Zápis z jedenáctého zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

konaného dne 29.03.2004 od 15.00 hod.

v sále MěKS Vimperk

 

 

Usnesení č. 231

Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 26.01.2004 a bere na vědomí činnost rady města v období od 26.01.2004 do 22.03.2004. 

 

 

 

 

Usnesení č. 232

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby nájemnice uhradila dluh ve výši 23 400,-- Kč, který vznikl neoprávněným čerpáním el. energie ze společných prostor v čp. 171 v ulici U Lázní ve Vimperku pro byt č. 9, jehož je nájemnicí, a dluh na nákladech soudního řízení na platební rozkaz, formou měsíčních splátek ve výši 800,-- Kč měsíčně. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 31.03.2004.

 

 

 

 

 

 

 

Konečné znění usnesení č. 233

Zastupitelstvo města rozhodlo doplnit čl. II bod 1) Pravidel, upravujících otázky související s nájem bytů a zajišťováním bytových náhrad v domech ve vlastnictví Města Vimperk dle var. „c“ s jednou schválenou úpravou a doplnit čl. IV odst. 1 písm. b) dle předloženého návrhu s jednou schválenou úpravou.

 

 

 

 

Usnesení č. 234

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek vedený u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označený jako parc. č. 1194/2 o výměře 33 m2 Jihočeské energetice, a.s., se sídlem Lannova 16, 370 49 České Budějovice s tím, že kupující uhradí kupní cenu ve výši Kč 4.620,-  a náklady na ocenění pozemku ve výši Kč 500,- před podpisem kupní smlouvy.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 235

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Pravětín, na listu vlastnictví č. 10001, tam označený jako parcela PK st. č. 23  o výměře 126 m2 a parcela PK č. 835 o výměře 237 m2, jako skladovací plochu za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou soudním znalcem ve výši 1.820,- Kč,.   Kupní cena a dále náklady na  jeho ocenění ve výši 500,- Kč budou uhrazeny Městu Vimperk před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení  s obsahem kupní smlouvy.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 236

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku zapsaného u  Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parcela KN č. 252/1 – z ní 38 m2 a KN č. 2629/1 – z ní 88 m2 za účelem připojení tohoto pozemku k parcele KN č. 252/8, tedy celkem podle geometrického plánu č. 1470-130/2003 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v listopadu 2003 126 m2 za cenu nabídnutou kupujícím ve výši 12.726,- Kč  vlastníku parcely KN č. 252/8. Kupní cena a dále náklady na zaměření pozemku a jeho ocenění ve výši 4.874,- Kč budou uhrazeny Městu Vimperk před podpisem kupní smlouvy, a to do 20 dnů od seznámení  s obsahem kupní smlouvy.

 

 

 

 

Usnesení č. 237

Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci svého usnesení č. 218 z 15. 12. 2003 z toho důvodu, že obsahuje  nesprávné údaje v označení  parcely a ceny nemovitosti.

 

 

 

Usnesení č. 238

Zastupitelstvo města rozhodlo hlasovat o každém usnesení zvlášť /na movité a nemovité věci/.

 

 

 

Usnesení č. 239

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nemovitosti vedené u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam zapsané jako budova bez čp - technická vybavenost  s pozemkem  KN č. 2522/54  o výměře 79 m2 společnosti Jihočeská energetika, a.s., České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ 60826819 za nabídkovou cenu 150.000,- Kč. Kupující uhradí prodávajícímu  náklady s převodem spojené a kupní cenu před podpisem kupní smlouvy.

 

 

Usnesení č. 240

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat věci movité,  kabelové rozvody v částce 80 000,-- Kč na pozemku parc. č. 2522/1 v k.ú. Vimperk, technologii trafostanice v částce 130 000,-- Kč a 2 ks transformárů v částce 20 000,-- Kč vše umístěno v trafostanici na pozemku parc. č.  2522/54 v k.ú. Vimperk. Celková částka 230 000,-- Kč.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 241

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku  vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Boubská, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc.č. 459, podle geometrického plánu č. 117-439/2003 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice  v prosinci roku 2003 označeného jako parcela KN č. 459/2 o výměře 63 m2, druh pozemku travní porost,   s tím, že kupující uhradí kupní cenu ve výši Kč 2.720,-  a náklady na oddělení a ocenění pozemku ve výši Kč 4.874,- před podpisem kupní smlouvy.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 242

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji  nemovitosti u čp. 359 ve Vimperku, Jiráskova ul., vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém LV č. 10001 jako parc. č. 517/1 o výměře 295 m2, druh pozemku zahrada, za cenu v místě a čase obvyklou do podílového spoluvlastnictví, celkem za Kč 26.552,-.

Kupující uhradí prodávajícímu náklady spojené s převodem a oceněním pozemku a dále i kupní cenu před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s obsahem kupní smlouvy.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 243

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení zastupitelstva č. 222 z 26. 1. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 244

Zastupitelstvo města má zájem o pozemek parc. č. 1725/1 v k.ú. Vimperk, který se

nachází v zóně určené pro bydlení a o pozemky parc. č. 1852/1 a parc. č. 1853 v k.ú.

Vimperk, které jsou určeny územním plánem pro výstavbu místních komunikací.

 

 

 

 

Usnesení č. 245

Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že město nemá zájem o převod níže jmenovaných pozemků v k.ú. Křesánov:

 

KN č. 1/1, 1/3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10/1, 10/2, 12, 13/2, 14/3, 14/4, 15, 18, 19, 21, 23/3, 23/4, 26/5, 39/3, 42, 43/3, 54/2, 60/1, 60/2, 61, 62, 67,

79, 81/2, 83, 99, 102, 103, 117/2, 120, 127/2, 139, 144/4, 144/7,

147/1, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 150/2,  181, 182/1, 183/1, 183/2, 187, 189, 198,

212/2, 214/2, 218/29, 218/30, 223/10,

223/23, 223/38, 223/43, 231, 232, 240/7,

241, 247/1, 261/1, 263, 269/3, 269/4, 269/6, 270, 302/2,  306/3, 306/4, 308/1, 315,

334/3, 337, 368,

384, 412/1, 412/2, 424/45, 425/110, 425/111, vše v k.ú. Křesanov,

KN č. 434/1, 457/2, 460/1, 471, 473, 478/2, 478/4, 479, 480, 482/1, 482/2, 490, 496, 502/1, 502/3, 502/5,

507, 509, 515/1, 515/2, 519/1, 519/2, 519/3, 523/3, 526/4, 526/6, 526/10, 527, 530/1, 530/2, 530/3, 532, 533/3, 533/4,

535/1, 538, 539/2, 539/4, 539/5, 539/7, 541/1, 542/2, 544, 546/1, 546/2, 552,

582, 583/1, 591/1, 612, 614, 619/2, 632, 633/2,

650, 653, 654/3, 669/1, 669/2, 671, 672/2, 675, 680/3, 682

687/5, 696/3,  710/5, 720/1, 720/2, 739/4, 740/2, 741,

781/1, 783, 787, 788/3, 795/3, 796/2,

815/1,  825, 830/2, 833, 834, 835/1, 842, 844, 906,  907/3, 908, 913/1, 916/1, 916/2, 916/3, 917, 918, 920/2,  925/1, 925/4, 926,

929, 930, 934, 938, 940, 941/5,  946/3, 946/6, 949, 951, 953/1, 953/2, 956, vše v k.ú. Křesanov,

 

PK č. st.1, 1/1, st.19, 20, 24,

27, 28/1, 28/2, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 72, 74, 75, 76/1, 77,

78, 81/1, 84, 85/0/2 (znamená PK č. 85 díl 2), 89/0/2, 90/0/2, 94/0/2, 95, 96, 104, 105/0/2, 106, 107/0/2, 112, 115, 116, 117, 124, 126/2, 127/2, 130/0/2, 137, 139, 144,

146, 150, 151, 158, 161, 162, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 195, 196, 197, 198, 199, 206, 207, 208,

209, 211, 212/1, 213, 214/1, 214/2, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 215/1, 215/2, 251/3, 215/4, 215/6, 215/7, 215/12, 215/13, 215/15, 215/16, 215/17, 218/16, 218/17, 218/18, 218/19, 218/21, 218/22, 218/23, 218/24, 218/33, 218/36,

223/18, 223/19, 223/20, 223/21, 223/22, 223/23, 223/24, 223/26, 223/27, 223/28, 223/29, 223/31, 223/32, 223/35, 223/36,  223/39, 223/40, 223/43, 224/1, 224/2, 224/3, 224/5, 225/1, 225/2, 226, 227, 230, 232,

246/3, 251/3, 251/4, 252/1, 252/2, 253, 256, 264, 265, 271/2, 302/1, 303, 305, 311, 313, 314, 320, 322, 323, 324,

325, 326, 338, 339, 340, 341/0/1, 344/4/1, 349, 350, 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 363, 365/1, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 380,

385/1, 386, 387, 388, 389, 395/2, 395/3, 395/4, 396, 397, 411, 412, 413/1, 413/2, 414, 415, 416, 425/46, 425/85, 425/87/2, 425/88, 425/89, 425/95, 425/96, 425/97, 425/98, 425/99, 425/100, 425/102, 425/104/2,

425/120, 425/123, 425/124, 425/131, 425/132/2, 481, 482,  487, 488, 491, 493, 499, 500, 502, 503, 504, 505,

506, 507, 508, 509, 512, 514, 515, 516/1, 531/1, 533/1, 533/2, 534/1, 534/2,

535, 536, 539, 541, 542/2, 543, 547, 549, 550, 551, 552, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563,

564, 565, 566, 567, 568, 591/1, 634/0/2, 636, 641/1, 641/2, 642/1/2,

642/2, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654/1, 654/2, 677, 678/1, 678/2/1, 678/2/2, 679/2, 683, 684/0/1,

684/0/2, 687/5, 691/0/2, 696/0/2, 697, 698, 699, 700, 733, 735, 736, 765, 766, 767/0/1, 767/0/3, 768, 769/1/2,

772, 773/1/2, 774/0/1, 774/0/3, 775, 776/0/1, 776/0/2, 777/0/1, 777/0/3, 779, 780/0/1, 780/0/2, 781/0/1, 781/0/2, 785, 787, 788, 789, 790, 791/2/1, 791/2/2, 792/2, 792/3, 792/4/1, 792/4/2, 795/1/2, 795/3, 796,

799, 808, 810/1, 812/2, 812/3, 813, 814, 815/1, 815/2, 816, 820,  829/0/2, 830/0/2, 859/0/2, 860, 879/0/2, 880/0/2, 887/1/2, 903/0/1, 903/0/2, 907/0/1, 907/0/2,

908, 913, 914/0/1, 914/0/3, 915/0/2, 916/0/1, 916/0/3, 918, 919/0/3, 919/0/5, 920/0/1, 920/0/2, 922, 923, 926, 927,

928, 934, 935, 949, 958/0/2, vše v k.ú. Křesanov,

 

 

 

GP č. 526/2, 526/3, 526/5/1, 526/5/3,

542/1/1, 542/3, 543/1/3, 544, 548,

596/3, 596/4, 613/2, 615, 616, 617, 618, 619, 623/0/1, 623/0/2, 624, 625, 628/1, 628/2, 629, 630, 631/1,

679/1, 680/1/2, 680/2/1,  680/4/2,

739/3, 750/2/2, 759, 760

800/1, vše v k.ú. Křesanov.

 

 

 

Usnesení č. 246

Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že město má zájem o převod níže jmenovaných pozemků v k.ú. Křesánov:

 

parcely KN č. 167, 705, 823, 903/2, 907/2, 910, 912, 913/2, 913/3, 922, 924, 927/1, 927/2,  941/3, 941/4, 946/2, 946/4, 946/7, 946/8, 947/1, parcely GP č. 751/2/2, 754/0/2,  763/1/2, 791/1/2, 795/2/2, parcela PK č. 958/0/1. Jedná se o pozemky důležité pro pro hospodaření v městských lesích, zajištění dopravní obslužnosti osad a zásobování vodou obyvatelstva.

Dále město upozorňuje, že převážná část KN č. 240/2  (přídělové parcely GP č. 240/11, 240/2 a část 240/3) a část PK č. 328/1/2 s částí PK č. 328/2 (přídělová parcela GP č. 328/1),  jsou historickým majetkem města. Rovněž v parcele KN č. 425/129 jsou obsaženy části přídělových parcel GP č. 425/62 a GP č. 425/67 a v parcele KN č. 462 jsou obsaženy části přídělových parcel GP č. 457 a 458/2, které jsou také historickým majetkem.

Dalším historickým majetkem jsou tyto pozemky:

část KN č. 240/13 (jde o část parcely GP č. 245/9),

část KN č. 710/1 (jde o parcelu GP č. 710/2),

část PK č. 381 (jde o parcelu GP č. 382),

část PK č. 727 (jde o parcelu GP č. 727/2),

část PK č. 819 (jde o parcelu GP č. 819/2),

část PK č. 779 (jde o parcelu GP č. 779),

část PK č. 825 (jde o parcelu GP č. 825/2),

PK č. 486,

PK č. 687/3/1,

GP č. 526/6 (jde o část parcely GP č. 526/6).

 

Následující pozemky jsou pravděpodobně historickým majetkem města:

Část KN č. 306/1 a část KN č. 306/2 tvoří PK 301, část KN č. 306/1 a část KN č. 306/4 tvoří PK č. 218/31 a PK č. 218/32.

 

Pozemek vedený jako přídělová parcela GP č. 680/2/2 o výměře  8 m2 se nachází                     v komunikaci KN č. 765, kterou město udržuje.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 247

Zastupitelstvo města nesouhlasí s návrhem investice řešící obchvat města Vimperk silnicí II/145 s tím, že i nadále bude sledovat a prosazovat investici rekonstrukce železničního podjezdu event. č. 145-025 ve smyslu platného ÚPn SÚ Vimperk.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 248

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2004 dle předloženého návrhu:

- zvýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 130 485,65 tis. Kč

/rozpočtová opatření č. 1 – 4/.

 

 

 

Usnesení č. 249

Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření hospodářské činnosti Města Vimperk o pronajímání majetku Města, jehož správu provádějí na základě mandátních smluv Městská správa domů, s.r.o., Vimperk a Městské služby Vimperk, s.r.o.

 

 

 

 

Usnesení č. 250

Zastupitelstvo města rozhodlo podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, prominout pohledávky převzaté pro zrušené  Městské  nemocnici   Vimperk   za  zdravotními  pojišťovnami  v  celkové  výši 2 810 452,91 Kč pro jejich nedobytnost.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 251

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet tvorby a použití sociálního fondu pro rok 2004 podle předloženého návrhu.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 252

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2004 na následující akce v těchto výších:

Výměna střešní krytiny na kostele sv. Bartoloměje                                 178 000,-- Kč

Rekonstrukce dolní kašny na Náměstí Svobody                                       260 000,-- Kč

Rekonstrukce fasády a střechy čp. 7 na Náměstí Svobody                        25 000,-- Kč

Rekonstrukce domu čp. 13 na Náměstí Svobody                            50 000,-- Kč

Rekonstrukce fasády a  střechy  čp. 9 na Náměstí Svobody                      16 000,-- Kč

Rekonstrukce domu čp. 11 ve Steinbrenerově ulici                                    30 000,-- Kč

Rekonstrukce sklepů čp. 39 na Náměstí Svobody                                      45 000,-- Kč

Rekonstrukce domu čp. 43 na Náměstí Svobody                                        20 000,-- Kč

 

 

 

Usnesení č. 253

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění, určuje nový název části obce U Sloupů v lokalitě bývalých kasáren dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 254

Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor prověrkou údržby tepelného hospodářství za roce 2003 do konce dubna 2004 a předložením zprávy na příštím zasedání zastupitelstva města.

 

 

 

Usnesení č. 255

Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemků za vodovod a ČOV v majetku Lesů ČR a pověřuje Stanislava Hlavu, jednatele MěL, s.r.o., aby vytipoval pozemky, na  které budou vypracovány znalecké posudky, které budou ve stejné výši, jako hodnota majetku Lesů ČR.