměře 1437 m2, parc. č. 25/2 o výměře 122 m2, dle geom. plánu č. 21-180/2000 parc. č. 266/1 o výměře 115 m2, parc. č. 286/2 o výměře 1648 m2, vše v k. ú. Skláře a pozemku dle geom. plánu č. 1322-182/2000 parc. č. 1725/12 o výměře 7247 m2 v k. ú. Vimperk.  

 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat. (nepřítomna Mgr. Rűckerová)

Zodpovídá: odbor HB

 

 

 

g)      g)      Žádost PF ČR o vyjádření k pozemkům

 

Přílohy:            -  kopie žádostí Pozemkového fondu ČR – 4 ks,kopie kat. mapy s vyznačením

předmětných pozemků s vyjádřením odborů VÚP a IÚ –11 ks, kopie kat. mapy se zákresem skládky TKO s pásmem hygienické ochrany

 

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že nemá zájem o převod pozemků parc. č. st. 21/2 a st. 23/1 v k. ú. Křesanov, parc. č. 80/2 v k. ú. Korkusova Huť, parc. č. 42/1, 45 a 43 v k. ú. Veselka, parc. č. 50/2, 50/4 a PK 32/10 v k. ú. Klášterec, parc. č. 7, 45/2, 60/1, 65, 121 a 123 v k. ú. Lipka, parc. č.  GP 71, GP 77, GP 135, PK 144, PK 179, PK 184, GP 229/1, PK 231, GP 232, PK 401, GP 839, PK 877, PK 886, PK 890, PK 893, GP 904/13 v k. ú. Pravětín. 

Dále upozorňuje, že část pozemku GP 904/13 je v komunikaci parc. č. 904/115 v k. ú. Pravětín, pozemky GP 242/6/2 a GP 255/0/2 jsou v komunikaci parc. č. 937/1 v k. ú. Pravětín, pozemky GP 234, GP 236, GP 239/0/1, GP 239/0/2, GP 239/0/3, GP 243/0/1, GP 243/0/2, GP 243/0/3, PK 247/0/2, GP 249/0/1, GP 249/0/2, PK 251, GP 254/0/1, GP 254/0/2, GP 254/0/3, GP 254/0/4, GP 254/0/5, GP 255/0/1, PK 385/0/2, PK 940/0/1, PK 940/0/2, PK 940/0/3, PK 940/0/4 a PK 941/0/1 v k. ú. Pravětín se nachází v prostoru řízené skládky odpadů Pravětín a pásma hygienické ochrany. 

 

Hlasování:  15 pro,  proti,  se zdržel. Návrh byl přijat. (nepřítomni Mgr. Rűckerová, Mgr. Toušl)

Zodpovídá: odbor HB

 

 

 

Usnesení č. 72

Zastupitelstvo města rozhodlo požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků GP 234, GP 236, GP 239/0/1, GP 239/0/2, GP 239/0/3, GP 243/0/1, GP 243/0/2, GP 243/0/3, PK 247/0/2, GP 249/0/1, GP 249/0/2, PK 251, GP 254/0/1, GP 254/0/2, GP 254/0/3, GP 254/0/4, GP 254/0/5, GP 255/0/1, PK 385/0/2, PK 940/0/1, PK 940/0/2, PK 940/0/3, PK 940/0/4 a PK 941/0/1 v k. ú. Pravětín, které se nachází v prostoru řízené skládky odpadů Pravětín a pásma hygienické ochrany. 

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti,  1 se zdržel. Návrh byl přijat. (nepřítomen Mgr. Toušl)

Zodpovídá: odbor HB

 

 

Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že město má zájem o pozemky parc. č. PK 422/1 a PK 419/2 v k.ú. Pravětín.

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: odbor HB

 

 

 

 

h) Nabídka PF ČR k náhradním restitucím

 

Přílohy:            - návrh odboru HB, kopie kat. mapy, zmenšenina geom. plánu, nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím

 

Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města pověřuje radu města k jednání ve věci odkoupení pozemku parc. č.

1892/6 v k. ú. Vimperk od Pozemkového fondu ČR a nákupem restitučních pohledávek

ve výši 185 962 Kč.

 

Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: místostarosta

 

 

 

Bod č. 6

Návrh na poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2003

 

Přílohy:            - návrh odboru IÚ

 

 

Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2003 na následující akce v těchto výších:

 

Rekonstrukce vnitřních prostor kaple 14. sv. pomocníků                        146 160,-- Kč

Odvlhčovací opatření v kostele sv. Bartoloměje                                       157 676,-- Kč

Rekonstrukce střechy čp. 46 (fara), Náměstí Svobody                              36 000,-- Kč

Rekonstrukce domu čp. 13, Náměstí Svobody                                            56 000,-- Kč

Rekonstrukce domu čp. 18, Náměstí Svobody                                            12 000,-- Kč

Rekonstrukce domu čp. 11, Steinbrenerova ulici                            30 000,-- Kč.

 

 

Hlasování:  17 pro,  0 proti,  0 se zdržel. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: odbor IÚ

 

 

Bod č. 7

Žádost o poskytnutí finančních příspěvků dle návrhu kulturní komise

 

Přílohy:            - návrh kulturní komise zpracované odborem školství, kultury a CR

 

Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 000,-- Kč na zajištění celoročních programů studentské Čajovny při DM na náměstí.

 

Hlasování:  17 pro,  0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: odbor školství, kultury a CR

                     finanční odbor

 

 

Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 000,-- Kč na zajištění slavnostního koncertu Společnosti pro obnovu synagogy ve Čkyni.

 

Hlasování: 17 pro, 0 proti,  0 se zdržel. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: odbor školství, kultury a CR

                     finanční odbor

 

 

 

Bod č. 8

Návrh rozpočtu Sociálního fondu pro rok 2003

 

Přílohy:            - návrh FO, rozpočet sociálního fondu na rok 2003, zásady pro použití sociálního fondu

 

Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet tvorby a použití sociálního fondu pro rok 2003 podle předloženého návrhu.

 

Hlasování:  17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: finanční odbor

 

 

 

Bod č. 9

Různé

 

R1) Návrh na vytvoření pracovní skupiny pro rozvoj města

 

Přílohy:            - návrh místostarosty města

 

Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města schvaluje pracovní skupinu pro rozvoj města v tomto složení: Ing. Jaroslav Zámečník, Stanislav Hlava, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Pavel Dvořák, Mgr. Karel Střeleček, Mgr. Dagmar Rűckerová, Tomáš Gabauer, František Řehoř, Mgr. Jan Heřta. Závěry z jednání skupiny budou předkládány pravidelně na radu a zastupitelstvo města.

 

Hlasování: 16 pro,  0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: místostarosta

 

 

R2) Návrh na rozdělení kapitoly - pokladní správa – příspěvky a dotace

 

Přílohy:            - návrh starostky města

 

Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města souhlasí s rozdělením kapitoly – pokladní správa – příspěvky a dotace dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: finanční odbor

 

 

R3) Žádost TJ Šumavan Vimperk o poskytnutí finančního příspěvku

 

Přílohy:            - žádost ze dne 24.3.2003

 

Návrh  Ing. Petráška:

Usnesení č. 81

Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Pavla Dvořáka a Mgr. Dagmar Rűckerovou, aby  ve spolupráci s odborem školství, kultury a cestovního ruchu uskutečnili jednání s představiteli TJ Šumavan Vimperk o  využívání sportovního areálu.

 

Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat. (nepřítomen Mgr. Střeleček)

Zodpovídá: odbor školství, kultury a cestovního ruchu

 

 

 

Návrh Hlavy:

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím  příspěvku ve výši 50 tis. Kč TJ Šumavan Vimperk na rekonstrukci atletické dráhy za podmínky možnosti využití areálu sportovními oddíly a školami.

Nehlasovalo se.

 

Návrh starostky města:

Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout příspěvek TJ Šumavan Vimperk ve výši 50 tis. Kč na opravu atletické dráhy. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly pokladní správa – příspěvky a dotace /sportovní komise/.

 

Hlasování:  15 pro, 0 proti,  2 se zdržel. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: finanční odbor

 

 

R4) Žádost P. Komrsky o prominutí soudních nákladů

 

Přílohy:            - žádost ze dne 26.3.2003, dopis ze dne 9.9.1992

 

Usnesení č. 83

Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor prošetřením záležitosti týkající se žádosti Petra Komrsky o prominutí soudních nákladů a předložením výsledků prozkoumání na příští zasedání zastupitelstva města.

 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel. (nepřítomna Mgr. Rűckerová)

Zodpovídá: předseda kontrolního výboru – Ing. Petrášek

 

Návrh S. Hlavy:

Zastupitelstvo města  rozhodlo odložit projednání předmětného bodu na příští zasedání zastupitelstva města.

Nehlasovalo se.

 

 

R5) Seznam pozemků vhodných pro bytovou výstavbu v rodinných a bytových domech ve Vimperku do roku 2015

 

Přílohy:            - seznam vypracovaný odborem VÚP a HB

Bez usnesení

R6) Dopis ředitele Mogul Šumava Rallye ze dne 1.4.2003 - poděkování

 

Přílohy:            - dopis ze dne 1.4.2003

Bez usnesení

 

 

Bod č. 10

Diskuse

Návrh Ing. Petráška:

Zastupitelstvo města ukládá předsedům komisí a výborů předkládat zprávy do každého 15 dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí k projednání radě města.

Nehlasovalo se.

 

 

Návrh Mgr. Dvořáka:

Usnesení č. 84

Zastupitelstvo města ukládá předsedům komisí, aby všechny zápisy z jednání komisí  zveřejňovali na webových stránkách města.

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 6 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: předsedové komisí

 

 

Ing. Petrášek informoval o jednání kontrolního výboru.

 

Všechny vznesené dotazy byly zodpovězeny ihned na místě.

 

 

 

Bod č. 11

Návrh na usnesení

 

Hlasování o návrhu všech usnesení jako celku: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Všechna usnesení č. 63 – č. 84 byla schválena.

 

 

 

Bod č. 12

Závěr

 

 

Zapsala:                                 Renata Svobodová

 

 

Ověřovatelé zápisu:              Jarmila Landová

 

                                               Zdeněk Ženíšek

 

 

Starostka města:                   Stanislava Chumanová