Zápis ze šestnáctého  zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

konaného dne 11.10.2004 od 15.00 hod.

v sále MěKS Vimperk

 

 

 

Usnesení č. 334

Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 06.09.2004 a bere na vědomí činnost rady města v období od 06.09.2004 do 04.10.2004.

 

 

 

Usnesení č. 335

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nemovitosti v areálu nemocnice, a to č.p. 172 se stavební parcelou parc. č. 262 o výměře 155 m2 a stavební parcelou parc. č. 263 o výměře 157 m2 vedených u Katastrálního úřadu  pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví 10 001,  s tím, že kupující uhradí kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 411.570,- Kč a náklady na ocenění nemovitostí ve výši 2.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy, do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupní smlouva bude obsahovat závazek předkupního práva ve prospěch prodávajícího. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 336

Zastupitelstvo města rozhodlo požádat Pozemkový fond ČR o převod pozemků KN č. 1852/1 a KN č. 1853 v k.ú. Vimperk do vlastnictví Města Vimperk. Pozemky jsou určeny územním plánem pro výstavbu místních komunikací.

 

 

 

Usnesení č. 337

Zastupitelstvo  města rozhodlo o provedení směny částí pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, ve zjednodušené evidenci, tam označené jako PK č. 2019 díl 1 o výměře  3 m2 a díl 2 o výměře 18 m2, o výměře obou dílů celkem 21 m2, cena pozemku zjištěná soudním znalcem je 900,- Kč z majetku Města Vimperk, za pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 595, tam označené jako KN č. 1955/1 (211 m2), KN č. 785  (208 m2),  KN č. 794/1 (255 m2)  a PK 835 díl 1 (47 m2) o celkové výměře 721 m2, cena pozemků zjištěná soudním znalcem je 20.590,- Kč z majetku Jitony Soběslav, a.s., se sídlem Wilsonova 420/ III, Soběslav.

Rozdíl v cenách pozemků uhradí Město Vimperk na účet druhé strany do 30 dnů od uzavření směnné smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem směnné smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 338

Zastupitelstvo města rozhodlo požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemků parc. č. 577, 578/1, 578/7, 578/8, 578/12 vše v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 339

Zastupitelstvo města rozhodlo z části revokovat své usnesení č. 94 z 26. 5. 2003 a to tak, že se vypouští z pasáže věnované pozemkům, o které město zájem nemá ve čtvrtém řádku shora  pozemky: „parc. č. 405/1, 405/2 v k. ú. Křesanov“.

 

 

 

Usnesení č. 340

Zastupitelstvo města rozhodlo požádat Pozemkový fond ČR o převod části  pozemku parc. č. 405/1 v k. ú. Křesanov. Jde o část, která není historickým majetkem města.

 

 

 

Usnesení č. 341

Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že Město Vimperk má zájem o převod pozemků KN č. 104/1, 144/30, 264, 265/1, 265/2, 267, 272, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 275, 276, 278, 279/1, 279/2, 283, 284, 285, 286, 289, 293, pozemky označené ve zjednodušené evidenci PK č.  104/1, 265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 281, 282, 289, 291 v k.ú. Arnoštka, KN č. 277, 293, 294, 295, pozemky označené ve zjednodušené evidenci  PK č. 291, 292 v k. ú. Veselka u Vimperka, KN č. 187/12, 779, 783, 789/3, 792/2, 793, 810/1 a pozemky označené ve zjednodušené evidenci  PK č. 775, 789, 812/2/2 k. ú. Výškovice u Vimperka.

 

 

 

Usnesení č. 342

Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že Město Vimperk nemá zájem o převod pozemků KN č. 78, 82/1, 82/2, 82/3, 208/1, 274, 275/1, 296, 300/2, 429/4, 429/5, pozemky označené ve zjednodušené evidenci PK č. 204/1/2, 204/3, 347, 409/1/2, 410/2/2, 429/1/2, 429/4/2 v k. ú. Výškovice u Vimperka, KN č. 16, 39, 71/3, 83, 89, 104/4, 113, 126/3, 129/1, 132, 137/1, 148/1, 160, 161, 163, 165/1, 166, 177, 178/1, 180/1, 181, 191/1, 191/2, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 210, 212, 213, 241/32, 241/36, 261, 273, 274, 275, 276, pozemky označené ve zjednodušené evidenci PK č.  8/1, 9/1, 18/1, 19/1, 20, 21/1, 22, 23, 23/1, 24/1, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 128, 129, 130, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 217, 218, 219, 220, 221/1, 221/3, 221/6, 221/8, 221/9, 221/10, 225, 226/9, 226/10, 226/11, 226/12, 226/13, 226/14, 226/15, 226/16, 226/17, 226/45, 226/47, 268, 278, GP. č. 1/1, 26, 68, 72/1, 74/0/2, 75, 80, 82, 97, 104, 106/2, 114, 115, 116, 119, 146, 159, 241/33, 276, v k. ú. Veselka u Vimperka, KN č. 95, 96/1, 106/1, 143/12, 247, 254/6, pozemky označené ve zjednodušené evidenci PK č. 1, 2/2, 19, 22, 23, 24, 52, 54/0/2, 55/0/1, 55/0/2, 60/0/2, 63, 65, 72, 74, 82, 104/2, 121/2, 152/39, 152/41, 152/42, 152/43, 152/44, 152/45, 173/6, 239, 240, 254/19, GP č. 7, 28, 33, 35, 36/2, 38/1, 38/2, 40/1, 40/4, 42/1, 47/1, 75, 101/14, 102, 103/2, 108/0/2, 110, 117/1, 118, 155/1/2, 238 v k. ú.  Arnoštka. 

 

 

 

Usnesení č. 343

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě č. 02900291 o poskytnutí podpory uzavřené mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Vimperk dne 21.10.2002 na akci „Využití odpadního tepla ze ZS Vimperk, okres Prachatice“, a to ve znění předloženého návrhu. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města uzavřením tohoto dodatku.

 

 

 

Usnesení č. 344

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2004 podle předloženého návrhu:

-         zvýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 203 060 tis. Kč /rozpočtová opatření č. 39 – 41/

-         změna rozpočtu ve výdajích v částce 160 tis. Kč /rozpočtové opatření č. 42/

 

 

 

Usnesení č. 345

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu č. 01100421 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Městem Vimperk na akci „Úpravy centrálního zásobování teplem města Vimperk “ a to ve znění předloženého návrhu. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města uzavřením této smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 346

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako st. parc. č. 2522/21 o výměře 1268 m2 a objekt budovy pro údržbu a opravy vozidel č. 081 – TOP.

Výše uvedené nemovitosti budou prodány za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem zvýšenou o DPH ve výši 19 % a to:

objekt TOP na parcele KN st. č. 2522/21 o výměře 1268 m2, za pevnou část kupní ceny ve 1.800.000,- Kč bez DPH, objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj. parcelou KN st. č. 2522/21, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 78.915,- Kč bez DPH.

Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy, a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem.

 

 

 

Usnesení č. 347

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako st. parc. č. 2522/4 o výměře 809 m2 a objekt č. 063 budova učební blok.

Výše uvedené nemovitosti budou prodány za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem zvýšenou o DPH ve výši 19 % a to:

objekt učební blok na parcele KN st. č. 2522/4 o výměře 809 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši 2.100.000,- Kč bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj. parcelou KN st. č. 2522/4, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 100.257,- Kč bez DPH.

Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy, a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem.

 

 

 

Usnesení č. 348

Zastupitelstvo města rozhodlo vyplatit peněžitý dar starostce města Stanislavě Chumanové a místostarostovi měst Ing. Jaroslavu Zámečníkovi dle předloženého návrhu.