Zápis z dvacátéhodruhého zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

konaného dne 30.05.2005 od 15.00 hod.

v sále MěKS Vimperk

 

 

 

Složení slibu nového člena zastupitelstva

 

Pan Ing. Josef Jedlička složil slib do rukou starostky města.

 

Usnesení č. 457

Zastupitelstvo města jmenuje Ing. Josefa Jedličku členem Výboru pro rozvoj města s platností 30.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 458

Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 18.04.2005 a bere na vědomí činnost rady města v období od 18.04.2005 do 23.05.2005.

 

 

 

Usnesení č. 459

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 274 ze dne 17. 5. 2004 , týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest :

objekt budova sklad, garáže NZ na parcele KN st. č. 2522/39 o výměře 976 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.500.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/39, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 111.894,- Kč bez DPH. Tyto kupní ceny budou povýšeny o DPH ve výši platné  v době prodeje nemovitosti.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 1.611.894,- Kč, bez DPH ve výši podle platného předpisu v době prodeje. Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  Kupní smlouva bude uzavřena do 28. 2. 2006. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální Pracoviště Prachatice. Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy  o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. náklady na  pořízení znaleckých posudků ve výši 1.000 Kč. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké  posudky a geometrické plány.

Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

 

 

 

Usnesení č. 460

Zastupitelstvo města rozhodlo odstoupit od smlouvy o budoucí smlouvě kupní na základě předchozího ukončení nájemní smlouvy k  30. 6. 2005, dle čl. VI smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 20. 10. 2004 na nemovitosti v areálu bývalých kasáren U Sloupu, tj. pozemkem KN st. č. 2522/23 a objektem malý MS na této parcele, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnickém 10001.

 

 

 

Usnesení č. 461

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že smlouva o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti v areálu bývalých kasáren U Sloupu označených jako pozemek KN st. č. 2522/4 a budova učebního bloku postavená na tomto pozemku vše v k. ú. Vimperk, připravená dle usnesení zastupitelstva č. 314 z 6. 9. 2004, nebyla uzavřena, protože budoucí kupující odstoupil od nájemní smlouvy  ke dni 31. 12. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 462

Zastupitelstvo města rozhodlo odstoupit od smlouvy o budoucí smlouvě kupní na základě předchozího ukončení nájemní smlouvy k  30. 11. 2004, dle čl. VI smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 12. 7. 2004 na nemovitosti v areálu bývalých kasáren U Sloupu, tj. pozemek na parcele KN st. č.2522/19 s objektem JUZO hala na této parcele, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú.  Vimperk na listu vlastnickém 10001.

 

 

 

Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnickém č. 10001, tam označené jako parcela KN st. č. 2522/26 o výměře 82 m2 a objekt budovy na parcele KN st. č. 2522/26, parcela KN st. č. 2522/27 o výměře 255 m2 a objekt budovy na parcele KN st. č. 2522/27 a parcela KN st. č. 2522/28 o výměře 65 m2 a objekt budovy na parcele KN st. č. 2522/28.

Výše uvedené nemovitosti budou prodány za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem zvýšenou o DPH ve výši 19 %, a to: skladová budova na parcele KN st. č. 2522/26 o výměře 82 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši 48.600,- Kč bez DPH, objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj. parcelou KN st. č. 2522/26, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 5.593,- Kč bez DPH, skladová budova na parcele KN st. č. 2522/27 o výměře 255 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši 268.380,- Kč bez DPH, objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj. parcelou KN st. č. 2522/27, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 17.394,- Kč bez DPH, budova oprav a údržby na parcele KN st. č. 2522/28 o výměře 65 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši 150.000,- Kč bez DPH, objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj. parcelou KN st. č. 2522/28, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 3.946,- Kč bez DPH.

Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy, a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaných pozemků  a objektů ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní  smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 464

Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že Město Vimperk nemá zájem o převod pozemků označených jako KN č. 2551, 2560/1, 2561 v k. ú. Vimperk, KN č. 582/5, 582/6, 584/2, 584/21 v k. ú.  Klášterec u Vimperka, pokud tyto nejsou jeho historickým majetkem.

Dále upozorňuje Pozemkový fond ČR na to, že severozápadní část parcely KN č. 2560/1 bude dotčena vedením kanalizačního řadu z Městské části U Sloupů a žádá o ochranu tohoto záměru v budoucí kupní smlouvě.

 

 

 

Usnesení č. 465

Zastupitelstvo města doporučuje, aby se Město Vimperk podílelo na projektu „Cyklotrasa podél Volyňky“, a aby se  zapojilo do spolufinancování projektu podle přiloženého modelu. Finanční podíl Města Vimperk bude řešen při přípravě rozpočtu na rok 2006.

 

 

 

Usnesení č. 466

Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005 podle předloženého návrhu:

- zvýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 145 718,30 tis. Kč

(rozpočtová opatření č. 5 - 6)

- změna rozpočtu ve výdajích v částce 315 700,- Kč

  (rozpočtová opatření č. 7 – 9)

 

 

 

Bod č. 7

 

Usnesení č. 467

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci RNDr. Petra Šebelíka CSc. na funkci člena správní rady Nemocnice Vimperk o.p.s. ke dni 27.04.2005.  

 

 

 

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis č. 3 z jednání kontrolního výboru ze dne 20.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 469

Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace – Mateřská škola, Klostermannova 365, Vimperk s účinností od 01.06.2005, kterou se nahrazuje zřizovací listina vydaná ZM dne 26.06.2001 se změnou ZL č. 1 vydanou ZM dne 15.10.2002. Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje výši doby odepisování movitého a nemovitého majetku.

 

 

 

Usnesení č. 470

Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje změnu Zřizovací listiny Základní školy T.G.Masaryka, 1. máje 268, Vimperk, kterou se nahrazuje dosavadní zřizovací listina, vydaná ZM dne 26.06.2001 a to s účinností od 01.06.2005.

Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje doby odepisování movitého majetku.

 

 

 

Usnesení č. 471

Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje změnu Zřizovací listiny Základní školy Vimperk, Smetanova 405, Vimperk s účinností od 01.06.2005, kterou se nahrazuje zřizovací listina vydaná ZM dne 26.06.2001.

Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje dobu odepisování movitého majetku převedeného do správy příspěvkové organizace.

 

 

 

Usnesení č. 472

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny Městského kulturního střediska Vimperk s účinností od 01.06.2005, kterou se nahrazuje dosavadní zřizovací listina schválená ZM dne 24.03.1998.

Zastupitelstvo města schvaluje výši doby odepisování dlouhodobého hmotného majetku.

 

 

 

Usnesení č. 473

Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje s účinností od 01.06.2005 změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace – Mateřská škola, 1. máje 180, Vimperk, kterou se nahrazuje zřizovací listina schválená ZM dne 15.10.2002.

 

 

 

Usnesení č. 474

Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportovní, tělovýchovné a rekreační zařízení města Vimperk (STARZ Vimperk) ze dne 30.05.2005 s účinností od 01.06.2005 a současně schvaluje i její úplné znění.

Zastupitelstvo města schvaluje výši doby odepisování movitého a nemovitého majetku.

 

 

 

Usnesení č. 475

Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje Dodatek č. 1 ze dne 30.05.2005 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ústav sociální péče Domeček, vydané Zastupitelstvem města Vimperk dne 04.12.2000 a současně schvaluje i její úplné znění, s účinností od 01.06.2005.

 

 

 

Usnesení č. 476

Zastupitelstvo města stanovuje novému zastupiteli Ing. Josefu Jedličkovi výši odměny pro neuvolněného zastupitele v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 405 ze dne 24.01.2005 s platností od 30.05.2005. 

 

 

 

Usnesení č. 477

Zastupitelstvo města nepřijalo žádný návrh na podobu městské vlajky a rozhodlo ukončit spolupráci s vexiologickou kanceláří Mgr. Jana Tejkala.