Zápis ze čtrnáctého zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

konaného dne 16.08.2004 od 15.00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ Vimperk

 

 

 

Usnesení č. 303

Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 28.06.2004

a bere na vědomí činnost rady města v období od 28.06.2004 do 09.08.2004.

 

 

 

Usnesení č. 304

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

ostatní stavební objekt (objekt 003 – ubytovna mužstva) s pozemkem KN č. 2522/30 o výměře 2458 m2 za minimální kupní cenu ve výši 4 800 000,-- Kč, ostatní stavební objekt (objekt 002 – ubytovna mužstva) s pozemkem KN č. 2522/40 o výměře 2444 m2 za minimální kupní cenu  ve výši 4 800 000,--  Kč.

 

 

Uchazeč o koupi předloží k posouzení svůj podnikatelský záměr ohledně  využití nabízených nemovitostí a v následné kupní smlouvě se zaváže takový záměr do 3 let od uzavření kupní smlouvy realizovat, to vše pod sankcí  možnosti odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.  V rámci vyhodnocování podnikatelského záměru bude kladen důraz zejména na jeho přínos k rozvoji životní úrovně občanů Města, jednak na reálnost takového projektu co se týče jeho finančního zajištění a rentability.

 

 

Podmínky, které budou obsaženy v případné kupní smlouvě:

 

Kupní cena bude uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení   s jejím obsahem. Ve stejném termínu uhradí kupující náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro stanovení cen, a to jak objektů, tak i pozemků.  Kupující zaplatí také správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

Spolu s převodem uvedených nemovitostí do majetku kupujícího bude k tíži takových nemovitostí a ve prospěch prodávajícího zřízeno předkupní právo jako právo věcné.

 

Kupní smlouva podléhá schválení zastupitelstvem Města Vimperk. Dokud nebude kupní smlouva takto schválena, nevznikají případnému zájemci vůči Městu Vimperk žádné majetkové ani právní nároky.

Zastupitelstvo Města si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a od záměru odstoupit.

 

 

 

Usnesení č. 305

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Smlouvu o úvěru č. 1222/04/LCD mezi Českou

spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782 a Městem Vimperk,

Steinbrenerova 6, Vimperk, IČ 00250805 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku

města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 306

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2004 podle předloženého návrhu:

-         zvýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 187 907 tis. Kč

/rozpočtová opatření č. 25 – 30/

 

 

 

Usnesení č. 307

Zastupitelstvo  města   schvaluje   zvýšení   částky  ve  smlouvě  o  dílo č.  2403  o částku 7 725 014,-- Kč včetně DPH, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Teplovodní rozvody a předávací stanice“ a dále ve smlouvě o dílo č. 2404 o částku  9 784 860,-- Kč včetně DPH, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Přestavba VS Rokle na centrální kotelnu“.

 

 

 

Usnesení č. 308

Zastupitelstvo města bere na vědomí stanovené  priority investičních akcí na rok 2005 – 2006  předložené výborem pro rozvoj města.